Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Länsstyrelsen i Kronobergs län - Social hållbarhet

Till dig som arbetar med sociala frågor i Kronobergs län

Med detta nyhetsbrev, som du får fyra gånger om året, vill vi ge en bild av vad som är aktuellt inom social hållbarhet i länet. Målet är att öka samverkan mellan alla som jobbar med våra frågor. 

Nytt om social hållbarhet

Folkhälsopolitiska målområden

På Länsstyrelsen har vi fått ett nytt folkhälsouppdrag. Det innebär att vi ska vara ett stöd när vi genomför den nationella folkhälsopolitiken i vårt län. Vi ska stimulera arbetet så att vi tillsammans både blir bättre på att arbeta förebyggande och främjande och på att göra folkhälsoarbetet med kunskap som grund.

Det övergripande målet för folkhälsopolitiken är att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. I årets nyhetsbrev gör vi korta nedslag kring våra 8 folkhälsopolitiska målområden.

De åtta folkhälsopolitiska målområdena

Målområde 5: Boende och närmiljö

Tillgång till ett bra boende och en god närmiljö är viktiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa. Storlek och kvalitet på bostaden, samt sociala och fysiska faktorer i närmiljön är faktorer som har betydelse. Fokusområden:

  • Tillgång till en fullgod och ekonomiskt överkomlig bostad
  • Bostadsområden som är socialt hållbara
  • Sunda boendemiljöer på jämlika villkor

Målområde 5: Boende och närmiljö

Målområde 6: Levnadsvanor

Våra levnadsvanor har betydelse för hälsan. För att åstadkomma en god och jämlik hälsa är det viktigt att stärka människors handlingsutrymme och möjligheter till hälsosamma levnadsvanor. Fokusområden:

  • Begränsad tillgänglighet till hälsoskadliga produkter

  • Ökad tillgänglighet till hälsofrämjande produkter, miljöer och aktiviteter

  • Stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet med levnadsvanor i välfärdens organisationer

Målområde 6: Levnadsvanor

Möjlighet för elevhälsan att arbeta med SEXIT

Nu finns möjlighet för elevhälsopersonal i hela landet att få kostnadsfri kompetensutveckling i SEXIT, en metod för samtal om sexuell hälsa och erfarenhet av våld. En skola och en ungdomsmottagning i länet har redan påbörjat arbetet. Kontakta gärna Länsstyrelsen om intresse finns i Kronoberg.

Projekt och utbildning i SEXIT

Ny film om föräldraskap och socialtjänsten 

Inom ramen för länets koncept Samhällsinformation i samverkan finns korta filmer på olika teman såsom arbete, boende, transporter och våld i nära relationer. Filmerna kan med fördel ses och diskuteras i grupp och ska finnas på lätt svenska, arabiska, engelska, somaliska och ukrainska.

Den nya filmen om föräldraskap och socialtjänsten har ABF Kronoberg tagit fram i samverkan med Länsstyrelsen, Arbete och välfärd i Växjö kommun och familjecentralen i Älmhults kommun

Film om föräldraskap och socialtjänsten

Två kvinnor och ett barn i soffa med dator

Våld i nära relation ska bli synligare på polisen.se

Polisregion Syd ska under hösten stärka kommunikationsinsatserna inom området Våld i nära relation. En del i arbetet är att mer systematiskt och proaktivt synliggöra denna typ av allvarlig brottslighet på polisen.se. Polisen ämnar visa hur vanligt våld i nära relation är, ge ökad synlighet åt brotten, få omgivningen att agera, våldsutsatta att ta steget att anmäla och förövare att söka hjälp.

Polisen.se

Du har väl påbörjat planeringen inför En vecka fri från våld?

Nu finns en webbsida där du kan anmäla din verksamhets programpunkter till En vecka fri från våld i Kronoberg, så att de kan spridas i länets gemensamma program.

Anmälan av programpunkt till En vecka fri från våld

Ett ljus som brinner i mörkret

Ny handbok om våld!

Socialstyrelsen publicerade i juni sin reviderade handbok Våld i nära relationer: Handbok för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården. Handboken syftar till att ge yrkesverksamma stöd i tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Tryckta versioner av handboken kommer att kunna beställas senare i höst.

Våld i nära relationer: Handbok för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården 

Migrationsverkets senaste prognos om migration till Sverige

Fyra gånger per år lämnar Migrationsverket prognoser till regeringen om hur migrationen till Sverige bedöms se ut de närmaste åren.

  • Cirka 14 000 ukrainare bedöms söka skydd i Sverige under 2023.

  • Färre väntas söka asyl i Sverige. Detta trots att antalet asylsökande ökat kraftigt i Europa sedan hösten 2022.

