Länsstyrelsen Västra Götaland

Omvärldsbevakning

Maj 2021

LEKS
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Nya internationella målsättningar för klimatet


EU, USA och Japan har den senaste veckan satt nya mål för klimatarbetet till 2030! I det här nyhetsbrevet lyfter vi fram viktiga nyheter från regeringen och nationella myndigheter om energi och klimat. Vårändringsbudgeten är presenterad, nationella strategier och utredningar har delrapporterat och myndigheter informerar om vägledningar. LEKS har även sammanställt projekt- och investeringsstöd för dig som vill bidra till den gröna omställningen. Jag hoppas du hittar tips och inspiration bland nyheterna. Det är tillsammans vi når målen!

Erik Särnholm, verksamhetsledare LEKS

Regeringen stärker det lokala och regionala miljö- och klimatarbetet

För att klara klimatomställningen och nå Sveriges klimatmål, föreslår regeringen satsningar på klimatanpassning, naturnära jobb för unga och åtgärder för att minska nedskräpningen under pandemin. Dessutom får länsstyrelserna 20 miljoner kronor för att fortsätta driva det regionala klimatarbetet framåt.

Läs mer om regeringens satsningar

Surrealistiskt bild av ett träd i en handflata inuti en glödlampa

Sammanställning projekt- och investeringsstöd

Har du undrat vilka olika finansieringskällor som finns för energi- och klimatrelaterade investeringar och projekt i Sverige? De är många och de hanteras av ett flertal myndigheter, regioner och programkontor. Nu har LEKS sammanställt informationen för dig som vill bidra till den gröna omställningen.

LEKS sammanställning av projekt- och finansieringsstöd

Grön omställning med Klimatklivet

Sedan starten 2015 har Klimatklivet fördelat sju miljarder kronor till företag, organisationer och myndigheter som ansökt om stöd för klimatåtgärder. Den största andelen, 77 procent, har gått till företag, vilket tyder på både investeringsvilja och behov av omställning hos företagen. De åtgärder som hittills fått stöd beräknas bidra med en minskning av växthusgaser, som motsvarar cirka 1,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. Klimatklivet bidrar till särskilt stora utsläppsminskningar inom transport, avfall och energikonvertering idag.

Naturvårdsverket bedömer att det finns ett fortsatt stort investeringsbehov i fossilfria lösningar inom transportsektorn, produktionsprocesser inom industrin och i lantbruket, där satsningar är särskilt angelägna för att nå klimatmålen.

Pressmeddelande från Naturvårdsverket - Grön omställning med Klimatklivet

Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021-2030

Strategin utgör inriktningen för den regionala utvecklingspolitiken och ska främja en ändamålsenlig medverkan från statliga myndigheter i det regionala utvecklingsarbetet. Miljöproblem och klimatförändringar, demografiska förändringar och ökande klyftor inom Sverige och EU är stora samhällsutmaningar som genomsyrar hela den nationella strategin.

Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021-2030

Frukt och grönsaker

Hållbara inköp av livsmedel är lönsamma

Klimatpåverkan till följd av offentliga inköp av livsmedel minskar. Det visar Upphandlingsmyndighetens rapport Matnyttigt och samhällsnyttigt. Rapporten visar också att hållbarhet inte behöver kosta mer. Tvärtom indikerar analysen att strategiskt hållbarhetsarbete många gånger leder till lägre kostnader.
Läs mer om hållbar upphandling av livsmedel

Ett exempel på hållbar upphandling som minskat både mängden inköp samt miljö- och klimatpåverkan är en gemensam innovationsupphandling av tre skånska kommuner. 
Läs mer om utvecklingen av en gemensam delningstjänst

Nyheter från Energimyndigheten

Långsiktiga scenarier över energisystem: 
Sveriges energisystem 2050 – så kan det se ut

Inspiration, verktyg och vägledning till företags energiarbete finns samlat på: 
Guide för energieffektiva företag 

Officiell statistik över transportsektorns energianvändning 2019 har publicerats:
Statistik över transportsektorns energianvändning 2019

Lokal och regional kapacitetsförstärkning

Energimyndigheten har publicerat flera nya lärande exempel från programmet Lokal och regional kapacitets-förstärkning. Projekten handlar bland annat om hållbara företagsresor, elfordonspooler och hållbara resor på skidorter.

Lärande exempel 

Vägledning för energitillsyn

Projektet Incitament för energieffektivisering, som har använt den redan befintliga tillsynskanalen för att nå ut till små och medelstora företag, är på väg mot sitt slut. De vägledningar som projektet har tagit fram kan laddas ner eller beställas hos Energimyndigheten.

