Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Länsstyrelsen i Kronobergs län - Social hållbarhet

Till dig som arbetar med sociala frågor i Kronobergs län

Med detta nyhetsbrev, som du får fyra gånger om året, vill vi ge en bild av vad som är aktuellt inom social hållbarhet i länet. Målet är att öka samverkan mellan alla som jobbar med våra frågor. 

Nytt om social hållbarhet

Nu genomför vi folkhälsopolitiken i Kronoberg

På Länsstyrelsen har vi fått ett nytt folkhälsouppdrag. Det innebär att vi ska vara ett stöd när vi genomför den nationella folkhälsopolitiken i vårt län. Vi ska stimulera arbetet så att vi tillsammans både blir bättre på att arbeta förebyggande och främjande och på att göra folkhälsoarbetet med kunskap som grund. Som ett första steg i uppdraget ska vi göra en kartläggning av vilka aktörer som finns i länet, en så kallad aktörskarta, och se vilka behov som finns när det gäller insatser och stöd framåt för att nå målen för folkhälsopolitiken.

Länsstyrelsens uppdrag och arbetet med en jämlik hälsa

Illustration av personer i olika livsskeden

Folkhälsopolitiska målområden

Det övergripande målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. I kommande nyhetsbrev gör vi korta nedslag kring våra 8 folkhälsopolitiska målområden.

De åtta folkhälsopolitiska målområdena

Målområde 1: Tidiga livets villkor

Goda livsvillkor och möjligheter i tidiga livet är viktiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa. Att skapa, stötta och stärka en god start i livet är viktigt för att alla barn ska få grundläggande förutsättningar att utveckla kognitiva, emotionella, sociala och fysiska förmågor. Fokusområden:

  • En jämlik mödra- och barnhälsovård

  • En likvärdig förskola av hög kvalitet

  • Metoder och medel som sätter barnens främsta i fokus

Målområde 1: Tidiga livets villkor

Målområde 2: Kunskaper, kompetenser och utbildning

Det är viktigt att alla får möjlighet att utveckla sina kunskaper och kompetenser, samt tillgodogöra sig en god utbildning. Skolan är en arena som når alla barn och unga och har därmed en grundläggande roll i arbetet för en god och jämlik hälsa. Fokusområden:

  • En god lärandemiljö i skolan

  • Ett likvärdigt utbildningssystem

  • Att motverka skolmisslyckanden genom tidig identifiering och insatser

Målområde 2: Kunskaper, kompetenser och utbildning

Nu sätter vi igång arbetet med en jämställdhetsstrategi för hela Kronoberg

Jämställdhet handlar om att flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer uppstår.

Nu påbörjas arbetet att ta fram en ny jämställdhetsstrategi för Kronoberg, som ska gälla 2024–2027. Förra veckan hölls en uppstartsträff med kommundirektörer och regiondirektör, som satte riktningen för arbetet under 2023. Strategin ska vara ett verktyg för hur olika aktörer i länet kan arbeta med jämställdhet för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Vill du veta mer om arbetet framåt? Kontakta jaqueline.eejkestorm@lansstyrelsen.se

Deltagare på uppstartsträff av ny jämställdhetsstrategi

Samiska nationaldagen uppmärksammades

Den 6 februari var det den samiska nationaldagen och det uppmärksammade vi på Länsstyrelsen. Vi hissade den samiska flaggan både på residenset och på Länsstyrelsen och vi engagerade medarbetarna i ett quiz om samerna. Vi är noga med att uppmärksamma våra fem nationella minoriteters högtidsdagar (samerna, judar, sverigefinnar, tornedalingar och romer) under året.

Samerna är ett urfolk och ett av fem nationella minoritetsfolk i Sverige. Länsstyrelserna har ett uppdrag att arbeta med mänskliga rättigheter och motverka diskriminering. Vi ska också stödja kommunerna i arbetet med de nationella minoritetsfrågorna.

Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk

Den samiska flaggan

Förlänga uppe­hålls­till­stånd enligt mass­flykts­di­rek­tivet

Personer som har skydd enligt massflyktsdirektivet och vill stanna i Sverige ska ansöka om förlängt uppehållstillstånd senast 4 mars 2023. Om de inte ansöker om förlängt uppehållstillstånd i tid måste man ansöka om skydd, boende och ekonomiskt stöd på nytt.

Information om att förlänga uppehållstillståndet

Hand som signerar ett dokument

Svartsjuka är inte romantiskt

I februari och mars pågår den årliga kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt, som uppmärksammar killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer. Kampanjen öppnar upp för reflektion kring vad som är en schysst relation.

Delta gärna i kampanjen! Det kan du och din verksamhet göra genom att

  • sprida material till unga och yrkesverksamma

  • informera om var ungdomar kan vända sig lokalt

  • anordna aktiviteter som uppmärksammar våld i ungas partnerrelationer.

Både tryckt och digitalt kampanjmaterial finns på kampanjsidan svartsjukaarinteromantiskt.se

Svartsjuka är inte romantiskt

Utbildningar och konferenser

Forum social hållbarhet - att bryta sig ut från kriminella gängsammanhang

Välkommen till ett tillfälle där du får veta mer om samhällets stöd och kontroll av personer som är knutna till olika gäng. Träffen baseras på forskning med fokus på maskulinitetsperspektiv, kriminella karriärer och samhällets stöd- och kontrollinstanser.