  • Sänkt prognos för ansökningar om arbetstillstånd. Sker mot bakgrund av att ökat försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare väntas.

  • Antalet kommunmottagna beräknas uppgå till cirka 9 400 under 2023.

Migrationsverkets prognos juli 2023

Tårtdiagram på en rapportsida

Utbildningar och konferenser

Utsatta barn

Länsstyrelsen i Hallands län erbjuder en digital föreläsning om barn utsatta för omsorgssvikt, övergrepp, våld, trauma och konsekvenser av trauma. Föreläsare är Poa Samuelberg, Barnafrid.

Tid: 3 oktober

Plats: Digitalt

Föreläsning Utsatta barn

Kick off för Gör små saker med stor kärlek

Föreläsningssatsningen Gör små saker med stor kärlek inleds av föreläsaren Anna Tebelius Bodin fokuserar på ungas digitala värld och ständiga uppkoppling. Hur påverkas hjärnan och ungdomars psykiska hälsa? Föreläsningen följs av en paneldiskussion med moderator Suzana Mozevic och inbjudna gäster. Hela programmet finns sammanställt på sammans.se och årets fokus är ungas perspektiv på psykisk hälsa. 

Tid: 9 oktober 2023

Plats: Växjö

Kick off Ungas perspektiv på psykisk hälsa (sammans.se)

Börja prata om våld i ungas relationer

Länsstyrelserna i Halland, Kronoberg, Jönköping, Blekinge och Kalmar län erbjuder en föreläsning om våld i ungas relationer. Föreläsningen görs tillsammans med MÄN, som delar med sig av viktiga grundprinciper för arbetet med ungdomar.

Tid: 10 oktober

Plats: Digitalt

Föreläsning Börja prata om våld i ungas relationer

En tom skolkorridor

Barn och ungas delaktighet – från krav till insikt!

Barn och ungas delaktighet är viktigt att ta på allvar men det kan upplevas som kravfyllt och svårt. Vad beror det på och vad kan det leda till? Välkommen till Forum social hållbarhet med Sofia Enell, lektor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet. Sofia kommer att vrida och vända på begreppet delaktighet. Kollektiv och individuell delaktighet, om barn och unga som grupp, om förhållningssätt, om transparens i processer och om vår tendens att "vuxengissa”.

Tid: 29 september klockan 8.30–09.00

Plats: Digitalt

Forum social hållbarhet Barn och ungas delaktighet

Tecknade personer i grupp

Konferens om Nationella minoriteters rättigheter

Kommuner och regioner har en skyldighet att säkerställa mänskliga rättigheter för de fem nationella minoriteterna, samer, judar, sverigefinnar, romer och tornedalingar. Nu erbjuds en konferens som syftar till att öka kunskapen och förståelsen för lagstiftning och hur tjänstepersoner och förtroendevalda kan arbeta med minoritetsfrågor lokalt.

Tid: 12 oktober 2023

Plats: Växjö

Konferens om Nationella minoriteternas rättigheter

Vill du?

RFSU har utvärderat metodmaterialet Vill du? Den 16 oktober arrangeras en konferens för att sprida materialet. Målgrupp är skolpersonal, kommunala strateger och verksamhetsutvecklare inom skola och våldsförebyggande arbete. Deltagande är möjligt både fysiskt och digitalt.

Tid: 16 oktober 2023

Plats: Stockholm och digitalt

Konferens Vill du?

Nationell samling för delaktighet: Internationella funktionshindersdagen 2023

Två dagar som ger dig metoder och kunskap om hur du som tjänsteman, politiker eller representant från civilsamhället kan arbeta för att skapa jämlika levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Teman är styrning och ledning av funktionshinderspolitiken, samhällsplanering och universell utformning, barns delaktighet i skolan, migration och funktionsnedsättning samt krisberedskap.

Tid: 29-30 november

Plats: Digitalt

Nationell samling för delaktighet

Från en ANDT-strategi till en ANDTS-strategi

Den nationella strategin kring alkohol, narkotika, dopning, tobak innehåller sedan år 2022 även spel om pengar. Nu fyller vi på kunskaperna om hur det kommunala förebyggande arbetet kan integrera även det området.

Tid: 24 oktober

Plats: Digitalt

Kunskapsförmiddag från ANDT-strategi till en ANDTS-strategi

 

Tipskuponger

Skolans roll i att förebygga ANDTS

Barn har rätt till en hälsofrämjande och trygg skolmiljö, det är en viktig förutsättning för att eleverna ska kunna uppfylla sina kunskapsmål. För att ge kunskap och praktiska verktyg i frågan arrangerar Sveriges länsstyrelser och CAN i samverkan med Skolverket denna digitala eftermiddag om skolans roll och den viktiga samverkan.

