Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Länsstyrelsen i Kronobergs län - Social hållbarhet

Till dig som arbetar med sociala frågor i Kronobergs län

Med detta nyhetsbrev, som du får fyra gånger om året, vill vi ge en bild av vad som är aktuellt inom social hållbarhet i länet. Målet är att öka samverkan mellan de som jobbar med våra frågor i Kronoberg. 

Nytt om social hållbarhet

Folkhälsopolitiska målområden

På Länsstyrelsen har vi fått ett nytt folkhälsouppdrag. Det innebär att vi ska vara ett stöd när vi genomför den nationella folkhälsopolitiken i vårt län. Vi ska stimulera arbetet så att vi tillsammans både blir bättre på att arbeta förebyggande och främjande och på att göra folkhälsoarbetet med kunskap som grund.

Det övergripande målet för folkhälsopolitiken är att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. I årets nyhetsbrev har vi gjort korta nedslag kring våra 8 folkhälsopolitiska målområden, här kommer de sista två.

De åtta folkhälsopolitiska målområdena

Målområde 7: Kontroll, inflytande och delaktighet

Det är viktigt att främja alla individers möjligheter till kontroll, inflytande och delaktighet i samhället och i det dagliga livet. Fokusområden:

  • Ett jämlikt deltagande i demokratin
  • Ett jämlikt deltagande i det civila samhället
  • Arbetet för de mänskliga rättigheterna
  • Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
  • Ökad kontroll, inflytande och delaktighet för vissa individer och grupper

Målområde 7: Kontroll, inflytande och delaktighet

Målområde 8: En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Jämlik vård handlar om att ge alla hälso- och sjukvård utifrån behov och på lika villkor. För att uppnå en god och jämlik hälsa är det viktigt att hälso- och sjukvården arbetar hälsofrämjande och förebyggande med ett systematiskt jämlikhetsfokus, och med utgångspunkt ifrån patientens behov och möjligheter.

Målområde 8: En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Vill du ha en nulägesbild för att stärka folkhälsoarbetet i din verksamhet?

På Folkhälsomyndighetens webbsida hittar du nu de första resultaten från kartläggningen om hur folkhälsoarbetet ser ut i Kronobergs län, på både lokal och regional nivå. På webbsidan finns också förslag på diskussionsfrågor och hur du kan ta arbetet vidare i din organisation eller tillsammans med andra aktörer.

Så här ser arbetet med folkhälsa ut i ditt län — Folkhälsomyndigheten.se

 

En vecka fri från våld

För sjunde året i rad anordnas nu En vecka fri från våld. I Kronoberg arrangeras veckan genom initiativet Kronoberg fritt från våld, en året runt-samverkan mellan ideella aktörer, studieförbund, kommuner och myndigheter. Årets program innehåller både konstutställningar, föreläsningar, turné om machokultur för länets sjundeklassare, filmvisningar, praktiska tips om stöd och hjälp, ett 40-årsfirande och ett brinnande engagemang vid både fackeltåg och ljusmanifestationer runt om i länet. Kom med! 

Program En vecka fri från våld i Kronobergs län

Ett ljus som brinner i mörkret

Narkotikautredningen är nu klar!

Betänkande för narkotikautredningen har nu lämnats över till regeringen. Bland annat föreslås ett konkret mål med en minskning av narkotikarelaterad dödlighet på 20 procent under 5 år. Betänkandet innehåller förslag inom områdena förebyggande, tidigt stöd, stöd för mer omfattande problem, skadereducering samt minskad dödlighet.

Presentation av betänkandet för narkotikautredningen

Intervju med särskilde utredare Thomas Lindén i podden Alkohol & Narkotika

Så fungerar det i Sverige - en rykande färsk studiehandbok i samhällsinformation

Det här är en bok för personer som är nya i Sverige och ska lära sig hur samhället fungerar. Boken är en del i baspaketet Samhällsinformation i samverkan, som tagits fram på uppdrag av Länsstyrelsen i Kronoberg och i samverkan med Växjö rödakorskrets, ID (Institutet för lokal och regional demokrati), ABF Södra Småland, ABF Kronoberg, Studieförbundet Vuxenskolan, Växjö kommun och Uppvidinge kommun samt projektenhet Kronoberg.

Samhällsinformation så fungerar det i Sverige

Naturen är nära! Nya filmer inom samhällsinformation

Naturen är nära är en filmserie om Sveriges natur och täcker ämnen som allemansrätten och naturens läkande kraft. Serien är producerad av ABF Kronoberg med kunskapsstöd från Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Friluftsfrämjandet, Linnéuniversitetet, och Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Filmerna är i första hand för personer som är nya i Sverige och de ingår baspaketet Samhällsinformation i samverkan. Filmserien är ett resultat av samverkan mellan länsstyrelsens enheter för social hållbarhet och miljöstrategi.

