Länsstyrelsen Västra Götaland

Nyhetsbrev om LEKS insatser

Maj 2022

LEKS
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Många goda exempel på klimat- och energiarbete  


Vid redovisningen av länsstyrelsernas regionala energi- och klimatarbete 2021, fick LEKS ta del av mängder med goda exempel från länen, vilket visar på vilket stort arbete som sker ute i landet.
I det här nyhetsbrevet får du ta del av några av dessa goda exempel, tillsammans med nyheter om Klimatklivet och andra projekt inom LEKS.

Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning, LEKS, stödjer arbetet med energi- och klimatomställningen i hela länsstyrelsens verksamhet och bidrar till att skapa ett ambitiöst och framgångsrikt regionalt energi- och klimatarbete i Sverige.


Erik Särnholm, verksamhetsledare LEKS

LEKS nätverksträff 4-5 maj

Den 4-5 maj genomfördes LEKS nätverksträff våren 2022. Tema var Energi- och klimatomställning i en förändrad omvärld.

Den 4 maj fick vi bland annat lyssna till Henrik Wachtmeister, doktor i globala energisystem vid Uppsala universitet, berätta om hur vi hamnade i dagens energikris och hur framtiden kan se ut. Ola Alterå, kanslichef vid Klimatpolitiska rådet berättade om rådets senaste utvärdering av regeringens klimatpolitik, med särskilt fokus på länsstyrelsernas arbete. Drygt 150 personer följde sändningen över Youtube. I det avslutande panelsamtalet konstaterades att kriget i Ukraina satt nytt fokus på behovet av att fasa ut fossila bränslen och att det finns synergier att ta tillvara. Men att det också kan finnas målkonflikter mellan åtgärder på kort sikt och inriktning på lång sikt.

Den 5 maj hade fokus på erfarenhetsutbyte mellan oss länsstyrelser. Vi fick bland annat höra om projektet Smart Förnybart samt några länsstyrelser berätta om hur de arbetar med genomförandet av klimat- och energistrategierna.

Alla presentationer från de båda dagarna finns på LEKS samarbetsyta: Information från LEKS

Inspireras av goda exempel 

Vill du få inspiration eller veta mer om hur andra länsstyrelser jobbar med energi och klimat? Här nedan hittar du två goda exempel från Gotland och Västra Götaland. Alla andra goda exempel finns på LEKS samarbetsyta: Information från LEKS - Redovisningar till departement - Sammanställningar alla län 2021.

Energi- och klimatprojekt på Gotland

Länsstyrelsen Gotlands län använder sin webbsida Energi- och klimatsamordning som en plattform för alla aktörer som är intresserade av eller involverade i energi- och klimatfrågor på Gotland.

På sidan delar de med sig av vad som händer på Gotland, för att knyta kontakter, sprida erfarenheter och inspirera varandra och andra. 
Där kan man bland annat läsa om samverkansgruppen för gotländskt vindbruk och man hittar också en karta som visar pågående energi- och klimatprojekt på Gotland.

Länsstyrelsen i Gotlands län har också varit med och startat Gotland ställer om, en folkbildningskampanjen inom energi och klimat som ska lanseras under 2022. 

Länsstyrelsen Gotlands län 

Kommunernas klimatlöften i Västra Götaland

Länsstyrelsen Västra Götaland arbetar intensivt med att stötta kommunernas klimatomställning genom initiativet Kommunernas klimatlöften

Klimatlöftena är en lista med 20 konkreta klimatåtgärder som länets 49 kommuner erbjuds att genomföra på ett år med krav på kommunstyrelsebeslut för de löften de åtar sig. De 20 klimatlöftena är framtagna ihop med kommunerna och Klimat 2030:s samordnare med kriteriet att de ska göra stor klimatnytta och vara inom kommuners rådighet.

År 2021 var första året för genomförande av löften och 48 kommuner genomförde 171 klimatlöften med en beräknad utsläppsminskning på 31 100 ton CO2e. 

Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om

Större möjligheter till stöd för klimatinvesteringar 

Klimatklivet är ett investeringsstöd till åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Stödet går till olika typer av åtgärder som ger hög klimatnytta. I år har anslaget för Klimatklivet utökats till 2,8 miljarder kronor och prioriterade branscher är bland annat jordbruk, elektrifiering, biogas samt småindustri och cirkulära flöden, så som projekt som syftar till att tillvarata spillvärme från industri och datorhallar. Nya EU-regler för stöd till publik laddinfrastruktur innebär att Klimatklivet har infört ett nytt sätt att ta emot sådana ansökningar under 2022. Den nya Klimatklivsförordningen innebär dessutom att även laddinfrastruktur nu kan få upp till 70 procent i stöd från Klimatklivet.

Stöd från Klimatklivet kan sökas av företag, regioner, kommuner och kommunala bolag, föreningar, stiftelser med flera. 

Just nu pågår utlysning 1, anbudsperiod för publik infrastruktur, 23 maj–7 juni.

Nästa ansökningsomgång för Klimatklivet är 23 augusti - 8 september och utlysning 2, anbudsperiod för publik laddinfrastruktur är 26 september–7 oktober.

