Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Länsstyrelsen i Kronobergs län - Tillsyn - råd & stöd

Nationella strategin om invasiva främmande arter

Tillsyn på invasiva främmande arter (IAS) är ett av fokusområdena inom nationella strategin för tillsyn enligt miljöbalken. Detta bland annat för att öka kunskap om risker för spridning av IAS hos verksamhetsutövaren. Naturvårdsverket har som en del av tillsynsåtgärden under 2023 tagit fram en tillsynsvägledning om IAS som sprids med jordmassor.

Fokusområden Naturtillsyn, naturvardsverket.se

Jättebalsamin, en invasiv, främmande art med rosa blommor.

Utbildning inom förorenade områden

Den 23 maj hålls TVL-cykelns endags fördjupningsutbildning med tema Hydrogeologi – teori och tillämpning, i Norrköping. Eftersom det är år 2 i cykeln så är det undersökningar som gäller.

Även i höst blir det en tvådagarsutbildning med fokus på provtagning och riskbedömning. Håll utkik efter mer information!

Om TVL-cykeln

TVL står för tillsynsvägledning. TVL-cykeln är ett samarbete mellan Länsstyrelserna i Kalmar, Kronobergs, Östergötlands och Jönköpings län. Inom projektet ska utbildningar och träffar inom förorenade områden erbjudas gemensamt för länens samtliga 46 kommuner. Projektet pågår under en tre-årig cykel som följer EBH-processen från initiering till åtgärder och uppföljning. Samarbetet påbörjades 2019 och den första cykeln fullföljdes 2021. Nu, 2023, är vi mitt inne i den andra cykeln.

En hand med gummihandskar håller i ett provrör ovanför en vattensamling.

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2022-2027 för att nå miljökvalitetsnormerna

Vattenmyndigheterna har fastställt ett åtgärdsprogram för hur alla ska arbeta för att nå miljökvalitetsnormerna (MKN) för vatten. Åtgärdsprogrammet är rättsligt bindande och visar vilka administrativa åtgärder som ska vidtas, av vem och när. Syftet är att de administrativa åtgärderna ska förbättra vattenmiljön genom fysiska åtgärder.

Kommunernas åtgärder handlar om

  • miljötillsyn
  • dricksvattenskydd
  • fysisk planering
  • VA-plan
  • dagvatten
  • småskalig förbränning.

Åtgärdsprogram, vattenmyndigheterna.se

Länsstyrelsen blir mer digital

Länsstyrelsen har ett antal e-tjänster som det är bra att känna till. Många använder redan e-tjänsten för kopia på C-anmälan.

Hör du att någon planerar att söka tillstånd eller ändringstilltstånd för miljöfarlig verksamhet så tipsa gärna om e-tjänsten för samråd. Man kan också söka tillstånd, ansöka om villkorsändring eller förlängd igångsättningstid via e-tjänsten.

E-tjänsterna är ett stöd för verksamhetsutövaren att lämna in ett bra och komplett underlag och därmed få en effektivare process i exempelvis samrådet eller vid tillståndsprövningen. En komplett ansökan ger snabbare tillstånd och det vinner alla på!

Länsstyrelsens alla e-tjänster och blanketter

Ett par händer på tangentbordet till en laptop. I bakgrunden en illustrerad jordglob.

Ny chef för miljöskyddsenheten

Rune Liljenberg är ny chef för miljöskyddsenheten. Han har mer än tjugo års erfarenhet av arbete inom myndighetsvärlden, de första tio åren med lantbruksfrågor på Länsstyrelsen i Halland och från år 2009 har han arbetat med miljötillsyn på kommunal nivå. Han har arbetat både som inspektör och som chef på miljöområdet, större delen av tiden på Halmstads kommun men även några år på Ängelholms kommun. I Ängelholm fick han möjligheten att vara chef över både miljöverksamheten och bygglovsverksamheten.

Rune utbildade sig för många år sedan till agronom och då han är uppväxt på ett jordbruk i mellanskåne ligger hans egen specialkompetens inom just lantbruksområdet.

Hör gärna av dig till Rune om du vill diskutera hur vi på Länsstyrelsen kan hjälpa er på kommunen att bedriva ert viktiga arbete med miljöbalkstillsyn.

Rune Liljenberg.

Mer effektiv miljöbalkstillsyn med hjälp av den nationella tillsynsstrategin

Om alla Sveriges hundratals tillsynsmyndigheter drar åt samma håll samtidigt så kan vi försätta berg!

Sedan förra året finns den nationella strategin för tillsyn enligt miljöbalken. Den kom till stånd för att ge oss som jobbar med miljöbalkstillsyn ett bättre stöd för vilka frågor och områden som vi bör prioritera. Strategin gäller 2022–2024 och anger mål, åtgärder och tillsynsaktiviteter inom sju olika tillsynsområden.

Använd tillsynsstrategin som ett stöd för att förtydliga och skärpa tillsynsplanen och för att få till konkreta tillsynsåtgärder i det dagliga arbetet.

Mer pengar till Länsstyrelsens arbete med förorenade områden

Regeringen prioriterar länsstyrelsernas arbete med förorenade områden och den totala årliga budgetposten i riket har ökat från 100 miljoner kronor till 114 miljoner. I vårt län har vi fått 425 000 kronor mer än förra året och kan därför hålla bra tempo i vårt arbete. Med de tilldelade medlen kommer vi i Kronoberg under detta år att ha strax under fem tjänster fördelat på sex personer som jobbar med förorenade områden.

I år har regeringen i regleringsbrevet också särskilt angett att vi ska arbeta med övervakning, inventering och kartläggning av områden som förorenats av PFAS. Målet är att få bättre kunskap om källor till PFAS-utsläpp och vilka åtgärder som vi kan göra för att minska spridningen.

Våra mål och prioriteringar i arbetet med förorenade områden

Lindshammars glasbruk.

Miljöprövningsförordningen – upphörda verksamhetskoder för avfall

Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunerna på att verksamhetskoderna för återvinning eller bortskaffande av avfall som uppkommit i egen verksamhet (90.381, 90.383, 90.391) har upphört. Dessa verksamheter ska istället klassas enligt andra koder i 29 kap. miljöprövningsförordningen.

Det finns inte längre någon nedre gräns för att behandla farligt avfall. Det betyder att C-verksamheter med verksamhetskod 90.391 kan komma att bli tillståndspliktiga om 71-72 §§ i 29 kap. miljöprövningsförordningen istället ska tillämpas.

Enligt övergångsbestämmelserna får en verksamhet som bedrivs när ändringarna börjar gälla, och tidigare inte behövt tillstånd, fortsätta utan tillstånd till och med den 1 januari 2025 och utan anmälan till och med den 1 januari 2024.

De anmälningspliktiga verksamheter som omfattas av verksamhetskod 90.391 bör själva se över och föreslå vilken kod i 29 kap. miljöprövningsförordningen som kan ersätta den.

Länsstyrelsen i Kronobergs län
Telefon: 010-223 70 00
Postadress: 351 86 Växjö
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se
Webbplats: www.lansstyrelsen.se/kronoberg

Följ oss

Vill du prenumerera på detta nyhetsbrev?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration

Dela detta utskick