Lingonris med texten Naturen är nära framför

Hur kan du öka möjligheten för barn i familjehem att lyckas i skolan?

Vissa omständigheter i barns utveckling är svåra att påverka, men skolresultat går och bör optimeras så att barn upplever framgång och utvecklas positivt. Helst varje dag och varje lektion. Stiftelsen Allmänna Barnhuset ger dig olika perspektiv på frågan om hur barn i familjehem kan lyckas i skolan. I sin rapport visar de att dessa barn har kapacitet för mer, men inte får det stöd de behöver. 

Webbinariet Hur kan vi öka möjligheten för barn i familjehem att lyckas i skolan?

Allmänna barnahusets rapport Jag vill klara skolan!

Stor kartläggning av polisanmälda brott mot barn

Att bli utsatt för brott som ung kan få allvarliga konsekvenser på kort och lång sikt. Trots detta har kunskapen om brottsutsattheten bland barn i grundskoleåldern varit begränsad. I en ny studie har Brottsförebyggande rådet (Brå) därför kartlagt nära 120 000 polisanmälda brott mot barn mellan 7 och 15 år.

Brås studie om Polisanmälda brott mot barn

Framsidan av Brås rapport om brott mot barn

Nya gränsvärden för riskbruk av alkohol till hälso- och sjukvården

Socialstyrelsen har publicerat nya gränsvärden som riktar sig till hälso- och sjukvården kring när vården bör erbjuda stöd till personer med riskbruk av alkohol. Gränsen för vad som räknas som ett riskbruk för män sänks till 10 standardglas eller mer per vecka. Gränsen för kvinnor ligger kvar på samma nivå som tidigare, också 10 standardglas.

I samband med ändrade gränsvärden har Folkhälsomyndigheten uppdaterat sin information om risker med alkoholkonsumtion samt frågor och svar till yrkesverksamma.

Socialstyrelsens nya gränsvärden för riskbruk av alkohol

Folkhälsomyndighetens uppdaterade information om risker med alkoholkonsumtion

Hur kan vi jobba mer kunskapsbaserat i det förebyggande ANDTS-arbetet?

Folkhälsomyndigheten har nu lanserat ett stöd med riktlinjer för att arbeta evidensbaserat och etiskt med substansanvändning i praktiken. Guiden är en svensk översättning av European Prevention Curriculum.

Folkhälsomyndighetens guide för vetenskapligt baserad ANDTS-prevention

Tårtdiagram på en rapportsida

Förbyggande arbete till familjer i en hederskontext eftersatt

Kommuners och regioners förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck, där även föräldraskapsstöd ingår, behöver förstärkas. Det visar en ny nationell kartläggning som Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) har gjort.

Kartläggning om förebyggande arbete till familjer i en hederskontext

Breddad målgrupp för SÖK:en - länets strategiska överenskommelse inom mottagande, etablering och integration

På Forum för mottagande, etablering och integration i oktober beslutades att bredda målgruppen, som tidigare varit begränsad. I dag är det tydligt att insatser och åtgärder måste vidtas under en längre tid och att det primärt inte kan handla om en viss målgrupp under en viss tid, utan att stöd måste utgå från typ av behov och problematik.

Underlag och protokoll från Forum för mottagande och etablering

SÖKens tre fokusområden: Arbetsmarknad/kompetens, hälsa och delaktighet

Bra samordning är nyckeln i arbetet mot könsstympning

Skolan, sjukvården, polisen och andra som förebygger och bekämpar könsstympning av flickor och kvinnor behöver samordna sitt arbete bättre. Det konstaterar Jämställdhetsmyndigheten i en ny rapport.

Bra samordning är nyckeln i arbetet mot könsstympning av flickor och kvinnor

Utbildningar och konferenser

Fackeltåg mot våld

Alla män utövar inte våld, men nästan alla som utövar våld är män. Tycker du också att den andra delen av meningen är problematisk? Ibland kan det kännas svårt att hitta rätt tillfälle att visa sitt engagemang, även i en fråga som känns oerhört viktig för många. Kom med i fackeltåget som inleder En vecka fri från våld. Din närvaro gör skillnad!  

