Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Länsstyrelsen i Kronobergs län - Social hållbarhet

Till dig som arbetar med sociala frågor i Kronobergs län

Med detta nyhetsbrev, som du får fyra gånger om året, vill vi ge en bild av vad som är aktuellt inom social hållbarhet i länet. Målet är att öka samverkan mellan alla som jobbar med våra frågor. 

Social hållbarhet handlar om att bygga "ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum. Det kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen" (Folkhälsomyndigheten). Samspelet mellan miljö, ekonomi och människor är avgörande för samhällets överlevnad, välstånd och utveckling. Vi behöver en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina.

Nytt om social hållbarhet

Nu har vi inrättat ett chefsråd för att stärka arbetet mot mäns våld mot kvinnor i länet!

Onsdagen den 3 maj träffades för första gången ett regionalt chefsråd, som tillsammans och på högsta nivå ska stärka samverkan i det brottsförebyggande och brottsbekämpande arbetet i länet, när det handlar om mäns våld mot kvinnor. 

Nyhet om Kronobergs chefsråd mot mäns våld mot kvinnor

Folkhälsopolitiska målområden

På Länsstyrelsen har vi ett folkhälsouppdrag som innebär att vi ska vara ett stöd i genomförandet av den nationella folkhälsopolitiken i vårt län. Det övergripande målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. I nyhetsbreven det här året gör vi korta nedslag kring våra 8 folkhälsopolitiska målområden.

De åtta folkhälsopolitiska målområdena

Målområde 3: Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö

För att nå en god och jämlik hälsa är det viktigt att stärka människors egna möjligheter till sysselsättning. Att sakna ett arbete, men även dåliga arbetsförhållanden och brister i arbetsmiljön är faktorer som bidrar till ojämlikhet i hälsa. Fokusområden:

  • Att ha ett arbete

  • Goda förutsättningar för ökad anställningsbarhet

  • Goda anställnings- och arbetsförhållanden

  • En hållbar arbetsmiljö

Målområde 3: Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö - Folkhälsomyndighetens webbplats

 

Målområde 4: Inkomster och försörjningsmöjligheter

Ekonomisk trygghet har betydelse för hälsan. För att åstadkomma en god och jämlik hälsa är det viktigt att stärka människors möjligheter till egen försörjning, men också att stödja människor när deras egna ekonomiska resurser inte räcker till. Fokusområden:

  • Fördelning av inkomster i befolkningen

  • Ekonomiska resurser för de med knappa ekonomiska marginaler och minskad långvarig ekonomisk utsatthet

Målområde 4: Inkomster och försörjningsmöjligheter - Folkhälsomyndighetens webbplats

Lansering av FULL KOLL

I maj lanseras FULL KOLL, en kampanj som riktar sig till föräldrar och andra viktiga vuxna i föräldrars ställe och kring ungdomar. Materialets syfte är att stärka föräldrarna i samtalet med sina tonåringar om alkohol och droger. Webbplatsen är under uppbyggnad och kommer under våren fyllas med en verktygslåda, filmer och profilprodukter att beställa.

Kampanjsida för FULL KOLL

Folkhälsa och brottsförebyggande arbete

Under hösten kommer det strategiska arbetet med folkhälsa och det brottsförebyggande arbetet stå på agendan i en serie kommundialoger. Länsstyrelsen kommer besöka samtliga av länets kommuner för att träffa tjänstepersoner och politiker. Syftet med kommundialogerna är att skapa en fördjupad lägesbild kring det strategiska folkhälsoarbetet samt att sprida kunskaper om den nya lagen om kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete.

Ett barn och en vuxen går i skogen

Utbildningar och konferenser

Forum social hållbarhet – de första       1 000 dagarna

Under de första två åren i ett barns liv läggs grunden för barns fortsatta utveckling och hälsa. Utifrån aktuell forskning får vi en inblick i det vi vet idag och om hur professionella kan uppmärksamma och stödja de yngsta barnen och deras föräldrar.

Tid: 5 maj 2023 kl. 8.30–9.00

Plats: Digitalt möte via zoom. 

Mer information och deltagarlänk till De första 1000 dagarna

Vuxen hand håller varsamt en bäbisfot

Informationsträff En vecka fri från våld 

Välkommen till en informationsträff för dig som vill veta mer om En vecka fri från våld, delta med egna evenemang eller på annat sätt sprida budskapet. Veckan anordnas i november och genomförs årligen både i Kronoberg och nationellt, i samband med FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor.

Tid: 9 maj 2023 kl. 14.30–15.30

Plats: Digitalt via teams 

Anmälan till Informationsträff En vecka fri från våld

Logotyp med texten Kronoberg fritt från våld

Digital nationell konferens om medborgarskapsceremonier

Hur ser beslutsprocessen fram till medborgarskap till och hur kan ceremonier utformas?

Migrationsverket berättar om beslutsprocessen som leder fram till medborgarskap, Länsstyrelsen informerar om sin roll och UNHCR berättar om sitt projekt ”I Belong”, som handlar om statslöshet och mycket mer. Kommunala exempel på medborgarskapsceremonier. Ett exempel kommer att vara från Växjö.

