Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Länsstyrelsen i Kronobergs län - Social hållbarhet

Nyhetsbrev 2/2021

Social hållbarhet handlar om att bygga ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa. Ett samhälle där människors lika värde står i centrum, där människor känner tillit till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen. Det är detta vi på länsstyrelsen Social hållbarhet arbetar för, på uppdrag av regeringen.

Temat i årets andra nyhetsbrev är Spel om pengar. Problem med spel om pengar är en folkhälsofråga, och sedan 2018 ingår att förebygga och erbjuda stöd och behandling i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Men hur ser arbetet med spel om pengar ut i Kronoberg? Har spelproblemen ökat under pandemin? Och hur kan man egentligen arbeta förebyggande? Läs mer om detta nedan!

Vi ser fram emot att ta del av era tankar och synpunkter för att kunna fortsätta utveckla arbetet för ett socialt hållbart Kronobergs län

Detta nyhetsbrev innehåller:

  • Tema – spel om pengar
  • Aktuellt
  • Kommande utbildningar/konferenser
  • Utlysningar av medel
  • Tips och idéer

TEMA - SPEL OM PENGAR

Länsstyrelsen har i uppdrag att stödja Regionen och länets kommuner som ska förebygga spelproblem samt erbjuda stöd och behandling till personer med allvarliga problem. Cirka två procent av den vuxna befolkningen i Sverige har spelproblem. Spel om pengar är en folkhälsofråga som kan skada relationer, ekonomi och hälsa. Konsekvenserna drabbar familj, vänner men också samhället i stort.

Åtgärder krävs för att förebygga spelproblem på både individ- och befolkningsnivå!

Har spelproblemen ökat under Covid-19 pandemin?
Enligt Folkhälsomyndigheten har spelproblemen varken ökat eller minskat på befolkningsnivå under pandemin 2020.Det kan dock påvisas att spelande som medför problem ökade bland 20 % av dem som redan hade svårigheter eller bland 4 % av dem som hade drabbats av arbetslöshet eller inställda fritidsaktiviteter. Spel på nätcasino har ökat, och de som ökade sitt spelande var ofta de som även tidigare satsade relativt stora summor på spel. Den sammantagna bilden är att spelproblemen har ökat hos grupper som redan har det svårt under pandemin.

Spelprevention har företrädesvis inneburit stöd och behandling till de som redan har ett spelmissbruk. Att förebygga spel om pengar har inte haft samma tyngd. Nu har Länsstyrelserna tagit initiativ till ett kunskapsstöd som riktar sig till FÖRÄLDRAR, som en avgörande faktor i arbetet med att förebygga spel om pengar.

Personer med spelproblem har samma rätt till hjälp och stöd som personer med alkohol- eller drogproblem. Precis som det förebyggande alkohol- och drogarbetet så fokuserar även en framgångsrik spelprevention på att stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer. I Kronoberg har det länsgemensamma arbetet med spel om pengar därför införlivats i nätverket Livsstil Kronoberg. På så sätt finns ett etablerat arbetssätt och en struktur för samverkan när det gäller hela ANDTS-området (alkohol, narkotika, dopning och tobak och spel om pengar). 

Kunskapsstöd om barn och ungas skärmanvändning och spelande
Har du mött föräldrar som är osäkra på hur de ska prata om skärmtid och dataspel med sina barn? I så fall är du inte ensam. Många vuxna är oroliga för barn och ungas skärmanvändning och spelande. Syftet med kunskapsstödet är att skapa dialog om barns skärmanvändning och spelande generellt och barns spel om pengar specifikt för att i förlängningen förebygga spel om pengar.

Välkommen att ta del av Länsstyrelsernas kostnadsfria kunskapsstöd, som består av filmer, handledning, diskussionsunderlag och broschyrer med fakta, tips samt råd och stöd.

Flicka som sitter i en säng och tittar i sin mobil

AKTUELLT

Länsstyrelserna har ett nytt regeringsuppdrag – Rasism i arbetslivet

Rasismen finns i Världen, i Sverige, i Kronobergs län - Den hör inte hemma någonstans, kanske kan det som hände i USA bidra till att vi öppnar ögonen lite till eller som President Joe Biden sa efter domen mot polisen som dödade George Floyd;

” – Det var ett mord i fullt dagsljus och det slet bort skygglapparna för hela världen. Strukturell rasism är en fläck på nationens själ”

Funderar du på vad rasism är? Hur det påverkar arbetsmiljö, rekrytering, karriärmöjligheter och andra delar inom arbetslivet? Vill du få inspiration och kunskap inför ett förändringsarbete?

Välkommen till webbutbildningen Rasism i arbetslivet!

En bild med olika människor på ett kontor . En svart person i fokus.

Ny migra­tions­lagstiftning

föreslås träda i kraft från den 20 juli 2021. Målet är att Sveriges migra­tions­politik ska vara lång­siktigt hållbar, med ett humant, rätts­säkert och effektivt regel­verk som inte väsent­ligen avviker från de i andra EU-länder.