Tid: 27 september 2023 

Plats: Digitalt

Anmälan till kunskapseftermiddagen Skolans roll i att förebygga ANDTS

Länsdialog inom mottagande, etablering och integration

Länsdialogen kommer som vanligt att innehålla moment av information, inspiration och interaktion. Vi kommer bland annat att få ta del av Boverkets segregationsbarometer och hur arbetet med vår gemensamma strategiska överenskommelse (SÖK) inom området går. Vilka beslut har tagits av länets ledningar och vad är viktigast just nu

Tid: 16 november 2023

Plats: Växjö

Mer information om dagen kommer att skickas ut via inbjudningar samt publiceras i länsstyrelsens kalendarium.

Länsdialog inom mottagande, etablering och integration

Tips och information

Har du en vän, anhörig eller kollega som går igenom en skilsmässa eller separation?

Samarbete efter skilsmässa (SES) är ett digitalt stöd som kan hjälpa föräldrar som befinner sig i skilsmässa eller separation att hantera sina utmaningar, bli bättre på att förstå och stötta sina barn och undvika typiska fallgropar i föräldrasamarbetet. Personer som är folkbokförda i Växjö kommun, Uppvidinge kommun, Lessebo kommun eller Tingsryds kommun har gratis tillgång till SES.

Verktyget Samarbete efter skilsmässa

Presentation - Folkhälsan i Sverige

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en film där resultat från uppföljningen inom Folkhälsan i Sverige 2023 presenteras. I filmen får du ta del av resultat från årsrapporten samt från rapporter inom de åtta målområdena och hälsa.

Presentation av resultat från Folkhälsan i Sverige

Man ger information med anteckningsblock i handen

Nya näringsrekommendationer

Den sjätte utgåvan av Nordiska näringsrekommendationerna är den största uppdateringen hittills i rapportens 40-åriga historia. Den också det mest omfattande vetenskapliga underlaget globalt för hur vi ska äta bra, både för planeten och hälsan. Rekommendationerna bygger på den bästa tillgängliga vetenskapen om matkonsumtion, hälsa och miljö.

Mindre kött, mer växtbaserat: Nordiska näringsrekommendationer 2023

Statsbidrag till ideella organisationer

Folkhälsomyndigheten fördelar statsbidrag. De kan ges till ideella organisationer som bedriver preventivt eller socialt stödjande arbete inom något av följande områden: hiv och andra sexuellt överförbara sjukdomar, psykisk hälsa och suicid, spel om pengar, tobak samt telefon- och webbaserade insatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar.

Medel att söka på Folkhälsomyndigheten

Utlysningar inom området Mäns våld mot kvinnor

Just nu finns det tre aktuella utlysningar av statsbidrag hos Socialstyrelsen

Bidrag till ideella organisationer för kvalitetsåtgärder på skyddat boende

Bidrag till organisationer inom brottsofferområdet för förbättrade levnadsvillkor för utsatta

Bidrag till kommuner för att stärka arbetet med att ordna stadigvarande boende

Kvinna som sätter upp handen till stopp

Statsbidrag för förstärkt föräldraskapsstöd

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) har fått uppdrag att fördela statsbidrag till kommuner och regioner för förstärkt föräldraskapsstöd. Statsbidraget innebär en satsning om totalt 375 miljoner under 2023. Syftet är att bidra till en ökad och jämlik tillgång till föräldraskapsstöd i hela landet, samt att bidra till att förebygga kriminalitet bland barn och unga. Medlen rekvireras och sista dag att rekvirera är den 25 september 2023. Påminn gärna din kommun!

Statsbidrag för förstärkt föräldraskapsstöd

Ny kunskap om problematisk skolfrånvaro

Elever som stannar hemma är ett växande problem. Men att kalla dem hemmasittare leder fel, menar forskare. Skolfrånvaro beror oftast på faktorer i omgivningen och nytt hopp om att klara skolan kan få elever att komma tillbaka.

Hemmasittare - snabb insats viktig vid skolfrånvaro

Ungdom med en mobiltelefon i händerna

Social hållbarhet

Social hållbarhet handlar om att bygga ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum.

Vi tar tacksamt emot dina synpunkter på innehållet, skriv till oss på social.hallbarhet.kronoberg@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Kronobergs län
Telefon: 010-223 70 00
Postadress: 351 86 Växjö
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se
Webbplats: www.lansstyrelsen.se/kronoberg

Följ oss

Vill du prenumerera på detta nyhetsbrev?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration

Dela detta utskick