Tid: 16 maj 2023 kl. 9.30–15.30

Plats: Digitalt

Anmälan till digital konferens om medborgarskapsceremonier

Ett handslag framför en svensk flagga

Bortförda barn och unga – kunskapsläge, upptäckt och möjlighet att agera

Varje år förs hundratals barn och unga ut ur Sverige och sommarlovet är en period där barn löper extra stor risk att föras bort. Hur ska vi förebygga att det händer? Vilken hjälp finns att få? Nu anordnar Länsstyrelsen och Hedersteamet Kronoberg ett webbinarium som handlar både om det nationella kunskapsläget och om vilket stöd som finns här i länet. Deltar gör även Jämställdhetsmyndigheten och Utrikesdepartementet.

Tid: 29 maj 2023 kl. 9.30–12.00

Plats: Digitalt via teams

Anmälan till Bortförda barn och unga

Mottagandet av ensamkommande barn och unga – nuläge, lagstiftning och ansvarsfördelning

Seminariet anordnas av länsstyrelserna i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne i samverkan med Migrationsverket och Socialstyrelsen.

Under förmiddagen får du bland annat veta hur mottagandet ser ut nu och prognosen framåt, hur anvisningssystemet fungerar och Migrationsverkets respektive kommunens ansvar i mottagandet, socialtjänstens ansvar och regelverk samt ersättningar till kommun. Växjö kommun delar också med sig av sina erfarenheter.

Tid: 30 maj 2023 kl. 9.00–12.00

Plats: Digitalt

Information och anmälan till Mottagandet av ensamkommande barn och unga 

Webbinarium om nikotinprodukter

Välkommen att ta del av kunskap om nikotinanvändningens konsekvenser för barn och unga, med fokus på de nya nikotinprodukterna. Webbinariet riktar sig till dig som arbetar med barn och unga i kommunal verksamhet som exempelvis skolan, hälso- och sjukvården eller idéburen verksamhet. Det riktar sig också till chefer och politiker.

Tid: 31 maj 2023 kl. 9.00–10.00

Plats: Digitalt via mediaflow

Anmälan till webbinarium nikotinprodukter

Myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet och människohandel

Välkommen till en digital föreläsning om center mot arbetslivskriminalitet (AKC), som öppnas i Malmö i höst och är till för region Syd. Under föreläsningen berättas om på vilket sätt andra aktörer kan använda sig av centret och hur man lokalt och regionalt kan stärka arbetet mot arbetslivskriminalitet.

Tid: 2 juni 2023 kl. 10.00–12.00

Plats: Digitalt via Mediaflow

Anmälan till Myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet och människohandel 

Samhällsutvecklingsforum: hållbart samhälle i en orolig tid 

Länsstyrelsen Kronoberg bjuder in till Samhällsutvecklingsforum 2023. Samhället står inför stora utmaningar; grön omställning, minska fossila utsläpp och minska klimatpåverkan. Samtidigt lever vi i en värld med krig i Europa där vi bygger upp vårt civila försvar, som ska se till att samhället kan fungera under den värsta av prövningar. Årets Samhällsutvecklingsforum försöker sätta ljus på flera av dessa utmaningar som vårt samhälle står inför.

Tid: 8 juni 2023 kl. 9.00–15.00

Plats: Karl-Birger Blomdahlsalen, Växjö konserthus

Anmälan till Samhällsutvecklingsforum

Molnig mörkblå himmel över svarta hussilhuetter

Utrikesfödda kvinnors etablering på arbetsmarknaden

Ett webbinarium om utrikes födda kvinnors etablering i arbetslivet. Under sändningen presenteras och diskuteras nya satsningar och förslag för att främja utrikes födda kvinnors arbetsmarknadsetablering och ekonomisk jämställdhet.

Webbinariet riktar sig till politiker, chefer och tjänstepersoner som arbetar med integration, jämställdhet, mänskliga rättigheter och/eller social hållbarhet.

Tid: 15 juni 2023 kl. 13.00–15.30

Plats: Digitalt

Anmälan och mer information Utrikesfödda kvinnors etablering på arbetsmarknaden

Kvinnofridskonferensen 2023

Välkommen till en nationellt konferens för kvinnofrid, som arrangeras av Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid. Syftet med konferensen är att lyfta myndigheternas arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Under konferensen, som arrangeras för fjärde gången, presenteras konkreta metoder och arbetssätt, men också ny forskning inom området. 

Tid: 29-30 augusti 2023 

Plats: Stockholm

Anmälan till Kvinnofridskonferensen 2023 - Uppsala universitets webbplats

Tips och information

Stöd för samordning

Jämställdhet, folkhälsa, mänskliga rättigheter, barnkonventionen och Agenda 2030. De är olika perspektiv inom social hållbarhet, som ofta formuleras i skilda uppdrag men som på många sätt hänger samman. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram ett stöd för samordning av olika sakområden inom området.