Lagen (2016:752) om tillfälliga begräns­ningar av möjlig­heten att få uppe­hålls­till­stånd i Sverige (den tillfälliga lagen) upphör därmed att gälla.

Några förändringar som kommer att ske är:

  • uppehålls­tillstånd som beviljas enligt utlännings­lagen för bl.a. skydds­behövande som huvud­regel ska vara tids­begrän­sade,

  • försörj­nings­kravet som gäller som huvud­regel vid anhörig­invand­ring ska inne­fatta ett krav på att anknyt­nings­personen även kan försörja den anhörige,

  • en vuxen person som har vistats i Sverige med uppe­hålls­tillstånd och under den tiden fått en särskild anknyt­ning till Sverige ska kunna beviljas uppe­hålls­tillstånd om omstän­dig­heterna är särskilt ömmande.

Ändrade regler i utlänningslagen

Strategisk överenskommelse inom inom mottagande och etablering i arbets- och samhällslivet (SÖK)

I mitten av mars sammanträdde Forum för mottagande och etablering - SÖK:ens ledningsgrupp, som leds av landshövdingen och består av respektive parts ledningsnivå med mandat att fatta beslut om SÖK:ens inriktning, resultat, struktur med mera, det vill säga kommun- styrelsens ordförande/kommunalråd, kommunchef/-direktör, regiondirektör, myndighetschef, universitetsrektor, förbundschef.

Följ vad som händer i arbetet med SÖK:en

Tillsyn - alkohol och tobak

Pia Rönn Johansson har tjänstledigt under 6 månader för att pröva en ny tjänst på LNU. Under tiden hoppar jag, Jan Borgehed, in i hennes ställe. Många av er känner säkert igen mig då jag arbetade på den tjänsten mellan 2011–2018. Sedan övergick jag till en annan statlig anställning, pensionärens. ”Utvilad” efter tre år kommer jag nu åter. Tänkte det skulle vara kul att träffa alla gamla kollegor, men så här efter två veckor har jag förstått att så många levande möten kommer det inte att bli så här i början. Det är mycket på gång att engagera sig i. Regeringens har precis presenterat kommande års ANDTS-strategi. Utifrån hur den ser ut ska så Livsstil Kronoberg utarbeta sin arbetsplan för att vi ska nå de mål som den nationella ANDTS-strategin satt upp.

Jag kommer att arbeta halvtid och nås via;

Telefon: 010-223 74 39

E-post: jan.g.borgehed@lansstyrelsen.se

Enkäter om Barnens rättigheter till kommunerna

I dagarna går en enkät ut till kommuncheferna i länets kommuner beträffande Barnens rättigheter. Länsstyrelsen har under förra året i samverkan med regionen genomfört grundutbildning och fördjupning angående Barnkonventionen för kommunernas tjänstepersoner och förtroendevalda. Nu tar vi nästa steg och frågar kommunerna hur långt man kommit i barnrättsarbetet och vilket stöd de önskar från länsstyrelsen i form av till exempel mallar och checklistor. Det är viktigt för kommunerna att bland annat kunna genomföra barnkonsekvensanalyser och prövningar för barnens bästa i syfte att uppfylla intentionerna i Barnkonventionen som förra året blev lag i Sverige.

Pandemins påverkan

 

Anmälningar gällande barn till socialtjänsten

Orosanmälningar om barn som far illa har ökat med 5 procent under pandemin, visar en ny studie av Socialstyrelsen.

Ta del av studien från Socialstyrelsen

Psykisk hälsa och suicidprevention inklusive regional undersökning

År 2020 utmärktes av covid-19-pandemin, något som skulle kunna öka den psykiska ohälsan och suicidtalen. Psykisk ohälsa och suicid är redan allvarliga folkhälsoproblem i Sverige vilket gör det extra viktigt att under den pågående pandemin följa utvecklingen, men även att fortsätta att agera för att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och minska antalet suicid.

Läs Folkhälsomyndighetens rapport 

Länsstyrelsen har tillsammans med Region Kronoberg gjort  undersökningen Suicidproblematik och
psykisk ohälsa i Kronobergs län. Den visar tydligt på ett ökat antal samtal från människor som mår dåligt samt även ett ökat antal skarpa larm, det vill säga utryckningar från exempelvis ambulans. I rapporten finns rekommendationer för att stärka det suicidpreventiva arbetet i länet. Inom kort finns rapporten tillgänglig på Länsstyrelsens webbsida.

Vill du ta del av rapporten innan går det bra att mejla: ewa.jonsson@lansstyrelsen.se

Från ett jämställdhetsperspektiv

Jämställdhetsmyndigheten har analyserat utvecklingen och konsekvenserna av coronaviruset utifrån ett jämställdhetsperspektiv och bedömer att pandemin och de åtgärder som vidtas berör samtliga sex områden som motsvaras av Sveriges jämställdhetspolitiska delmål.

