Länsstyrelsen Västra Götaland

Nyhetsbrev om LEKS insatser

Nov 2022

LEKS
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

En hälsning från LEKS nya verksamhetsledare

 

Att energifrågorna har tagit stor plats i det offentliga samtalet under året har nog inte undgått någon. För oss som suttit mitt i energi- och klimatomställningen under lång tid kom det kanske inte som en överraskning att klimat, energi och säkerhetspolitik hör ihop. Men det senaste årets utveckling har ändå tydliggjort länsstyrelsens viktiga roll att agera tvärsektoriellt med grund i energifrågor, för att möta såväl utmaningar i folks vardag, klimatomställning och säkerhetsfrågor.

 

I detta nyhetsbrev får ni läsa om LEKS nya organisation, resultat från flera av våra uppdrag, och en del om budget för 2023 och den nya regeringens prioriteringar inom våra områden.

Jag vill också passa på att hälsa välkomna till höstens nätverksträff! Som ny i rollen som verksamhetsledare för LEKS ska det bli extra roligt att träffa alla deltagare.

 

Christoffer Carstens, tf verksamhetsledare LEKS

LEKS styr- och arbetsgrupp augusti 2022. Bakre raden f.v. Erik Särnholm, Thomas Börjesson, Nardono Nimpuno, Joakim Svensson, Emil Levin. Främre raden f.v. Cristoffer Carstens, Johanna Sandwall, Agneta Green, Petronella Jonsson, Lisa Rehnström, Monique Wannding, Berit Löfgren. Foto: Sofie Backman

Förändringar i LEKS styr- och arbetsgrupp

På senare tid har det skett en hel del förändringar både i arbetsgruppen och styrgruppen för LEKS. Det är en hel del nytillskott och en och annan vi sagt hejdå till. Bland annat har arbetsgruppen en ny tillförordnad verksamhetsledare medan Erik Särnholm är tjänstledig.

LEKS arbetsgrupp består idag av:

 • Christoffer Carstens, Enhetschef, Länsstyrelsen Gävleborg.

"I LEKS jobbar jag som tillförordnad verksamhetsledare. Jag ser fram emot att både leda den högt kompetenta arbetsgruppens insatser och få en bredare inblick i såväl länsstyrelsens energi- och klimatarbete som prioriteringar nationellt. Förutom länsstyrelsearbete fylls min tid av 3 barn, ett mindre lantbruk med 25 får och spannmålsodling, opera och eviga renoveringar i södra Norrlands inland."

 • Lisa Rehnström, Klimat- och energistrateg, Länsstyrelsen Stockholm

"I LEKS jobbar jag med samordning och utveckling av Klimatklivet tillsammans med Naturvårdsverket, samordning av remisser, omvärldsbevakning och redovisningar till Regeringskansliet. Det jag tycker är roligast är att jobba med alla 21 länsstyrelser och att ha nära dialog med nationella myndigheter och LEKS samverkansledare."

 • Agneta Green Klimat- och energistrateg, Länsstyrelsen Gotland

”I LEKS jobbar jag bland annat med det nya uppdraget om energibesparingsåtgärder och planerar nätverksträffen. Jag uppskattar verkligen utbytet med kollegorna runt om i landet (vi blir klokare tillsammans) och ser fram emot att få längre tid tillsammans på nätverksträffen i slutet av november!”

 • Emil Levin, Klimat – och energistrateg, Länsstyrelsen Skåne

"I LEKS ansvarar jag bland annat för arbetsområdet ”leda och samordna” och för verksamhetsplaneringen. Dessutom jobbar jag med IT inom Klimatklivet. Det är kul att lyfta blicken från Skåne och se helheten men också hur vi gör olika runtom i landet."

 • Petronella Jonsson, Kommunikatör, Länsstyrelsen Västernorrland

"I LEKS arbetar jag som kommunikationsstöd till övriga i arbetsgruppen i alla möjliga frågor. Jag tycker det är väldigt roligt att jobba nationellt och få en större insikt i det energi- och klimatarbete som länsstyrelserna bedriver."

 • Efter årsskiftet ansluter även Joakim Svensson, Klimat – och energistrateg, Länsstyrelsen Östergötland.

LEKS styrgrupp består av:

 • Johanna Sandwall, Länsråd, Länsstyrelsen Södermanland

 • Monique Wannding, Avdelningschef, Länsstyrelsen Västra Götaland

 • Jan Persson, Länsarkitekt, Länsstyrelsen Östergötland

 • Thomas Börjesson, Enhetschef, Länsstyrelsen Örebro

 • Berit Löfgren, Enhetschef, Länsstyrelsen Gävle

 • Nardono Nimpuno, Enhetschef, Länsstyrelsen Västra Götaland

För att se hela LEKS organisation inklusive alla team och arbetsområden kan du spana in presentationen på samarbetsytan

Rekordår för Klimatklivet

Under 2022 har det varit rekordstort intresse för grön omställning. Genom Klimatklivet har vi mottagit 1496 ansökningar under årets tre ansökningsperioder. Årets sista ansökningsperiod slog rekord både i antal inlämnade ansökningar och i sökt stödsumma, 10,2 miljarder kronor. Det är lika mycket som Klimatklivet fördelat sedan starten 2015. Några trender under 2022 är det stora intresset för investeringar i återvinning och cirkulära flöden, laddinfrastruktur och biogasproduktion.

