Information från Länsstyrelsen Västmanlands län
Länsstyrelsen Västmanlands län - Ett jämställt Västmanland

Nummer 2 maj 2021

Hela nyhetsbrevet som PDF

Två vuxna män bygger ett legotorn tillsammans med ett barn.

Jämställt och jämlikt föräldraskap

I Västmanland finns ett nätverk för Jämställt föräldraskap. Under februari 2021 genomfördes två tvärprofessionella fokusgrupper i syfte att diskutera arbete med jämställt föräldraskap och hur nätverket kan stödja de utövare som jobbar direkt med familjerna.

Genom fokusgrupperna framkom goda exempel på arbete med jämställt föräldraskap. Nedan följer några olika arbetssätt som vi hoppas kan användas som inspiration.

Sjuksköterskorna inom barnhälsovården (BHV) lägger extra fokus på föräldrasamtal där de bjuder in den icke-födande föräldern. Metoden heter "enskilt föräldrasamtal" och ingår i BHV-programmet. Vid hembesöket i samband med barnets födsel, då båda föräldrar oftast är med, informeras om att enskilda föräldrasamtal kommer att erbjudas. De har upplevt positiv respons från båda föräldrar och det har öppnat upp på ett helt annat sätt om samtal kring psykiskt mående. Många är angelägna om att komma till 3 månaders besöket. Icke-födande föräldrar som har mått dåligt fångas upp och erbjuds kontakt för psykisk ohälsa.

BHV-sjuksköterskan som intervjuades reflekterade över att det är väldigt spännande att kunna stärka båda föräldrar och få dem att tänka på hur viktiga de båda är i familjen.

BHV-sjuksköterskan har även ringt vissa icke födande föräldrar när de inte har kommit. Det har uppskattats och fått den icke födande föräldern att känna sig viktig och framförallt; inte bortglömd.

Andra verksamheter berättar att de har bidragit till diskussion kring vilka bilder som finns i materialet som riktar sig till föräldrar, tex vilka könsroller som visas upp.

Några verksamheter använder materialet "En förälder blir till". Ett anpassat material framtaget av Region Västra Götaland.

Kontakt för mer information

maria.lehrberg@lansstyrelsen.se

Bilden visar händer som skriver på en laptop.

Hat och hot mot kvinnor i digitala miljöer ska analyseras

Regeringen ger Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i uppdrag att göra en analys om hat och hot mot kvinnor i svenska digitala miljöer. Analysen ska ha ett intersektionellt perspektiv, det vill säga fler maktdimensioner än kön ska inkluderas.

FOI ska studera hur användare talar om och till kvinnor och vilka nedvärderande uppfattningar som förekommer när det gäller exempelvis kön och sexualitet. De ska även ta reda på om kvinnor utsätts för mer hat än män, och i sådant fall hur hatet skiljer sig åt.

FOI har tidigare granskat digitala mötesplatser som används av personer som lever i ofrivilligt celibat, så kallade incels (INvoluntary CELibacy). FOI har också genomfört studien ”Det digitala hatets karaktär” (FOI, 2020). Båda handlar om hat och hot i digitala miljöer.

Det uppdrag som regeringen nu ger syftar till att få samlad kunskap om det hat och hot som riktas mot kvinnor i digitala miljöer. Hot, hat och trakasserier mot kvinnor påverkar kvinnors tillgång till makt och inflytande i samhället och jämställdheten mellan kvinnor och män. Hot och kränkningar mot kvinnor i digitala miljöer är också en del av mäns våld mot kvinnor.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 20 december 2021.

Hot och hat mot kvinnor inom politiken

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har uppmärksammat att kvinnor inom politiken drabbas hårdare och detta beskrivs som ett hot mot demokratin. Det är en överrepresentation av kvinnor bland avhoppen i politiken och alltfler vittnar om att de tystats ner och/eller tvekar att göra uttalanden efter att de blivit hotade i digitala miljöer.

Hot mot politiker och jämställdhet | SKR

Skärmdump som visar ett svartvitt foto av en kvinna och ett foto av en trappa. Texten på bilden är "leta efter spår av rösträttskämpar där du bor."