Tid: 20 november kl. 16.45

Plats: Samling vid Speakers corner i Växjö

Samverkan mot alkohol och droger i trafiken (SMADIT)

I Kronobergs län arbetar vi för att minska antalet personer som återfaller i brotten ratt-, drogratt- eller sjöfylleri. I samverkan mellan Polismyndigheten, Region Kronoberg, Kriminalvården och Länsstyrelsen Kronoberg erbjuds personer som ertappats för dessa brott möjlighet till vård och stöd direkt efter händelsen. Är du verksam i en SMADIT-samverkan inom till exempel polisen, kommun, region, kustbevakning eller annan aktör, eller vill veta mer om metoden? Nu samlas vi för att öka antal erbjudande om SMADIT, antal individer i behandling samt minska antal återfall i brott.

Tid: 21 november

Plats: Karlskrona

Kunskapsdag om SMADIT

SMADIT logotype

Atilla Yoldas: om machokultur, psykisk ohälsa och jämställdhet

Länsstyrelsen i Kronobergs län, tillsammans med RF-SISU Småland, välkomnar till en inspirerande och tankeväckande föreläsning om machokultur, jämställdhet, psykisk ohälsa och relationer med journalisten, författaren och debattören Atilla Yoldas. Föreläsningen erbjuds både fysiskt och via livesändning på Youtube. Anmälan behövs för fysiskt deltagande på residenset i Växjö, erbjuds mingel och lättare mat innan föreläsningen.

Tid: 23 november kl. 17.30-19.00

Plats: Fysiskt och digitalt

Föreläsning med Atilla Yoldas: om machokultur, psykisk ohälsa och jämställdhet

Logotypen Kronoberg fritt från våld tillsammans med bild på glad Atilla Yoldas

Kraftsamling för barn som far illa

I andan av Barnkonventionen som lag och Agenda 2030:s globala utvecklingsmål bjuder Stiftelsen Allmänna Barnhuset in till en konferens. Lär dig mer om hur man kan jobba med att identifiera psykosociala riskfaktorer, med fokus på våldsutsatthet och barn som riskerar att fara illa. Konferensen lyfter metoder som framkommit senaste åren och som idag används inom svensk barnhälsovård.

Tid: 24 november 2023 kl. 9.00-12.00

Plats: Digitalt

Digital konferens: Kraftsamling för barn som far illa

Bebisfötter i vuxna händer

Har du koll på barns utsatthet på nätet? Vi ger dig en nordisk utblick

Barnahus i Kronoberg och Länsstyrelsen Kronoberg välkomnar till ett webbinarium där du får lära dig mer om barns utsatthet på nätet och vad du kan göra för att upptäcka och stötta dem som far illa.

Tid: 27 november 2023 kl. 13.30-15.00

Plats: Digitalt

Har du koll på barns utsatthet på nätet?

Nationell samling för delaktighet

Två dagar som ger dig metoder och kunskap om hur du kan arbeta för att skapa jämlika levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Teman är styrning och ledning av funktionshinderspolitiken, samhällsplanering och universell utformning, barns delaktighet i skolan, migration och funktionsnedsättning samt krisberedskap ur ett funktionshindersperspektiv.

Tid: 29-30 november

Plats: Digitalt

Nationell samling för delaktighet

Mänskliga rättigheter – ett kärnuppdrag inom offentlig förvaltning

Varför är mänskliga rättigheter en del av ditt jobb? Nu har du möjlighet att lära dig mer om hur mänskliga rättigheter är en del av ditt kärnuppdrag inom offentlig förvaltning.

Utbildningen är kostnadsfri och riktar sig till dig som arbetar inom statlig, regional eller kommunal förvaltning och som vill få mer kunskap om vad det innebär att arbeta med mänskliga rättigheter i ditt grunduppdrag.

Tid: 8 december kl. 8.30-12:30

Plats: Oskarshamn

Anmälan till konferensen Mänskliga rättigheter – ett kärnuppdrag inom offentlig förvaltning

Barn målar en jordglob

Råd- och stödsamtal till unga som lever i hederskontext, funkar det?

Välkommen till en konferens där vi delar med oss av resultatet av utvärderingen av Origos samtalsmodell samt presenterar Origos vägledning för råd- och stödsamtal med ungdomar som lever i en hederskontext. Det går att delta digitalt.

Tid: 11 december

Plats: Stockholm och digitalt

Konferens om råd- och stödsamtal unga som lever i hederskontext

Forum social hållbarhet: Så hänger fred och social hållbarhet ihop

Vi lever i en tid när krig och konflikter har kommit nära. Det här seminariet tar upp den viktiga frågan om fred kopplat till social hållbarhet. Frågor som lyfts är: Vilka förutsättningar kan vara viktiga för hållbar fred? Hur kan det vara relevant för oss i arbetet med social hållbarhet? Ta en kopp och lyssna in!