Myndighetens bedömningar av vilka konsekvenser händelserna får för kvinnor och män

En bild med en flicka som tittar ut genom fönstret

KOMMANDE UTBILDNINGAR/KONFERENSER

Under hela 2021 kommer Länsstyrelsen och Linnéuniversitetet i en gemensam satsning uppmärksamma att demokratin firar 100 år. Vi erbjuder åtta livesända lunchseminarier, som guidar dig genom demokratins spännande utveckling. Det görs tillsammans med många intressanta och kunniga personer, som kommer att belysa demokrati utifrån flera olika aspekter.

Anmälan och information om respektive seminarium.

27 april och 11 maj: Antidopningsutbildning 100 % ren hårdträning. Dessa utbildningar anordnas av Länsstyrelserna i Kronobergs län, Kalmars län och Jönköpings län. Utbildningen riktar sig till ägare av gym, gympersonal, instruktörer, personliga tränare samt personal vid polismyndighet, landsting, kommun, åklagarmyndighet eller skola.

Antidopningsutbildning 100 % ren hårdträning 27 april – Livsstil Kronoberg

Antidopningsutbildning 100 % ren hårdträning 11 maj – Livsstil Kronoberg

11 maj :Informationsträff inför En vecka fri från våld. Vi välkomnar aktörer som vill veta mer om årets vecka, delta med egna evenemang eller på annat sätt sprida budskapet.

Inför en vecka fri från våld

18 maj: Narkotikakonferens med fokus på samverkan och sekretess. Länsstyrelserna i Syd tillsammans med Polisen och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) bjuder in dig som är förtroendevald, beslutsfattare eller tjänsteperson inom rättsväsende, myndigheter, kommun, region, idéburen sektor och näringsliv.

25 maj:Kompetensutveckling föräldraskapsstöd – tema brottsförebyggande verksamhet

Anmälan till kompetensutveckling föräldraskapsstöd

8-9 februari 2022: Forum jämställdhet.Programmet med ministrar, internationella talare, experter och praktiker ger kunskap, verktyg och kraft att skapa mer jämställda verksamheter. Temat för konferensen kommer att vara Agenda 2030.

Den 1 juni 2021 öppnar anmälan för deltagare och utställare.

UTLYSNINGAR AV MEDEL

MEDEL FÖR ATT SKAPA BEREDSKAP OCH MOTTAGNINGSKAPACITET OCH FÖR ATT UTVECKLA SAMVERKAN (§ 37-medel)

Medel kan lämnas till kommuner för insatser som underlättar bosättning samt skapar beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända och/eller ensamkommande barn, och som utvecklar samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra parter i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Sista ansökningsdag  är den 1 juni 2021.

Länsstyrelsens § 37-medel

BRA ATT KÄNNA TILL SAMT TIPS OCH IDÉER

Länsstyrelsen har precis fattat beslut om att bevilja medel till några av länets organisationer som bedriver tidiga insatser för asylsökande.

Det kommer att göras poddfilmer för att informera om Sverige och det svenska samhället, det kommer att ske dialoger om samhällets osynliga koder – de som är så viktiga men som är svåra för någon som är ny i landet att få grepp om och mycket mycket mer – Följ vad som händer via:

Pågående insatser inom integration

Mammor emellan – ny stor satsning på Araby i Växjö. 

Med inspiration från Helsingborg och Stockholm satsar Växjö kommun på stadsdelsmammor i projektet Mammor Emellan på Araby i Växjö. Iklädda gröna sjalar ska ett tiotal kvinnor ägna sig åt uppsökande verksamhet samt fånga upp frågor och ge stöd till de boende.

Läs artikel om Mammor emellan

Våldsförebyggande

Hederspodden, som lanseras av organisationen varken hora eller kuvad, är en röst för de utsatta och ett forum där hedersförtryckets mekanismer och svårigheter diskuteras. 

Lyssna också på jämställdhetsminister Märta Stenevi efter flera fall av dödligt våld mot kvinnor

En logga för hederspodden

TILL SIST - SOCIAL HÅLLBARHET PÅ LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN

Vi hade hoppats på en vår utan smittspridning och med mer samvaro och glädje! Läget är inte så men vi hoppas att ni alla ändå mår så gott som möjligt och att ni kan njuta av vårens inträde och dess speciella ljus och doft.

Blir det för tråkigt kan man, som en kollega gör, ta på sig sin blåa kavaj och dansa loss! Livet ter sig faktiska bra mycket ljusare då.

Vi kommer under senvåren att publicera ett extranummer av vårt nyhetsbrev där vi fokuserar på pandemins effekter och påverkan på sociala frågor.

Länsstyrelsen i Kronobergs län
Telefon: 010-223 70 00
Postadress: 351 86 Växjö
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se
Webbplats: www.lansstyrelsen.se/kronoberg

Följ oss

Vill du prenumerera på detta nyhetsbrev?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration

Dela detta utskick