Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Länsstyrelsen i Kronobergs län - Social hållbarhet

Nyhetsbrev 1/2021

Social hållbarhet handlar om att bygga ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa. Ett samhälle där människors lika värde står i centrum, där människor känner tillit till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen. Det är detta vi på länsstyrelsens enhet social hållbarhet arbetar för.

Temat i årets första nyhetsbrev är integration. Vårt arbete med att stärka, utveckla och samordna mottagande och etablering har det senaste året påverkats av färre asylsökande på grund av coronapandemin. Det har även inneburit större svårigheter för målgruppen att få tillgång till information om vad som gäller, och inneburit ökad isolering med sämre språkinlärning som följd. Läs mer om detta nedan!

Vi ser fram emot att ta del av era tankar och synpunkter för att kunna fortsätta utveckla arbetet för ett socialt hållbart Kronobergs län.

Detta nyhetsbrev innehåller:

 • Tema - integration
 • Aktuellt
 • Kommande utbildningar/konferenser
 • Utlysningar av medel
 • Tips och idéer

 

TEMA - INTEGRATION

Idag har vi cirka 1 000 asylsökande i länet och under 2020 bosatte sig drygt 200 personer här efter att ha fått uppehållstillstånd. Det är betydligt färre personer än under tidigare år. När det gäller ensamkommande barn kom det åtta under 2020, jämfört med 800 år 2016. Minskningen beror på olika faktorer men framförallt på ändrad lagstiftning samt pandemin Covid-19.

Asylsökande och nyanlända har i många fall drabbats hårt av pandemin – liksom många andra – men för dem har det även inneburit större svårigheter att förstå krisinformation och vad som gäller kring restriktioner och vaccinering. Det har även inneburit ökad isolering genom avsaknad av ett socialt nätverk, färre möjligheter att lära sig svenska och bli delaktiga i samhället och arbetsmarknaden och högre arbetslöshet än hos andra grupper.

För att motverka dessa effekter beviljar vi statsbidrag till kommuner och civilsamhället för riktade insatser som kan bryta isolering, till exempel utomhusaktiviteten Ensamma mammor i Ljungby. Alla dessa aktiviteter marknadsför vi på webbplatsen Kronoberg Tillsammans/integration och motsvarande facebookgrupp.

Att bevilja statsbidrag för att stärka mottagandekapaciteten i länet ingår i vårt uppdrag, samt att stödja etableringsfrämjande aktiviteter, ett viktigt verktyg för att kommuner och civilsamhälle ska kunna utveckla och stärka sitt arbetssätt.

Så här säger några av civilsamhällesaktörerna om möjligheten att ansöka om medel;

Bidrar till gemenskap och en känsla av att man inte är ensam.”

”Det skapar samhällsnytta”

”Det ger en signal om att myndigheterna är villig att satsa på oss.”

Exempel på integrationsverksamhet - Kvinnor vill lära sig simma!

Länsstyrelsens uppdrag inom integration

Länsstyrelsens integrationsteam arbetar utifrån regeringsuppdrag och de regionala behov och förutsättningar som finns i Kronoberg. Just nu verkar vi exempelvis för en mer sammanhållen process för individens etablering i Sverige. Det gör vi genom att stödja en stärkt och utvecklad kedja med samhällsinformation och samhällsorientering, dels genom att bevilja statsbidrag, dels genom kunskapsstöd.

Vår roll är att stärka, utveckla och samordna mottagande och etablering av asylsökande och nyanlända tillsammans med kommuner, regionen, andra myndigheter, civilsamhället och övriga parter. Vi gör det bland annat genom att främja nätverk för erfarenhetsutbyte, gemensamma insatser och utbildning inom området. Sedan förra året finns en strategisk överenskommelse inom integration för hela vårt län. Se gärna mer information om strategin här, lösenord: ök2025

Varmt välkomna att kontakta oss om du har frågor om integrationsområdet! Vi nås genom kronoberg.tillsammans@lansstyrelsen.se.