100 år sedan kvinnors rösträtt

I september 1921 fick kvinnor gå till valurnorna för första gången. Sveriges riksdag och regering kommer att fira 100-års-jubileet med många olika insatser.

I Regeringskansliet finns Demokratikommittén som koordinerar firandet på nationell nivå.

Hem | Vår demokrati (vardemokrati.se)

Länsstyrelserna har blivit ombedda att stötta och koordinera firandet på regional nivå. Den 23 - 27 november kommer en Demokratistugan att vara placerad i Västerås som allmänheten kan besöka för att lära sig mer om vår demokratis historia. Det kommer att ske en rad andra evenemang som Länsstyrelsen koordinerar så håll utkik i vår kalender.

Riksdagens har också en hemsida med bra information för den som är intresserad av kvinnohistoria och rösträttskampen. Där finns allt från 100 tips på hur du själv kan fira till frågesporter, utställningsmaterial och besök i riksdagshusets kvinnorum.

Start - Ja, må den leva! Demokratin uti hundrade år (riksdagen.se)

Illustration av två män som skakar hand.

Genus-coach-programmet

Länets jämställdhetsråd har nu beslutat om att starta ett regionalt Gender-coach-program för höga chefer inom mansdominerade arbetsplatser.

Programmet kommer att ha kick-off den 6 oktober och då kommer sex av länets högsta ledare att träffas fysiskt för att få utbildning i jämställdhetsintegrering samt bli matchade med varsin personlig genuscoach. Programmet har tidigare funnits på nationell nivå och framförallt riktat sig till myndigheter med många män bland de anställda. Polisen, Försvarsmakten, FRA, SÄPO och Folke Bernadotteakademin är några exempel på sådana myndigheter. Erfarenheterna visar på väldigt positiva resultat där de högsta ledarna bottnar i frågorna och förstår vikten av ett inkluderande ledarskap.

I Västmanland har erbjudandet gått till de stora teknikföretagen som står inför liknande jämställdhetsutmaningar. Potentiella förbättringsarbeten identifieras av organisationerna själva men satsningen kan leda till utvecklingsarbeten inom områden såsom jämnare könsfördelning bland anställda, mer jämställda karriärvägar, jämställda bolagsstyrelser, proaktivt arbete mot trakasserier eller jämställt kundbemötande. Polisen, Bostad Mimer AB, ABB Hitachi, Seco Tools, Bombardier/Alstom och Westinghouse återfinns bland de deltagande organisationerna.

Bild med text om en vecka fri från våld.

Länsstyrelsen laddar inför ”En vecka fri från våld”

”En vecka fri från våld” är en kampanjvecka som uppmärksammar det våldsförebyggande arbetet. I Västmanland samordnas kampanjveckan av Länsstyrelsen.

”En vecka fri från våld” är ett initiativ som leds av Unizon och MÄN och har stöd av länsstyrelserna, Jämställdhetsmyndigheten samt Sveriges kommuner och regioner, SKR. Syftet är att uppmärksamma det omfattande samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor utgör, samt att öka kunskap och medvetenhet om våld, övergrepp och förtryck. Fokus ligger på det våldsförebyggande arbetet och hur man kan jobba för att våldet ska upphöra eller inte återupprepas.

Detta år går ”En vecka fri från våld” av stapeln v. 47 (22 - 28 november). Länsstyrelsen har redan nu påbörjat arbetet inför kampanjveckan genom samorganisering av aktiviteter i länet.

”Vi påbörjar arbetet med denna viktiga kampanjvecka tidigt på året för att ha bästa möjliga förutsättningar att få till en så bra vecka som möjligt. Samtidigt vill vi även uppmuntra alla att hålla så tomt i sina kalendrar som möjligt för att kunna delta på de aktiviteter man önskar när kampanjveckan väl drar igång, vi vet att man blir tidigt uppbokade i sina kalendrar” säger Therése Clifford, utvecklingsledare på uppdraget Mäns våld mot kvinnor på Länsstyrelsen.

Om du vill samverka, samarrangera eller få mer information om vilka aktiviteter som arrangeras i länet under veckan kan du kontakta therese.clifford@lansstyrelsen.se.

