Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Länsstyrelsen i Kronobergs län - Tillsyn - råd & stöd

Maria Levin  ny på posten som miljödirektör

Jag är ny miljödirektör sedan i somras och har en bakgrund som enhetschef på miljöskyddsenheten, där uppdrag som tillsyn av miljöfarliga verksamheter och förorenade områden är placerade. Innan dess kommer jag från Växjö kommun där jag arbetade i över tretton år på miljökontoret, så tillsyn är något som jag både är intresserad av och väl bekant med.

Tillsynen ska alltid vara rättssäker och likvärdig, oavsett vem man är eller var i länet man befinner sig. Som inspektör och handläggare måste man både ha helhetssyn och gedigna kunskaper inom ett väldigt brett område.

Under mitt fyraåriga förordnande vill jag ge de bästa förutsättningarna för att tillsynen är likvärdig och rättssäker. Där spelar Länsstyrelsen tillsynsvägledning en viktig roll. Jag vill också att så mycket som möjligt av statens olika projektmedel kommer till Kronoberg. Det innebär till exempel att uppmuntra kommuner att söka medel inom LOVA, LONA, pollinatörer och invasiva främmande arter, men också att driva saneringsprojekt framåt.

Jag ser fram emot att ses i olika sammanhang framöver!

Miljöskyddsdirektör Maria Levin.

Efterbehandling av torvtäkter

Det har varit en hel del rapportering i media om dikade våtmarker, torvtäkter och dess klimatpåverkan. Bland annat i Uppdrag Granskning på SVT.

Som tillsynsmyndigheter kan vi påverka efterbehandlingen av torvtäkter. Det viktigaste ur klimatperspektiv är att återväta mossen genom att plugga igen diken. Då kan nya våtmarker skapas och på sikt kan ny vitmossa etablera sig för att så småningom bli ny torv.

I många fall finns torv kvar i täkten när den ska efterbehandlas. Denna torv fortsätter att brytas ner och bidra till växthusgaser. Därför är det bättre om all torv kan brytas ut under tillståndet eller i andra hand få till att kvarvarande torv hamnar under vatten. Markägare vill ofta plantera skog vid en efterbehandling men om det är ett tjockt torvlager kvar brukar det inte bli så bra. Det krävs en fortsatt markavvattning, vilket innebär en fortsatt nedbrytning av torven, men skogen får också svårt att etablera sig och riskerar att bli vindkänslig.

Länsstyrelsen arbetar också med att minska läckaget av växthusgaser från våtmarker genom att restaurera våtmarker som har dikats tidigare.

Har du frågor om efterbehandling av torvtäkter eller restaurering av våtmarker är du välkommen att höra av dig till Länsstyrelsen. Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge har startat ett täkthandläggarnätverk för dig som arbetar med tillsyn av täktverksamhet. Kontakta gärna Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge om du vill delta i nätverket.

Torvtäkt.

Invasiva främmande arter

Det pågår ett stort arbete med att minimera spridning av invasiva främmande arter, det vill säga arter som sprider sig snabbt och påverkar den biologiska mångfalden negativt. 

SLU har lanserat en ny tjänst kallad invasivaarter.nu. Där kan du som handläggare eller privatperson rapportera observationer av vissa invasiva främmande arter.

Allmänhetens rapporter är viktiga, både för att följa arternas förekomst och utbredning, och för att förebygga fortsatt spridning. Rapporterna om invasiva arter läggs i Artportalen om du rapporterar i inloggat läge. Det går även att rapportera utan att vara inloggad, men de rapporterna publiceras först efter granskning.

I karttjänsten Fyndkartor - Artfakta från SLU Artdatabanken kan du söka efter rapporterade fynd. Observationer hämtas från flera källor, som exempelvis Artportalen och Elfiskeregistret.

Naturvårdsverket har nyligen uppdaterat sin information om metoder för hur avfall, som innehåller frön eller delar av invasiva växtarter, hanteras.

Säker avfallshantering för att undvika spridning av invasiva växter

Jätteloka.

Handläggarstöd  PFAS i lakvatten från deponier

Många avfallsslag innehåller per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS). De reningsmetoder som finns vid deponier är inte anpassade för att avlägsna PFAS från lakvattnet. PFAS sprids därför till omgivande mark och vatten där de utgör en risk för människor och miljö under lång tid framöver.

Nu har Miljösamverkan Sverige tagit fram ett handläggarstöd om PFAS i lakvatten från deponier. Handläggarstödet bygger till stor del på insamlade data från 165 svenska deponier. I handläggarstödet presenteras bland annat de verktyg som finns för att följa upp och begränsa utflödet av PFAS från deponier.

Handläggarstödet PFAS vid deponier - Miljösamverkan Sverige.

Omslaget på handläggarstödet PFAS vid deponier.

Tillsyn av försäljning av ålprodukter

Under november och december 2021 har Länsstyrelsen tillsynat försäljning av ålprodukter. Ålförsäljning är delvis knuten till jultraditioner, därför gör vi oftast tillsyn i samband med det.

Tipsa oss gärna om var i länet det sker försäljning av ål så att tillsynen kan fortsätta nästa säsong. Tips om ålförsäljning kan skickas till peter.wredin@lansstyrelsen.se.

Länsstyrelsen i Kronobergs län
Telefon: 010-223 70 00
Postadress: 351 86 Växjö
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se
Webbplats: www.lansstyrelsen.se/kronoberg

Följ oss

Vill du prenumerera på detta nyhetsbrev?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration

Dela detta utskick