Kalmar läns luftvårdsförbund
Nummer 2. 2022 Webbversion | Webbplats | Prenumerera

Vedeldning

I energikrisens spår vill fler sänka sina energikostnader genom att värma upp sina bostäder med ved. När fler eldar mer ökar också halterna av föroreningar i luften som kan skada människors hälsa och miljön. Utsläppen från vedeldning sker ofta i tätorter med direkt anslutning till boendemiljön. Det gör att även i de fall när de enskilda utsläppen är relativt små, kan exponeringen bli hög, speciellt avseende partikelhalter, bens(a)pyren och bensen. Våra luftvägar påverkas starkt av dessa föroreningar. Genom att bara elda rätt kan utsläppen av skadliga föroreningar i rökgaserna minska med upp till 50 procent.

Kalmar Läns Luftvårdsförbund ställde upp på ett reportage i SVT Nytt publicerat den 20 oktober 2022 där det informerades om just vedeldning och vad det kan föra med sig att fler eldar mer:

Ökad vedeldning ger sämre luftkvalitet – oro inför vintern | SVT Nyheter

Fler eldar med ved – här övervakar Kalmar kommun partikelhalterna i luften | SVT Nyheter

 

Kommunernas mätningar av luftkvalitet 2023

Det är kommunerna som ansvarar för att övervaka luftkvaliteten och för att säkerställa att halterna av luftföroreningar inte är för hög.

Under 2023 kommer 9 av 12 kommuner i Kalmar län att mäta halterna av kväveoxider (NOx), 5 av 12 kommuner i länet kommer även att mäta VOC (flyktiga organiska kolväten).

Mätningarna kommer att göras en under en vecka per månad i 12 månader. Mätningarna kommer att göras parallellt med de kontinuerliga mätningarna som pågår i Kalmar där vi övervakar halterna av kväveoxider och partiklar (PM10). Detta kommer att ge ett gott underlag för en bedömning över hur statusen ser ut gällande luftkvalitet i länet. Det ger oss en möjlighet att vidta rätt åtgärder på rätt plats framöver.

Årets luftdag var som vanligt en höjdare!

Luftdagen, som hölls digitalt på förmiddagen den 10 november, var liksom tidigare år fullspäckad med intressanta föredrag. Först ut var årets luftvärnare, Kalmar krematorium. Birgitta Linåker berättade på ett inspirerande sätt om hur de arbetar för att bli fossilfria samtidigt som de skapar en inbjudande miljö på kyrkogården.

Därefter fick vi genom Kerstin Blom Johansson ta del av IKEA industri i Hultsfreds spännande arbete med miljöförbättrande åtgärder. Kerstin berättade bland annat om minskad materialåtgång i produkter, nya filter för att minska utsläpp av träpartiklar, energieffektiviseringar och gröna tak och fasader.

Naturvårdsverkets Helena Sabelström och Stina Ausmeel gav oss information om miljökvalitetsnormer för utomhusluft, mätningar av bens(a)pyren, nytt förslag till luftkvalitetsdirektiv och om den nya vägledningen om småskalig vedeldning. Där fick vi bland annat veta hur vi ska elda rätt för att minska utsläppen.

Sist ut var energi- och klimatrådgivare Daniel Hägerby som berättade om hur företag kan minska sina elkostnader och minska belastningen på nätet. Daniel tipsade om att:

1. Ta kontroll
2. Styr och stäng av
3. Effektivisera.

För att få hjälp går det bra att kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare.

Tack till alla deltagare, till alla föreläsare och till de i luftvårdsförbundet som ordnade med dagen. Vi ser fram mot nästa års luftdag.

Varje kWh räknas!

Energimyndigheten har lanserat en informationskampanj för att bidra till ändrade vanor och ökad kunskap för att minska elanvändningen. Energisituationen i Sverige och Europa är kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan komma att stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen, till exempel genom att sänka värmen inomhus, använda mindre varmvatten och använda el vid rätt tid på dygnet.

Varför ska vi använda mindre el?

  • - Vi dämpar elkostnaderna
  • - Vi minskar risken för elbrist i vinter
  • - Vi visar solidaritet

Läs mer på energimyndighetens hemsida: Varje kilowattimme (kWh) räknas (energimyndigheten.se)

Kalmar läns Luftvårdsförbund
smalandsluft.se/lvf-kalmar-lan.html
 
Helené Rasmusson (ordförande), helene.rasmusson@kalmar.se
 
Caroline Lagerkvist (sekreterare), 

caroline.lagerkvist@lansstyrelsen.se

Webbplats
Prenumerera
Avregistrera