Tid: 17 februari kl. 8.30–9.00

Plats: Zoom (ingen föranmälan)

Forum social hållbarhet - att bryta sig ut från gängsammanhang

Siluetter av två ungdomar utomhus

En heldag om våld mot personer med funktionsnedsättning

Vi tar tillsammans del av Länsstyrelsen i Västra Götalands digitala föreläsningar om våld mot personer med funktionsnedsättning. Därefter fortsätter vi med en workshop om att upptäcka och hantera särskild utsatthet hos personer med funktionsnedsättning. Utifrån deltagarnas yrkesroller och verksamheter fokuserar vi bland annat på beroendeställning, osynlighet och sårbarhet.

Tid: 1 mars kl. 8.40–15.30

Plats: Residenset i Växjö

Anmälan till heldagen om våld mot personer med funktionsnedsättning

Barnfridsbrottet – hur har det gått?

Barnahus och Länsstyrelsen i Kronoberg välkomnar till ett webbinarium om barnfridsbrottet och vad som har hänt i Kronoberg sedan lagen trädde i kraft. Även Åklagarkammaren, Polisen och Familjefrid Kronoberg medverkar. 

Tid: 22 mars kl. 10.30–12.00

Plats: Digitalt via Skype

Anmälan till Barnfridsbrottet

Forum social hållbarhet – Jämställdhetsintegrering, hur fungerar det?

Forum social hållbarhet är digitala, kunskapshöjande inslag i samverkan mellan Länsstyrelsen Kalmar län, Länsstyrelsen Kronoberg och Linnéuniversitetet. Vid det här tillfället fördjupar vi oss i arbetet med jämställdhet. Trots Sveriges nationella mål för jämställdhet går arbetet långsamt. Vad är utmaningarna? Hur kan vi komma framåt?

Tid: 28 april 2023 kl. 8.30–9.00

Plats: Digitalt möte via Zoom (Ingen föranmälan)

Forum social hållbarhet: Jämställdhetsintegrering 

Vågskål med symboler för man och kvinna

Forum social hållbarhet – de första

1 000 dagarna

Under de första två åren i ett barns liv läggs grunden för barns fortsatta utveckling och hälsa. Utifrån aktuell forskning får vi en inblick i det vi vet idag och om hur professionella kan uppmärksamma och stödja de yngsta barnen och deras föräldrar.

Tid: 5 maj 2023 kl. 8.30–9.00

Plats: Digitalt möte via zoom. Mer information uppdateras inom kort på Länsstyrelsens webbplats

Vuxen hand håller varsamt en bäbisfot

Tips och information

Utlysning av statsbidrag inom integrationsområdet öppnar snart

Snart går det att söka Länsstyrelsens medel för insatser inom asyl – och integrationsområdet. Håll koll på Länsstyrelsens webbplats för mer information.

TIA-medel

Tidiga insatser för asylsökande (TIA) ska motverka passivisering under asyltiden, underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och främja en framtida etablering för de som beviljas uppehållstillstånd. 

Bidrag för tidiga insatser för asylsökande

37-medel

Medel för insatser som leder till utvecklad kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn och/eller utvecklad samverkan mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

37a-medel 

37a är bidrag för flyktingguider och familjekontakter. Det handlar om integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Reviderat studiehandledningsmaterial för samhällsinformation

Nätverket VÄV Kronoberg tillsammans har uppdaterat studiehandledningsmaterialet för samhällsinformation. Nätverket strävar efter att ge bättre förutsättningar för mottagande och etablering av asylsökande och nyanlända. Materialet kan användas fritt inom exempelvis civilsamhälle och kommunal verksamhet.

Samhällsinformation i samverkan – studiehandledningsmaterial

Man ger information med anteckningsblock i handen

Vilken framtid vill vi ha i Kronoberg 2035?

Region Kronoberg bjuder tillsammans med länets kommuner in till workshops med fokus på framtidens Kronoberg. Hur är det att leva i Kronoberg 2035? Hur transporterar vi oss? Hur är folkhälsan? Hur tar vi vara på människornas kompetens? Hur skapar vi innovation? Vad är viktigt för dig i denna framtid? Resultaten bidrar till den nya regionala utvecklingsstrategin för Kronoberg.

Workshopen Vilken framtid vill vi ha i Kronoberg 2035?

Vem kan man lita på?

CAN har gjort en undersökning om unga, medier och känsliga frågor. Syftet är att öka kunskapen om vilka olika typer av medier unga använder, vilka frågor de upplever som känsliga att diskutera med andra, hur de skulle söka information och råd och stöd i känsliga frågor, samt om minderårigas källor för att få tag i alkohol.

Rapporten Vem kan man lita på?

Ungdom med en mobiltelefon i händerna

Social hållbarhet

Social hållbarhet handlar om att bygga ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum.

Vi tar tacksamt emot dina synpunkter på innehållet, skriv till oss på social.hallbarhet.kronoberg@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Kronobergs län
Telefon: 010-223 70 00
Postadress: 351 86 Växjö
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se
Webbplats: www.lansstyrelsen.se/kronoberg

Följ oss

Vill du prenumerera på detta nyhetsbrev?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration

Dela detta utskick