Ny samarbetsyta för Klimatklivet

Samarbetsytan för Klimatklivet innehåller stora mängder information för länsstyrelsernas Klimatklivshandläggare. Nu har den äntligen fått en uppfräschning och blivit mycket mer lättnavigerad, med flera nya undersidor som ska göra det enklare att hitta rätt. 

Samarbetsytan för Klimatklivet

Klimatklivet har också fått ett eget diskussionsforum för frågor och ämnen som endast rör Klimatklivet. Övriga klimat- och energirelaterade ämnen diskuteras numera på det gamla forumet på Samarbetsytan för Energi och klimatsamordning.

Strategisk hållbar samhällsplanering

Projektet Hållbar strategisk samhällsplanering som bidrar till miljö-, klimat- och energimålen är nu inne i sitt slutskede. Arbete pågår med en projektrapport som blir en sammanställning av projektarbetets olika delar och en del hänvisningar till andra rapporter av betydelse för att stärka tvärsektoriellt arbete.

Slutsatserna hamnar förmodligen i en separat och kortfattad och tydlig vägledning. Vad är nya fakta och nya bedömningar från kommunerna och länsstyrelserna? Vad har kommit fram här som inte kommit fram tidigare? Vad vill kommunerna ha för stöttning och underlag och hur åstadkommer vi det?

I samband med att projektet avslutas, hålls ett antal kunskapshöjande seminarier dit alla tre nätverkens handläggare och chefer bjudits in.

Den 10 juni presenterar Boverket tre vägledningar om klimatrelaterade risker i den byggda miljön, MKN för vatten och dricksvattenförsörjning.

Det första seminariet hölls den 11 maj, då Boverket berättade om arbetet med Ramverk för nationell planering och en slutrapport inlämnats till regeringen i mars. Inspelningen av Boverkets presentation, samt bilderna de visade hittar du här:

Arbetsyta RUS - Ramverk för nationell planering 11 maj 2022

Checklista Begränsad klimatpåverkan i fysisk planering

Länsstyrelserna har, med Länsstyrelsen i Kalmar som projektledande, tagit fram en checklistan för Begränsad klimatpåverkan. Syftet med checklistan är att ge vägledning för att på ett systematiskt sätt lyfta in frågan om begränsad klimatpåverkan i den fysiska planeringen. Målet är att ge stöd i planeringen, så att den medverkar till en minskad klimatpåverkan. Slutarbetet och layouten av rapporten har utförts av projektet Hållbar strategisk samhällsplanering som bidrar till miljö-, klimat- och energimålen, ett samarbetsprojekt för RUS, LEKS och Samhällsbyggnadsnätverket.

Checklistan hittar du på RUS hemsida

Jordekonomi

Den 31 mars hölls en workshop inom projektet Jordekonomi – hållbart och lönsamt jordbruk. Tio prioriterade frågor diskuterades i olika grupper, fem på förmiddagen och fem på eftermiddagen med ett 20-tal deltagare. Tiden gick fort och många intressanta idéer om projekt för samhandling kom upp. Nu ska allt material bearbetas för att hitta de bästa åtgärderna. Med tanke på dagens situation i Europas kornbod Ukraina och aktuella energipriser är frågorna högaktuella. Det bästa vore om vi gjort detta arbete redan för några år sedan eftersom planeringshorisonten i lantbruk alltid är mer långsiktig, jämfört med de flesta andra verksamheter.

Samarbetsytan - Lantbruk

Mötesserie tillämpning av förändringsledning

LEKS och RUS bjuder under 2022 in till inspirerande samtal om erfarenheter, metoder och verktyg för vårt strategiska arbete. Serien genomförs i form av Skypemöten under våren och hösten. Tema för mötena hämtas dels från utbildningarna i förändringsledning, dels från utmaningar i vårt arbete med att genomföra vårt klimat- och energistrategiska uppdrag. Inbjudan i form av mötesbokning skickas ut inför varje tillfälle. Du behöver inte ha gått förändringsledningsutbildningen för att delta. Inbjudningarna kommer att gå ut brett till klimat- och energistrateger, klimatanpassningssamordnare, miljömålssamordnare, samhällsplanerare och infrastrateger.

Det första webbinariet, med tema Komplexitet, genomfördes 30 mars, då Jonas Åker reflekterade över samhällsplaneringens komplexitet och hur man kan förhålla sig till den.

Under det andra tillfället den 17 maj, berättade Åsa Nyblom, IVL, utifrån rubriken Scenarier till förändring: Att närma sig en gemensam och mer konkret berättelse om den hållbara framtiden genom scenariometodik.

Presentationer och inspelningar hittar du på LEKS samarbetsyta: Regionala klimat- och energistrategier.

Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning, LEKS

Länsstyrelsernas uppdrag är att regionalt leda omställningen till ett energi- och klimatsmart samhälle. LEKS är en nationell samordningsorganisation för att stödja länsstyrelserna i det arbetet.
 
Webbplats: https://www.leks.se 

Så hanterar vi dina personuppgifter.