Illustration av barn som spelar fotboll.

”Hederscupen” ställer om på grund av pandemin

För fjärde året i rad genomförs ”Hederscupen”. En fotbollscup för mellanstadiet som syftar till att synliggöra hedersförtryck i samhället.

Perioden 26 april till 7 maj genomfördes årets fotbollsturnering runt om på Västerås skolor i syfte att synliggöra hedersförtryck i samhället och hur det kan bekämpas. Från att tidigare samlat barn i årskurs fem för att delta i ”Hederscupen” över skolgränserna behövde arrangören Västerås Stad med samarbetspartners i år ställa om på grund av pandemin. Det resulterade i att skolorna fick möjlighet att låta flera årskurser delta i en minifotbollsturnering på den egna skolan så att upplevelsen för barnen skulle bli roligare och mer lärorik.

Inför fotbollsturneringen har varje deltagande skolklass arbetat i sina klassrum med informationsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck och detta material används som en del i skolans värdegrundsarbete. Till materialet hör att varje lag ska arbeta fram en hejaramsa för att heja på sina lagkamrater under cupen. Den klass som har tagit fram den mest finurliga ramsan vinner cupen.

”Hederscupen” bedrivs i samarbete med Länsstyrelsen, Västeråspolisens IF, Svenska fotbollförbundet, Schysst framtid och Flickinitiativet.

Foto av Gertrud Åström, en kvinna i pagefrisyr.

Perspektivträngsel eller perspektiv­umgänge?

Har arbetet med Agenda 2030 lett till konkreta verksamhetsförbättringar? Hur ska verksamheter styras för att nå de globala hållbarhetsmålen? Det är frågor som Länsstyrelserna i Mellansverige vill utforska på en utbildningsdag med kommunerna.

Idag ställs högre krav på kommuner att integrera alltfler perspektiv i sina verksamheter. Det kan upplevas utmanande och som att perspektiven konkurrerar om utrymme. Finns det därför risk att perspektiven undanträngs när resurser är begränsade och vad kan det innebära för verksamheten?

- Jag tycker mig ständigt höra motstridiga röster om Agenda 2030, säger Torbjörn Messing, sakkunnig på Länsstyrelsen. Ena dagen är det för många perspektiv för organisationerna som hänvisar till perspektivträngsel, och nästa dag kan samma organisation säga att de inte vill arbeta i stuprör med en fråga i taget. Paradoxalt nog upplever kommuner dubbel problematik med att ha för många perspektiv och heller inte välja för få.

Gertrud Åström, expert i sociala hållbarhetsfrågor kommer att leda en workshop kring dilemmat i denna komplexa styrning. Gertrud har tidigare varit jämställdhetspolitisk utredare, ordförande för Ordfront, ordförande Sveriges Kvinnolobby och ledamot i Svenska FN-förbundet. Gertrud är även sakkunnig i Stockholms stads Agenda 2030-råd.

Länk till anmälan: Perspektivträngsel eller perspektiv­umgänge? | Länsstyrelsen Uppsala (lansstyrelsen.se)

Foto: Tobias Björkgren

Tre personer vid en skåpbil.

Nyanlända kvinnor närmar sig skogssektorn

Regeringens satsning ”Naturnära Jobb” syftar till att nyanlända ska närma sig gröna näringar, där det finns ett stort behov av arbete i framtiden, och uppdraget har tydliga jämställdhetsmål.

Skogsstyrelsen har huvudansvaret men Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) och Arbetsförmedlingen har också uppgifter i uppdraget. Målgruppen är nyetablerade i Sverige, eller personer som varit arbetssökande under en längre tid. Myndigheterna ska tillvarata den jobbpotential som finns inom de gröna näringarna i hela landet.

– Hittills har vi rekryterat 329 medarbete i projektet varav 36 % är kvinnor, säger Marlene Boman på Skogsstyrelsen. Det högt uppsatta målet att nå minst 40 % kvinnor är inom räckhåll. 40 % är ett högt mål eftersom andelen kvinnor i branschen är betydligt lägre. Regeringens ursprungliga mål var att skapa drygt 600 nya jobb men det har skrivits ner på grund av pandemin. Så fort restriktionerna är över finns dock utrymme för att anställa fler, berättar Marlene Boman.