 

En bild som visar en grupp människor i olika åldrar, kön, bakgrund

AKTUELLT

Friluftslivets år 2021

I Kronoberg invigde vi friluftslivets år iskallt och glatt eller rättare sagt gjorde vår Landshövding Maria Arnholm det!

Friluftslivets år 2021 handlar om att få fler människor att vara ute i naturen och prova friluftsliv. Syftet är också att öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten

Målgruppen är alla men i synnerhet:

 • Personer som är ovana vid att vara ute och särskilt nya svenskar

 • Skolbarn åk 4 – 6

 • Beslutsfattare

Mer information om vad Länsstyrelsen gör hittar du här.

Det finns en webbsida Luften är fri som innehåller mycket om natur och friluftslivets år 2021.

Landshövding Maria Arnholm badar i en isvak

Demokratin fyller 100 år!

Demokratin fyller 100 år i år i Sverige. Det var 100 år sedan som både män och kvinnor fick allmän och lika rösträtt.

Med anledning av 100-årsjubiléet har länsstyrelsen och landshövdingen Maria Arnholm, nyligen undertecknat en demokratideklaration vid en ceremoni tillsammans med Kommittén demokratin 100 år och ordföranden Peter Örn. I denna ceremoni deltog länets alla kommuner, Linnéuniversitetet och Region Kronoberg.

Mer information hittar du på Kommittén demokratin 100 års webbsida

Undertecknandet innebär att länsstyrelsen åtar sig att genomföra en rad aktiviteter för att stärka demokratin i länet under 2021. Bland annat kommer Linnéuniversitetet medverka med seminarier kring demokratins utmaningar och gymnasieelever kommer att engageras för att arbeta med demokratifrågor. Demokratistugan, som turnerar runt om i landet och är arrangerad av Kommittén demokratin 100 år, kommer till länet i oktober. Demokratistugan är fylld med olika material om demokratin, såväl historiskt som de problem som demokratin står inför.

Besök och aktiviteter i demokratistugan kommer att ske i samverkan med Växjö kommun och många grupper kommer att bjudas in att besöka stugan i höst.

Landshövding Maria Arnholm och demokrati 100 års ordförande Peter Örn, där Maria håller i den undertecknade deklarationen.

Spela roll är en uppmärksamhetsvecka som uppmärksammar barn i familjer där någon vuxen dricker för mycket. 

Spela roll återkommer varje år under den vecka som infaller runt alla hjärtans dag. I år är vi inne på det tionde året som uppmärksamhetsveckan genomförs!

Samtliga aktiviteter som äger rum under veckan finns här på webbplatsen.

Kampanj mot våld i ungas partnerrelationer

Kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt genomförs nu för femte året i rad, från 1 februari till 31 mars. Syftet är att uppmärksamma och synliggöra killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer.

Nästan var fjärde tjej i åldern 16-24 år har utsatts för våld och kränkningar av en nuvarande eller tidigare partner.

Mer information hittar du här

 

Telefonlinjen - Välj att sluta - startades som ett pilotprojekt i Skåne och Stockholm. Det fortsätter och är nu en nationell linje. Välj att sluta är en telefonlinje för de som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende.

 

KOMMANDE UTBILDNINGAR/KONFERENSER

 • 24 februari: Digital utbildning i tobakstillsyn för kommunala tobakshandläggare. Anordnas av Länsstyrelsen Dalarna, kostnadsfritt. kontakta pia.ronn.johansson@lansstyrelsen.se för mer information.
 • 14-15 april: Brottsförebyggande rådets nationella konferens om lokalt brottsförebyggande arbete - Råd för framtiden. Läs mer om konferensen här

För samtliga event nedan gäller att information kommer inom kort att finnas i Länsstyrelsens kalendarium