Vägledning för tillsynsmyndigheter

Ny programperiod för kommunal energi- och klimatrådgivning

Den kommunala energi-och klimatrådgivningen fortsätter under 2021–2022. Rådgivningen är kostnadsfri, kommersiellt oberoende och lokalt anpassad och riktar sig till privatpersoner, företag, föreningar och organisationer.

Energi- och klimatrådgivning

Myndigheter ska ta fram förslag till Sveriges klimatarbete

Flera myndigheter har fått i uppdrag av regeringen att ta fram underlag inför nästa klimatpolitiska handlingsplan som regeringen ska ta fram 2023. Förslagen ska bland annat bidra till att de nationella och globala klimatmålen nås på ett långsiktigt hållbart och kostnadseffektivt sätt. Läs mer om de olika uppdragen nedan:

Elledningar

Stort digitalt möte om elektrifieringsstrategin

Den 30 mars hölls ett digitalt möte
med 165 representanter för olika
delar av samhället. Syftet var att
diskutera arbetet med elektrifieringsstrategin.
På mötet presenterades slutsatser
från förstudiefasen och förslag på
målbild och fortsatt inriktning.
Läs mer om mötet:

Milstolpe för arbetet med elektrifieringsstrategin

Järnväg

Ny proposition för transportinfrastrukturåtgärder

Regeringen har presenterat propositionen ”Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige” med transport-infrastrukturåtgärder. Sammanlagt uppgår ramen till 876 miljarder kronor för perioden 2022-2033. Infrastrukturpropositionen kombinerar satsningar på underhåll av
vägar och järnvägar med nya investeringar.
Här finns mer information:

Största ekonomiska ramen någonsin för transportinfrastrukturåtgärder

Förslag om klimatanpassad miljöbalk

Den så kallade klimaträttsutredningen, med landshövding Anders Danielsson som utredare, har lämnat sitt delbetänkande. Utredningen föreslår att alla som tillämpar miljöbalken ska arbeta för att minimera klimatförändringarna, men samtidigt ges möjlighet att föregripa lagstiftningens obligatoriska krav. Att verksamhetsutövare själva får föreslå och genomföra åtgärder skulle stärka den förebyggande inriktningen i miljöbalken.

En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden

EU:s taxonomi för hållbara investeringar

EU:s taxonomi ska hjälpa investerare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar genom ett gemensamt klassificeringssystem för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Taxonomin är ett viktigt verktyg för att nå EU:s klimatmål och målsättningarna inom EU:s gröna tillväxtstrategi, den gröna given.

Läs mer om EU:s taxonomi för hållbara investeringar

Himmel och moln

Nya bedömningar om klimatmålen kan nås

Naturvårdsverket har publicerat nya analyser för Sveriges utsläpp av växthusgaser till 2045 samt underlag till regeringens klimatredovisning. De bedömer att gapen till Sveriges klimatmål minskar till följd av ökad styrning för transporter och industri, men att mer styrning och åtgärder behövs för att nå de klimatpolitiska etappmålen till år 2030, 2040 och 2045.

Klimatredovisning enligt klimatlagen

Webbinarieserie: I väntan på Klimatforum

I stället för den årliga konferensen Klimatforum, arrangerar Naturvårdsverket ett tjugotal webbinarier om klimat och luft under 2021. Webbinarierna är kostnadsfria och öppna för alla. Datum för de närmast kommande webbinarierna listas nedan.

En närmare beskrivning av webbinarieserien, tillsammans med en lista på både kommande och genomförda webbinarier som kan ses i efterhand, hittar du här: 

Alla webbinarier från Naturvårdsverket om klimat och luft

 

4

maj

Styrmedel för omvandling av trafikleder i större städer 

7

maj

Klimatkliv på väg mot fossilfrihet och konkurrenskraft

17

maj

Hur mycket minskade Sveriges utsläpp under 2020?

21

maj

Så minskar vi klimatpåverkande utsläpp från köldmedier

8

juni

Jordens frysbox tinar upp

Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning, LEKS

Länsstyrelsernas uppdrag är att regionalt leda omställningen till ett energi- och klimatsmart samhälle. LEKS är en nationell samordningsorganisation för att stödja länsstyrelserna i det arbetet.
 
Webbplats: https://www.leks.se 

Så hanterar vi dina personuppgifter.