Datum: 15 december 8:30-9:00

Plats: Digitalt

Forum social hållbarhet: Så hänger fred och social hållbarhet ihop

Gul bakgrund med en kaffekopp där skummet formar en världskarta

Tips och information

Välfärdsguiden - en guide till att hitta rätt

Välfärdsguidens syfte är att hjälpa till att hitta rätt i välfärdssystemet och vara ett stöd för att underlätta vägen mot självständighet, egen försörjning, god hälsa och balans i livet. Välfärdsguiden är ett digitalt verktyg där man hittar stöd utifrån bland annat din hälsa, nuvarande livssituation och behov. Guiden ger snart också mer information om hur välfärdssystemet är uppbyggt.

Välfärdsguiden (valfardsguiden.se)

Tecknad person sitter ner med telefon i handen. Kugghjul i övre vänstra hörnet.

Lilla Krisinfo - frågor och svar om det ökade våldet

Den senaste tiden har nyheterna handlat mycket om kriminella gäng och våld, som drabbar barn och unga på olika sätt. Webbplatsen Lilla Krisinfo och Barnens rätt i samhället (Bris) har samlat frågor och svar om det ökade våldet. Lilla Krisinfo är en webbplats för barn och unga, som ges ut av Krisinformation.se och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Barn och unga drabbas av gängens våld - Lilla.krisinfo.se

Gängsnacket – en guide för viktiga vuxna

Foldern Gängsnacket riktar sig till föräldrar och andra vuxna och förklarar hur kriminella gäng rekryterar barn. Den lyfter bland annat vilka varningstecken föräldrar och andra viktiga vuxna bör vara vaksamma på och vilket stöd som finns i samhället när oro finns för ett barn.

Gängsnacket – en guide för viktiga vuxna

Tre unga personer med jackor och luvor på står vid en betongväggstår

Könstraditionell arbetsmarknad i Kronoberg drabbar främst kvinnor 

Sexton länsstyrelser har jämfört arbetsvillkoren i kvinnodominerade och mansdominerade yrken i kommuner och regioner i landet. I rapporten visas att det går trögt med jämställdheten – både i Kronoberg och i landet.

Resultaten lyfter att sjukfrånvaron är högre, att deltid är vanligare och att arbete på kvällar och helger är mer förekommande i de kvinnodominerande yrkesgrupperna. Dessutom är antalet medarbetare per chef högre i de kvinnodominerande yrkesgrupperna.

Könstraditionell arbetsmarknad i Kronoberg drabbar främst kvinnor

En ojämställd socialtjänst

Sveriges Kommuner och Regioner har tagit fram en kunskapsöversikt om ojämställdhet i socialtjänsten. Bakgrunden är att det föreslås ett inlägg om jämställdhet som mål i förslaget till ny socialtjänstlag. Sammanställningen visar att könsnormer som finns i samhället också återspeglar sig i socialtjänstens handläggning. Bland annat visar kunskapsöversikten följande:

  • Mammors och pappors förmågor som föräldrar bedöms olika.
  • Flickors utsatthet fångas upp bättre än pojkars.
  • Våldsutsatta flickor får insatser i högre utsträckning än pojkar.
  • Våld från pappor tonas ner till förmån för intakta kärnfamiljer.
  • Stora kunskapsluckor om hedersrelaterat våld.

En slutsats i sammanställningen är också att det saknas forskning

Kunskapsöversikt om ojämställdhet i socialtjänsten

Vardagsnära natur är bra för folkhälsan

Välkommen till en webbinarieserie i fyra delar på temat vardagsnära natur. Här får du ny kunskap, inspiration och goda exempel kring frågor om hälsofrämjande samhällsplanering och om tillgång och tillgänglighet till vardagsnära natur. Ett samarbete mellan Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelserna i Skånes och Västerbottens län, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och SLU Centrum för naturvägledning.

Tillgång till vardagsnära natur är bra för folkhälsan

Fyra personer sitter i naturen och tittar på utsikten

Social hållbarhet

Social hållbarhet handlar om att bygga ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum.

Vi tar tacksamt emot dina synpunkter på innehållet, skriv till oss på social.hallbarhet.kronoberg@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Kronobergs län
Telefon: 010-223 70 00
Postadress: 351 86 Växjö
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se
Webbplats: www.lansstyrelsen.se/kronoberg

Följ oss

Vill du prenumerera på detta nyhetsbrev?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration

Dela detta utskick