 • April: Länsstyrelserna i Kronoberg och Kalmar arrangerar en bostadskonferens med temat vräkningar, för tjänstepersoner och förtroendevalda i kommunerna
 • April: Porr som jämställdhetspolitisk utmaning.Föreläsningsdagen arrangeras i samverkan med Talita/Reality Check, Unizon och Sveriges Kvinnolobby. 
 • 21 april: Nationell lanseringskonferens för den nya ANDTS-strategin (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar). Medverkar gör bland annat Lena Hallengren, Socialminister, Johan Carlsson, GD Folkhälsomyndigheten, samt några utvalda myndigheter som har ansvar i strategin. 
 • 26 april och 28 april: valfri halvdag: Utbildning för tjänstepersoner i kommuner i södra Sverige om statliga ersättningar vid mottagandet av asylsökande och/eller nyanlända inkl. ensamkommande, där Migrationsverkets sakkunniga i området håller i utbildningen. 

 

Visar en fyrkant med ett citat

UTLYSNINGAR AV MEDEL

Från Länsstyrelsen:

BIDRAG TILL TIDIGA INSATSER FÖR ASYLSÖKANDE (TIA)

Medel kan beviljas för verksamheter inom följande områden:

 • kunskaper i svenska språket
 • kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
 • hälsa.

Ansökningsperioden pågår mellan 15 februari – 25 mars, med sista ansökningsdag den 25 mars!

För mer information om hur du ansöker om TIA-medel och vad som gäller finner du här

MEDEL FÖR ATT STÄRKA OCH UTVECKLA VERKSAMHET MED FLYKTINGGUIDER OCH FAMILJEKONTAKTER (§ 37a-medel)

Kommuner kan ansöka om medel för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter, för verksamheter som syftar till att:

 • underlätta etableringen i samhället
 • skapa nätverk
 • stödja språkinlärning och/eller
 • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Medlen utlyses inom kort med sista ansökningsdag 20 april!

För mer information om när och hur du ansöker om § 37a-medel finner du här

MEDEL FÖR ATT SKAPA BEREDSKAP OCH MOTTAGNINGSKAPACITET OCH FÖR ATT UTVECKLA SAMVERKAN (§ 37-medel)

Medel kan lämnas till kommuner för insatser som underlättar bosättning samt skapar beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända och/eller ensamkommande barn, och som utvecklar samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra parter i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Medlen utlyses inom kort med sista ansökningsdag 1 juni!

För mer information om när och hur du ansöker om § 37-medel finner du här

 

VISAR EN HÖG MED MYNT

TIPS OCH IDÉER

 

Många hängande glödlampor

"Snacka om barnrätt" - podcast från Länsstyrelsen i Stockholm

FN:s barnkonvention har blivit lag i Sverige och Länsstyrelsen har lanserat en podcast med sex avsnitt. Snacka om barnrätt är ett komplement till de seminarier och nätverksträffar som Länsstyrelsen i vanliga fall arrangerar. Barnrättsjuristen Dona Hariri är programledare och hon kommer att samtala med spännande personer som arbetar med barns rättigheter på olika sätt.

Här hittar du "snacka om barnrätt"

 

 • Antalet anmälda brott 2020 - Totalt 1 procents ökning av antalet anmälda brott från 2019 till 2020. Läs mer om statistiken här
 • BRÅ (Brottsförebyggande Rådet) följer brottsutvecklingen kopplat till pandemin månad för månad. I senaste analysen stod december 2020 i fokus. BRÅ lyfter där fram några brottstyper som de menar påverkats av pandemin. Läs mer om brottsutvecklingen här

TILL SIST - SOCIAL HÅLLBARHET PÅ LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN

Covid-19 är tyvärr fortfarande en realitet även om vi kan skönja en viss ljusning. Tänk på att hänvisa till sammanställningen av råd och stöd som finns tillgänglig i Kronobergs län.

Vi håller tummarna för en fin och hållbar vår i spirande grönska!

 

Visar en fyrkant med ett citat

Länsstyrelsen i Kronobergs län
Telefon: 010-223 70 00
Postadress: 351 86 Växjö
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se
Webbplats: www.lansstyrelsen.se/kronoberg

Följ oss

Vill du prenumerera på detta nyhetsbrev?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration

Dela detta utskick