Länsstyrelsen Stockholm

Nationella minoriteter

Nyhetsbrev mars 2023

Uppföljningsrapporter har  lämnats till regeringen

Fredagen den 31 mars har Länsstyrelsen Stockholm och Sametinget överlämnat sin uppföljningsrapport om minoritetspolitikens utveckling 2022 till regeringen. I rapporten analyseras utvecklingen inom minoritetspolitikens tre delområden: diskriminering och utsatthet, inflytande och delaktighet samt språk och kulturell identitet.

Länsstyrelsen Stockholm har även lämnat sin årliga rapport om arbetet med strategin för romsk inkludering. I rapporten redovisas utvecklingen inom området kultur och språk.

Dessutom har Sametinget överlämnat sin lägesrapport över de samiska språken i Sverige. Rapporten uppmärksammar bland annat regeringens förstärkning av minoritetspolitiken genom utvidgningen av Samiskt språkcentrum.

Statsbidrag för romsk inkludering

Länsstyrelsen Stockholm fördelar statsbidrag till kommuner för att främja romsk inkludering. Bidraget syftar till att ge kommunerna bättre förutsättningar att arbeta med att främja romsk inkludering och att göra det möjligt för romer att delta på lika villkor som andra i samhället.

Information om statsbidraget

Ändrade föreskrifter om statsbidrag

Länsstyrelsen Stockholm har gjort ändringar i sina föreskrifter om statsbidrag till kommuner och regioner för merkostnader och åtgärder med anledning av minoritetslagen.

Läs den nya föreskriften

Vikarierande webbredaktör på minoritet.se

Karin Skoglund är ny vikarierande redaktör på minoritet.se.

Har du tips på aktuella nyheter eller intressanta personer att intervjua? Då är du välkommen att mejla Karin på: karin.skoglund@sametinget.se

Ses vi på Barnrättsdagarna i Karlstad 18–19 april?

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) delar i år monter på Barnrättsdagarna tillsammans med Länsstyrelsen Stockholm och Sametinget samt Skolverket och Socialstyrelsen. Särskilt fokus är på frågan om nationella minoriteters rättigheter.

Utöver monter arrangerar MUCF en panel där unga från de nationella minoriteterna deltar. Där kommer frågor lyftas om ungas utsatthet för hot, hat och rasism, hur det påverkar viljan till engagemang och möjlighet till inflytande samt vad för stöd och insatser som önskas från majoritetssamhället.

Barnrättsdagarnas webbplats

INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ANDRA MYNDIGHETER

 • Socialstyrelsen bjuder in regioner till ett inspirationsseminarium den 21 april om nationella minoriteter och urfolk inom hälso- och sjukvården. Seminariet fokuserar särskilt på det arbete som sker inom ramen för samisk hälsa.
 • Skolverket och Socialstyrelsen har återigen regeringens uppdrag att ta fram en utbildning för brobyggare med romsk språk- och kulturkompetens. Myndigheterna har undersökt behoven inom respektive områden och planerar utifrån det två separata utbildningsspår med start hösten 2023. Läs mer om utbildningen som riktar sig till skolan på Skolverket.se och om utbildningen som riktar sig till socialtjänstens verksamheter på Kunskapsguiden.se.
 • Skolverket kommer att börja skicka ut information som rör området nationella minoriteter och minoritetsspråk ungefär fyra gånger per år. Anmäl dig här för att prenumerera.
 • Nu är det lätt att hitta tidigare framtaget undervisningsmaterial på nationella minoritetsspråk i Skolverkets publikationsdatabas. De tryckta publikationerna kan dessutom beställas kostnadsfritt. Ange ”undervisningsmaterial” som ämnesord och sedan det språk du söker material på. Undervisningsmaterial på nationella minoritetsspråk från andra aktörer än Skolverket hittar du på samma ställe som tidigare.
 • Regeringen stärker arbetet mot antisemitism och ger Forum för levande historia ytterligare medel för sitt pågående uppdrag med kunskapshöjande insatser mot antisemitism.
 • Under våren bjuder den statliga utredningen "Nationell strategi för att stärka judiskt liv i Sverige" in till dialog för att skapa sig en bild av hur det är att leva som jude i Sverige i dag.
 • Forum för levande historia välkomnar till en digital fortbildning den 4 maj som behandlar antiziganism i ett historiskt perspektiv och ger teoretisk fördjupning kring begreppet. Fortbildningen vänder sig till skolpersonal och andra yrkesgrupper i offentlig sektor.
 • Kungliga biblioteket har gett Biblioteken i Malmö i uppdrag att inrätta ett resursbibliotek för romer och det nationella minoritetsspråket romani chib.
 • Håll dig uppdaterad om språkcentrumverksamheten för finska, jiddisch, meänkieli och romani via Institutet för språk och folkminnens webbplats. 
 • Samiskt språkcentrum har låtit översätta boken ”Bringing our languages home” med självbiografiska berättelser om språkrevitalisering för familjer till en samisk/svensk version. Boken innehåller elva självbiografiska berättelser om språkrevitalisering från hela världen, från till exempel skotsk gaeliska till mohawk och māori. Två kapitel om samisk språkrevitalisering har lagts till i den svenska versionen.
 • Språkrådsdagen 2023 hålls den 27 april 2023 i Stockholm. Temat för konferensen är "Finns det rätt och fel i språket?”. Under dagen kommer kulturminister Parisa Liljestrand att dela ut Minoritetsspråkspriset.
 • Svenska Filminstitutet har tagit fram ett material med film som språkutvecklande verktyg i arbetet med nationella minoritetsspråk i förskolan.
 • Folkbildningsrådet informerar om projektbidrag till insatser för främjande av nationella minoritetsspråk 2023.

ANDRA NYHETER INOM OMRÅDET

Information och kontakt

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget samordnar och följer upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet.

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli (alla varieteter).
Läs mer på minoritet.se.

Länsstyrelsen Stockholm

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067, 104 22 Stockholm
Besöksadress: Regeringsgatan 66
Telefon 010-223 10 00
Webbplats: www.lansstyrelsen.se/stockholm
E-post: minoriteter.stockholm@lansstyrelsen.seSametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
Webbplats: www.sametinget.se
E-post kansli@sametinget.se  

Så behandlar vi dina personuppgifter
Dela utskicket | Avregistrera