Skogsstyrelsen har 9 matchningsresurser som rekryterar medarbetare samt 38 arbetsledare. De finns på 32 orter över hela landet. Länsstyrelsen har utbildat samtliga matchningsresurser och arbetsledare genom två digitala workshops. De har fått stöd i att jämställdhetsintegrera alla processer såsom:

 • Jämställd rekrytering
 • Jämställd arbetsmiljö
 • Bemötande, inkludering och icke-diskriminering
 • Normkritik. Hur ser normerna ut i branschen?
 • Jämställd arbetsfördelning
 • Jämställd kommunikation
Illustration av en kvinna som kramar en kudde. En figur i förgrunden säger Idiot! Du är värdelös!

Det europeiska avtalet mot mäns våld mot kvinnor fyller tio år

Istanbulkonventionen, som är en viktig utgångspunkt för Sveriges arbete mot mäns våld mot kvinnor, har i dag funnits i tio år. Därför får alla kommuner, regioner och berörda myndigheter ett material om hur de kan bidra till att förebygga och bekämpa våldet.

– Istanbulkonventionen är det första juridiskt bindande avtalet i Europa om mäns våld mot kvinnor och flickor. Konventionen gör tydligt att hela samhället har ett gemensamt ansvar att se till att ingen kvinna blir utsatt för våld. Vi måste arbeta mer intensivt med stöd och skydd, samverkan och inte minst förebyggande insatser på alla nivåer, säger Mikaela Nissén, utredare vid Jämställdhetsmyndigheten.

Några exempel på vad Sverige måste göra för att bättre leva upp till Istanbulkonventionen:

 • Nå en långsiktig och lättillgänglig finansiering av kvinno-, tjej- och ungdomsjourer, brottsofferjourer och andra stödverksamheter
 • Utveckla datainsamling och forskning samt använda kunskapen för mer effektiva åtgärder
 • Höja kunskapen för fler yrkesgrupper och alla berörda aktörer, särskilt inom socialtjänst, domstolar och brottsbekämpande myndigheter
 • Säkra specialiserat stöd efter sexuellt våld
 • Förbättra lagstiftningen när det gäller kontaktförbud
 • Motverka skam- och skuldbeläggning av våldsutsatta flickor och kvinnor
 • Säkra jämlik tillgång till specialiserat och fullgott stöd, skydd och behandling för våldsutsatta – över hela landet och utan diskriminering
 • Stärka barnens rättigheter, särskilt i skyddat boende och i ärenden om vårdnad, boende samt umgängesrätt

Länk till materialet: Bra behöver bli bättre. Om Sverige och Istanbulkonventionen – Jämställdhetsmyndigheten (jamstalldhetsmyndigheten.se)

Illustration av en man som pratar i mobiltelefon.

1,9 miljoner besök på svenska sexköpssidor - under en månad

Det är nästan omöjligt att ta in. Child10 och RealStars - For Fair Sex har kartlagt de fem största sexköpssajterna i Sverige. Bara under en månad, i mars 2021, hade dessa sidor tillsammans 1,9 miljoner besök. Antalet unika besökare var under samma period 280 000.

En genomgång av domar från 2019 till april 2021 visar 15 fall där personer har dömts för koppleri och människohandel via sajterna i kartläggningen. I domarna hittar vi fall där en minderårig flicka har blivit utsatt för trafficking, fall där kvinnor lurats till Sverige med löften om arbete och säkerhet samt fall där en man har sålt en psykiskt sjuk kvinna.

Trots att domarna visar att koppleri och människohandel sker via dessa sajter så finns hittills inga fällande domar av ägarna bakom - eller nedstängning av dessa sajter i Sverige.

Se nyheten på TV4-nyheterna.

Läs och sprid debattartikeln.

Och sen ANMÄLER NI ER till konferensen "Hur ska de digitala bordellerna stoppas?”

Kontaktuppgifter

Torbjörn Messing, torbjorn.messing@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Västmanland

Läs webbversion | Avbeställ våra utskick