Mer information om klimatklivet hittar du på Naturvårdsverkets hemsida för Klimatklivet 

Budgetpropositionen för 2023

I budgetpropositionen för 2023 framgår det att Klimatklivet kommer fortsätta och har fått förstärkning med 400 miljoner kronor för laddinfrastruktur. Naturvårdsverket planerar nu för arbetet under det kommande året. Mer information kommer när beslut om regleringsbrev för Naturvårdsverket och länsstyrelserna för 2023 är fattade.

I regeringens budgetproposition för 2023 fanns, förutom redan nämnda satsning på Klimatklivet, en utökning av posten UO 21, 1:8 Energi- och klimatomställning på lokal och regional nivå m.m. Anslaget får användas för länsstyrelsernas regionala samordning och genomförande av regionala energi- och klimatstrategier och elektrifieringsstrategin. Det är i skrivande stund oklart i vilken omfattning detta blir och LEKS arbetar nu för att få till stånd ett finansierat uppdrag.

Utöver detta aviseras satsningar inom laddinfrastruktur, som ska gå till ladd- och tankinfrastruktur för tunga transporter.

Budgetpropositionen för 2023

Nytt uppdrag till myndigheter: energieffektiviseringsåtgärder och stöd till regioner och kommuner

Energisituationen i Sverige och Europa är kraftigt ansträngd. Vi har höga priser på el och det finns en risk för elbrist under vissa timmar under vintern. Inför vintern är det av avgörande betydelse att minska användningen av alla energislag, inte minst elanvändningen, för att minska riskerna i energisystemet. Den offentliga förvaltningen har en ledande roll i arbetet med att effektivisera och minska energianvändningen.

Av denna anledning har regeringen gett uppdrag åt de statliga myndigheterna att, till och med den 31 mars 2023, vidta möjliga och lämpliga energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen.

Vidare är uppdraget även att länsstyrelserna ska erbjuda stöd till kommuner och regioner i fråga om energibesparingsåtgärder för att minska energianvändningen. Denna del av uppdraget samordnar LEKS bland annat genom att tillsammans med energimyndigheten sprida kunskap om effektiva åtgärder för energibesparing och energieffektivisering, samla in och sprida goda exempel på åtgärder och främja samverkan för att underlätta åtgärder inom energibesparing.

För uppdraget har LEKS tagit fram en sida på samarbetsytan som används för vår interna samordning: Energibesparing – Stöd till kommuner och regioner

På alla länsstyrelsers externa webbsidor finns det också en sida med information som riktar sig till kommuner och regioner: Stöd i energibesparing

Kartor: Energimyndigheten

Stöd till regionala elektrifieringspiloter

Energimyndigheten har beviljat 1,4 miljarder kronor till publika ladd- och tankstationer för snabbladdning av tunga el- och vätgasfordon. De beviljade projekten är spridda över i stort sett hela landet. Totalt har 140 laddstationer, 12 vätgastankstationer och 1 kombinerad ladd- och vätgastankstation fått stöd. Enligt tidsplanen ska dessa vara färdigställda till nästa höst. Du kan läsa mer om elektrifieringspiloterna på Energimyndighetens webbsida

Foto: Pixabay

Nytt projekt om cirkulärt jordbruk

Arbetet inom projektet Jordekonomi har resulterat i ett nytt beviljat projekt kallat Cirkulär ekonomi i växtodling.

Syftet med projektet är att arbeta med förbättrad jordhälsa i samverkan med jordbrukare och tjänstepersoner på länsstyrelserna för att uppnå optimal riskminimerad växtodling. Projektet kommer bland annat gå in på praktiska och lönsamma åtgärder som lantbrukare kan göra för ökad jordhälsa och ökad kolbindning i åkermarken. Projektet pågår mellan oktober 2022 och september 2023.

Mötesserie tillämpning av förändringsledning

LEKS och RUS bjuder under 2022 in till inspirerande samtal om erfarenheter, metoder och verktyg för vårt strategiska arbete. Serien genomförs i form av Skypemöten under våren och hösten. Under våren genomfördes två webbinarier och presentationer och inspelningar hittar du på LEKS samarbetsyta: Regionala klimat- och energistrategier.

Den 24 nov genomförs ett webbinairum med tema Kollektiv förmåga. Mycket av vårt arbete på länsstyrelserna handlar om att samarbeta. Samarbete är dock inget som sker av sig själv utan behöver grundas i en gemensam förståelse och allas ansvar för att utveckla gruppens kollektiva förmåga. Ju mer komplexa uppgifterna blir ju mer ökar också behovet av individers förmåga att samarbeta.

Tema för mötena hämtas dels från utbildningarna i förändringsledning, dels från utmaningar i vårt arbete med att genomföra vårt klimat- och energistrategiska uppdrag. Inbjudan i form av mötesbokning skickas ut inför varje tillfälle. Du behöver inte ha gått förändringsledningsutbildningen för att delta. Inbjudningarna har gått ut brett, till klimat- och energistrateger, klimatanpassningssamordnare, miljömålssamordnare, samhällsplanerare och infrastrateger.

Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning, LEKS

Länsstyrelsernas uppdrag är att regionalt leda omställningen till ett energi- och klimatsmart samhälle. LEKS är en nationell samordningsorganisation för att stödja länsstyrelserna i det arbetet.
 
Webbplats: https://www.leks.se 

Så hanterar vi dina personuppgifter.