SKRs stöd för samordning - SKRs webbplats

Figur med människor som kopplas samman av olikfärgade streck

Regeringen ger myndigheter i uppdrag att sprida information om risker vid berusning med lustgas

Användning av lustgas i berusningssyfte har blivit allt vanligare. En utredning pågår just nu om eventuell reglering av icke-medicinsk användning av lustgas, till exempel åldersgränser, försäljning, tillsyn, marknadsföring och införsel. I väntan på att utredningen blir färdig får nu Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna i uppdrag att sprida information om risker vid berusning med lustgas. Senast den 1 mars 2024 ska en gemensam redovisning av uppdraget lämnas till Regeringskansliet.

Regeringens pressmeddelande: uppdrag att sprida information om risker vid berusning med lustgas - Regeringens webbplats

Svår livssituation för kvinnor och barn med skyddade personuppgifter

Behovet av ett sammanhållet och långsiktigt stöd för våldsutsatta personer som lever med skyddade personuppgifter är stort. Många myndigheter har rutiner och riktlinjer för hanteringen av skyddade personuppgifter, men de behöver tillämpas i större utsträckning. Det visar Jämställdhetsmyndigheten i den nya rapporten Att leva med skyddade personuppgifter - behovet av samhällets långsiktiga stöd.

Rapporten Att leva med skyddade personuppgifter - Jämställdhetsmyndighetens webbplats

Samverkan inom mottagande, etablering och integration

I Kronoberg samverkar kommuner, regioner, samordningsförbund och statliga myndigheter inom mottagande, etablering och integration i arbets- och samhällsliv. Samverkan sker även i stor utsträckning med civilsamhället.

För att möta behoven och stärka inkludering av de som söker skydd i Sverige eller som av annan anledning kommer hit från ett annat land, har vi bland annat en överenskommelse inom området.

Strategiska överenskommelsen för Kronobergs län 2019–2025 inom mottagande och etablering i arbets- och samhällslivet. Strategin förkortas SÖK.

Följ och inspireras av arbetet med SÖK

Unga kvinnor i klassrum

Aktuellt och prognos. Skyddsbehövande från Ukraina och övriga länder

Ukraina – Totalt har drygt 50 000 registrerats med stöd av massflyktsdirektivet i Sverige sedan krigsutbrottet. Det kan antas att fler kom, men att de aldrig presenterade sig för svenska myndigheter. Som ukrainsk medborgare har du rätt att vistas i Sverige som turist i 3 månader.

Det är fortfarande flest kvinnor, men männen har ökat i antal och sedan årsskiftet är männen fler än kvinnorna bland de som kommer. Prognosen för 2023 är att 15 000 kommer till Sverige.

Övriga länder - De flesta som söker asyl i Sverige nu är från Afghanistan, Irak, Uzbekistan och Syrien. Det är ett lågt antal som söker asyl. Hittills i år har det varit cirka 3500. Betydligt fler män/pojkar än kvinnor/flickor. Prognosen för 2023 är att 16 000 söker asyl.

Se vidare asylstatistik på Migrationsverkets webbplats.

Det finns också specialstatistik för Kronoberg avseende personer under massflyktsdirektivet och asylsökande på kronobergtillsammans.se

Tillgång till vardagsnära natur är bra för folkhälsan

Vad kan kommunerna göra för att främja folkhälsan med hjälp av vardagsnära natur? En rapport från Naturvårdsverket med syfte att öka kunskapen och förståelsen för hur vardagsnära natur kan bidra till en god och jämlik hälsa. Temaområden som berörs är bland annat att alla behöver närhet till natur, vardagsskogen behöver vara attraktiv och att barn behöver gröna skolgårdar.

Naturvårdsverkets rapport om vardagsnära natur, pdf

Sjö och gröna trädgrenar

Rapporter och analyser inom folkhälsa

Folkhälsan i Sverige – Årsrapport 2023

Rapporten ger en samlad bild av folkhälsoläget och följer de åtta folkhälsopolitiska målområden.

Folkhälsan i Sverige – Årsrapport 2023, pdf 

Seminarium om folkhälsa med fokus på fysisk aktivitet

Medverkar gör bland annat Folkhälsomyndigheten, Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet, Fritidsbanken Sverige, RF-SISU Make a Move och Generation Pep.

Seminarium om jämlik hälsa

Folkhälsopolitik och regional utvecklingspolitik, en jämförelse

I rapporten redovisas att samtliga åtta folkhälsopolitiska målområden har bäring på hållbar regional utveckling. Det finns även tydliga beröringspunkter mellan målområdena och den regionala utvecklingspolitikens strategiska områden. 

Folkhälsopolitik och regional utvecklingspolitik - Folkhälsomyndighetens webbplats

Social hållbarhet

Social hållbarhet handlar om att bygga ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum.

Vi tar tacksamt emot dina synpunkter på innehållet, skriv till oss på social.hallbarhet.kronoberg@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Kronobergs län
Telefon: 010-223 70 00
Postadress: 351 86 Växjö
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se
Webbplats: www.lansstyrelsen.se/kronoberg

Följ oss

Vill du prenumerera på detta nyhetsbrev?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration

Dela detta utskick