Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Länsstyrelsen i Kronobergs län

Vad tycker du om nyhetsbrevet?

Svara gärna på vår enkät om nyhetsbrevet Miljö & klimat, senast den 15 december.

Ja, jag vill svara på enkäten om nyhetsbrevet!

Ny populärvetenskaplig bok om arkeologin kring flygplatsområdet i Växjö

Museiarkeologi sydost, Kalmar läns museum, har nyligen publicerat en populärvetenskaplig bok om de senaste årens många intressanta arkeologiska undersökningar i området kring flygplatsen i Växjö. I den presenteras till exempel vad som hittades inom det som idag är industriområdet Nylanda, väster om flygplatsen, men även en hel del om tidigare års undersökningar i till exempel Norrby, sydöst om flygplatsen, där en ovanlig grav från folkvandringstiden undersöktes.

Öjabymotet, Växjö, Kalmar läns museum

Bokomslag som visar en utgrävningsplats med rundlar av sten och arbetande arkeologer. Text: Arkeologi kring flygplatsområdet i Växjö.

Kronobergs län når målen om vindkraftsel i förtid

Från att ha varit ett av de sämsta länen i landet när det gäller produktion av vindkraftsel har Kronobergs län tagit ett stort kliv uppåt på listan. Under de senaste åren har flera stora vindkraftsparker färdigställts och fler är på gång. Naturvårdsverket och Energimyndigheten har tagit fram en nationell strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad med regionala mål för vindkraftsutbyggnad år 2040. Målet är att det i Kronobergs län år 2040 ska produceras 2 Twh vindkraftsel per år vilket kommer att ha uppnåtts redan år 2025-2026.

Strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad, Energimyndigheten

Ett vindkraftverk mot en blå himmel med vita moln.

Ett utomhusmuseum kan öka upplevelsen av Inglinge hög

Länsstyrelsen har anlitat en konsult för att ta fram ritningar och skyltunderlag till ett utomhusmuseum vid Inglinge hög. Förslaget ska presenteras till våren. Högen med gravområde är en spektakulär fornlämning och ett populärt besöksmål för närboende och turister. Ett samverkansråd med områdets aktörer har bildats för vidare utveckling av området.

Fornlämningar som speglar länets historia ska väljas ut – första steget i länets nya fornvårdsstrategi

Två personer står vända mot den gräsbevuxna Inglinge hög en höstdag.

Utbildning i hållbar mobilitet

EU-projektet Zero Carbon Infrastructure bjuder in alla intressenter till en Masterclass (MC) i Kainuu, Finland vecka 5, 2024. MC handlar om Affärsmodeller för hållbar mobilitet. Det är ett interaktivt evenemang där alla deltagare kommer att ha en aktiv roll. MC kommer också att inkludera ett studiebesök.

ZCI - Zero Carbon Infrastructure

ZCI, LinkedIn

ZCI, Facebook

Interreg Europe. Co-funded by the European Union.

Save the date: Miljömålskonferens 26 januari 2024

Syftet med konferensen är att återkoppla resultaten från den regionala årliga uppföljningen av miljömålen och uppföljningen i åtgärdswebben för att få fart på åtgärdsarbetet i länet. Målgruppen är representanter från länets åtta kommuner med flera som ingår i miljömålsnätet samt chefer eller politiker från kommunerna.

Cirklar, som symboliserar miljömålen, i form av ett G.

Uppdaterad text till nio miljömålsindikatorer

Under hösten har Länsstyrelsen Kronoberg uppdaterat länstexterna till nio indikatorer på miljömålportalen. Indikatorerna tas fram för att ge tillgängliga och lättanvända data för uppföljning av bland annat miljömålen. Informationen består av nationell, läns- och regional information. Vi uppdaterar texterna för miljömålsindikatorer två gånger per år; höst och vår.

Sveriges miljömål

Restaurering av vägmärken i Kronobergs län

För fjärde året i rad har Länsstyrelsen i samarbete med Trafikverket genomfört vårdinsatser med syfte att restaurera och konservera vägmärken utmed det statliga vägnätet. Projektet görs för att synliggöra, skydda och vårda de vägmärken som finns utmed våra allmänna vägar. Restaureringarna är genomförda under sommaren och hösten 2023.

Ett restaurerat vägmärke i form av en sten med texten Biörkeryd.

Gemensam organisation för vandringsleder i Kronobergs och Kalmar län

Den 21 och 23 november möttes personer från kommuner, regioner, länsstyrelser, stift och destinationsbolag för att utveckla förslag till hur en gemensam organisation för vandringsleder ska se ut i de båda länen. Workshopen skulle också ta fram nästa steg i projektet.

En gemensam organisation ska:

  • ge ökad sysselsättning inom turismnäringen

  • gynna landsbygdsutvecklingen

  • skapa ökad attraktionskraft för vandringsleder och länet

  • ge en bättre samordning av åtgärder kring våra leder

  • ge kvalitetssäkrade leder

  • ge en bättre folkhälsa

Projektet finansieras av Naturvårdsverket och pågår i hela Sverige. I dag har cirka fem län gemensamma organisationer där olika myndigheter, organisationer, regionen, med flera samverkar om ledernas utveckling.

En grupp människor står upp och diskuterar på en workshop.

Länsstyrelsen i Kronobergs län
Telefon: 010-223 70 00
Postadress: 351 86 Växjö
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se
Webbplats: www.lansstyrelsen.se/kronoberg

Följ oss

Vill du prenumerera på detta nyhetsbrev?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration

Dela detta utskick