Kalmar läns luftvårdsförbund
Nr.1 2022 Webbversion | Webbplats

Årets första kvartalsaktivitet med tema hållbara resor

Under slutet av förra året började luftvårdsförbunden i Kalmar, Jönköping och Kronobergs län att tillsammans anordna så kallade kvartalsaktiviteter, i form av kortare föreläsningar, för sina medlemmar.

Den 1/3 bjöd Kalmar läns luftvårdsförbund in till årets första kvartalsaktivitet med temat Hållbara resor. Föreläsare var Mats Hallgren som jobbar som verksamhetsutvecklare på Region Kalmar län. Ett drygt 50-tal deltagare lyssnade på Regionens arbete mot ett fossilfritt och hållbart resande. Sedan år 2012 har regionen minskat koldioxidutsläppen med 67 %. En stor del av detta har varit kollektivtrafikens övergång till biogas och vid slutet av 2021 uppnåddes målet om en fossilfri fordonsflotta för regionens egna 218 verksamhets- och poolbilar. För att nå målet att bli en fossilbränslefri region 2030 kommer Regionen att fortsätta arbetet med att effektivisera resandet genom att bl.a. ställa krav i upphandlingar, dela bilar mellan verksamheter och utöka antalet laddstolpar. Mottot ”Vi ska ses digitalt där det går men fysiskt när vi behöver” är en viktig del av det framtida arbetet.

Nästa kvartalsaktivitet anordnas av luftvårdsförbundet i Kronobergs län och är i mitten av maj. Mer information finns på https://www.smalandsluft.se/aktuella-seminarietips.html

Kalmar krematorium

Luftvärnare 2022: Kalmar Krematorium

Luftvårdsförbundets delar årligen ut Luftvärnaren för att visa uppskattning och uppmärksamma dem som aktivt verkar för en god luftmiljö i Kalmar län.

Årets luftvärnare tilldelas Norra Kyrkogården i Kalmar med följande motivering:

Norra kyrkogården har investerat i framtiden på ett medvetet och nytänkande sätt med fokus på helheten och där människors hälsa och miljön samt det egna avtrycket är i fokus. Det miljödiplomerade pastoratet satsar på att ställa om till en fossilfri verksamhet bl.a. genom satsningar på kombinationen av förnybara bränslen och eldrivna fordon men också genom investeringar som solceller på taken och installation av laddstolpar för både personal och besökare. Investeringarna som gjorts på anläggningen bidrar till ett minskat utsläpp av luftföroreningar, minskad förbrukning av råvaror och energi men bidrar också till omställningen mot ett förnybart och fossilfritt samhälle, samtidigt som de skapar en miljö som bjuder in till rekreation och återhämtning för alla som vistas i parken.

Årsmöte 2022

Den 10 mars höll Luftvårdsförbundet årsmöte via Teams med ett deltagarantal på 28 personer.

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen för 2021.

Efter att revisorn läst upp revisionsberättelsen beslutade årsmötet ansvarsfrihet för styrelsen gällande räkenskapsåret 2021.

Till ny ordförande valdes Helené Rasmusson (Kalmar Kommun)

Övriga poster i styrelsen skedde genom nyval, omval och fyllnadsval enligt följande:

Ordinarie ledamöter på två år Caroline Lagerkvist (Länsstyrelsen), Gustaf Nilsson (Torsås Kommun) och Katarina Andersson (Saft AB)

Ordinarie suppleanter på två år Henrik Andersson (Oskarshamn Kommun), Pongthep Gustafsson (Kalmar energi), Jenny Nilsson (Västerviks kommun)

Ordinarie ledamöter på ett år Kristina Persson (Emmaboda Kommun), Camilla Olofsson (Södra Cell Mönsterås) och Johanna Vöks (Region Kalmar län)

Suppleanter på ett år Renata Foks (Naturskyddsföreningen i Kalmar län), Christine Dahlgren (Mönsterås Kommun), Simon Sörensen (Xylem Water Solutions Manufacturing AB) och Joachim Axelsson (Västervik Miljö& Energi AB)

Revisor Kerstin Blom Johansson (IKEA Industry Hultsfred AB) och Tina Erlandsson (Region Kalmar Län)

Revisor suppleant Johan Molin (Scania) och Veronica Ivarsson(Kommunförbundet)

Valberedning Dag Hansson (Vatten och Samhällsteknik AB), Maria Eidrup (Kalmar kommun) och Maria Almstedt, sammankallande (Länsstyrelsen)

Förslag till nya stadgar har bifogats kallelsen och fastställande av ändringar av stadgarna ska vid två efter varandra årsmötesförhandlingar, årsmötet beslutade om ändringar av stadgarna och nu är det giltiga från detta datum.

Årsmötet beslutade om arbetsprogram, budget för 2022 och om oförändrade medlemsavgifter för ideella föreningar men en höjning för övriga medlemmar till 400 kr samt informerade om en eventuell indexhöjning av utredningskostnaden gällande 2023 för att leverantörerna har ökat sina priser.

Eftersom årsmötet hölls via Teams kommer avgående styrelsemedlemmar Marie Lindström, Karen Jensen, Catarina Lund, Carolina Gunnarsson, Annika Andersson och Charlotte Andersson att avtackas med blomstercheckar.

Informationsmöte för kommunerna

Luftvårdsförbundet kommer under våren att bjuda in till informationsträff för kommunerna, digitalt eller fysiskt där så passar.

Mötet kommer syfta till att informera om luftvårdsförbundet och dess verksamhet men vi kommer även diskutera kommunernas roll i förbundet och de lagkrav som berör kommunerna. Samarbetet och kommunikationen mellan kommunerna och luftvårdsförbundet är mycket viktig. Det blir också ett tillfälle att diskutera förutsättningarna för mätning av NOx/VOC 2023 enligt option från IVL.

Luftvärnarbåt
 

Nominera en Luftvärnare

Känner ni till någon person, organisation eller företag som gör något bra för att minska utsläppen till luften. Skicka gärna in en nominering med en kort motivering till luftvårdsförbundet på adressen kalmar.lvf@gmail.com

Kalmar läns Luftvårdsförbund
smalandsluft.se/lvf-kalmar-lan.html
 
Helené Rasmusson (ordförande) tel. 0480-45 03 62,   helene.rasmusson@kalmar.se

 
Caroline Lagerkvist (sekreterare) tel. 010-223 86 49, Caroline.lagerkvist@lansstyrelsen.se

 

Webbplats
Avregistrera