Länsstyrelsen Västra Götaland

Omvärldsbevakning

Februari 2023

LEKS
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Fokus på energi, elektrifiering och grön omställning under 2023

Här kommer ett rykande färskt nyhetsbrev med omvärldsbevakning från LEKS. Läs till exempel om solceller, energieffektivisering och utbyggnad av förnybar energi. Under 2022 bidrog både Klimatklivet och Elektrifieringspiloterna stort till en förbättrad laddinfrastruktur och båda bidragsformerna fortsätter med detta viktiga arbete under 2023. Vad gäller Klimatklivet kommer 2023 innebära en hel del förändringar som vi inte har detaljerna kring ännu. Naturvårdsverket arbetar intensivt med att utreda förutsättningarna och vi rekommenderar er att hålla utkik efter nyheter under våren.

I det här nyhetsbrevet tipsar vi också om var du kan lära dig mer om både cirkulär ekonomi och projektfinansiering för grön omställning. Trevlig läsning och sprid gärna nyheterna vidare i dina nätverk

 

Christoffer Carstens, verksamhetsledare LEKS

Fördjupad utvärdering av Miljömålen - klimat och biologisk mångfald behöver prioriteras

Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av Miljömålen genomförs vart fjärde år, och redogör för förutsättningarna att nå Sveriges miljömål till 2030. En av flera slutsatser i utvärderingen är att vi redan kan se tydliga effekter av ett förändrat klimat i Sverige. Klimatförändringarna påverkar såväl möjligheterna att nå miljömålen, som samhället i stort, och denna påverkan väntas öka. Naturvårdsverket föreslår att regeringen ska prioritera klimat och biologisk mångfald. Rapporten hittar du här: 

Insatser för miljön ger resultat, men klimat och biologisk mångfald behöver prioriteras - Sveriges miljömål

Foto: pixabay.com

Regelverken om solcellsparker behöver bli tydligare

Anmälningarna om markanvändning för solcellsparker har ökat dramatiskt under senare delen av 2022 och ökningen ser ut att fortsätta. Detta är en av energikrisens effekter. Förutom att anmälningarna är fler omfattar många av dem allt större arealer. Nu finns anmälningar som rör upp till 550 hektar, vilket motsvarar cirka 1000 fotbollsplaner. Dagens regelverk är inte anpassade för stora solcellsparker. De behöver utvecklas, både för att länsstyrelserna ska kunna vara effektiva och för att solcellsbranschen ska veta vad som gäller.

Länsstyrelserna i sydlänen har gjort en gemensam kartläggning över solceller på mark, både omfattning av anmälningar, handläggningen av dem och synen på regelverk. Läs mer i pressmeddelandet på Länsstyrelsen Östergötlands webbsida:

Pressmeddelande om solcellsanläggningar

Bidrag för energieffektivisering i småhus och höjt avdrag för solceller 2023

Regeringen föreslår att länsstyrelserna ska handlägga ett nytt investeringsbidrag för energieffektivisering i småhus. Syftet med bidraget är att minska sårbarheten för höga energipriser och bidra till ökad försörjningstrygghet. Länsstyrelsen ska kunna ge investeringsbidrag för att byta ut direktverkande el eller gas som uppvärmningssystem och för energieffektiviserande renovering av småhus som värms upp med direktverkande el eller gas. Innan någon kan ansöka om bidraget måste regeringen besluta om en förordning för bidraget. Av förordningen kommer det framgå exakt vad bidrag kan sökas för, vem som kan ansöka och övriga villkor. Länsstyrelsen har i dagsläget ingen information om när regeringen kommer att besluta om en sådan förordning.

För år 2023 har regeringen avsatt 304 miljoner kronor för investeringsbidraget. För 2024 och 2025 är anslaget 400 miljoner kronor årligen.

Mer om grön teknik på Skatteverkets webbsida

Ny EU-förordning för att påskynda utbyggnaden av förnybar energi samt vägledning från statliga myndigheter

För att påskynda utbyggnaden av förnybar energi har Europeiska Unionens Råd antagit förordning (EU) 2022/2577. Anledningen är framförallt kriget i Ukraina och dess påverkan på Europeiska unionens energiförsörjning och energipriser. Genom förordningen införs brådskande och riktade åtgärder för viss teknik och projekt som bedöms ha störst potential när det gäller snabb utbyggnad av förnybar energi. 

Förordningen är tidsbegränsad och gäller från den 30 december 2022 till den 30 juni 2024. Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats där det finns länk till förordningen samt vägledning från Naturvårdsverket riktat till Myndigheter, länsstyrelser, kommuner och branschföreträdare:

Ny EU-förordning ska påskynda utbyggnaden av förnybar energi 

Klimatklivet ökar försörjningstryggheten och förbättrar laddinfrastrukturen

Biogasproduktion är det område som fått mest stöd från Klimatklivet under 2022. 1,8 miljarder kronor har gått till biogas, varav nästan hälften till investeringar i elproduktion från biogas. Detta bidrar till att stärka många lantbrukares självförsörjning av el.

Antalet laddstationer har ökat markant med hjälp av stöd från Klimatklivet, särskilt snabbladdstationer och laddstationer för tunga fordon. Under 2022 har 320 laddstationer fått stöd. Vid dessa kommer närmare 2 900 elfordon att kunna ladda.

Läs mer på Naturvårdsverket webbsidor:
Klimatinvesteringar ökar försörjningstryggheten
Lättare att köra elbil med rekordmånga nya laddstationer

Regionala elektrifieringspiloterna – aktuellt för länsstyrelserna

Regionala elektrifieringspiloterna har fått ytterligare medel att utlysa för regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter. Energimyndigheten planerar för flera olika utlysningar i år med delvis olika inriktning. Exakt vad det kommer gå att söka för är inte beslutat än av regeringskansliet men det finns förhoppningar om att kunna utlysa medel för både publik laddning och depåladdning. Länsstyrelserna kommer att bli inblandad på något sätt.

Länsstyrelserna kommer även involveras vid kontrollen av att de som redan fått stöd lever upp till kraven och villkoren för stödet. Energimyndigheten jobbar på en beskrivning av hur det ska se ut i praktiken. En stor del av arbetet kommer sannolikt vara platsbesök på utvalda projekt i respektive län.

Energimyndigheten tar gärna emot synpunkter kring hur länsstyrelserna borde vara inblandade både i kontrollen av de som redan fått medel och i bedömningsprocessen vid nya utlysningar.

Skicka eventuella inspel till elektrifieringspiloter@energimyndigheten.se

Samlat material från Energimyndigheten om energieffektivisering i offentlig verksamhet

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa ansträngd. Energimyndigheten har samlat råd och stöd till de som jobbar med energieffektivisering inom offentlig sektor.

Du hittar materialet på Energimyndighetens webbplats: Energieffektivisering inom offentlig sektor 

Där hittar du också inspiration från aktörer som bidrar med kunskap och goda exempel samt rapporter, guider och lärande exempel: Aktörer som bidrar med kunskap och goda exempel

Foto: pixabay.com

Cirkulär ekonomi

Lär dig mer om cirkulär ekonomi i en digital självstudiekurs. Kursen blandar teori med praktiska exempel från olika satsningar i Sverige i syfte att du bättre ska förstå hur du kan jobba med cirkulär ekonomi i praktiken. Kursen är kostnadsfri (bekostas av Tillväxtverket) och är tillgänglig fram till sommaren.

Anmäl dig här: Den cirkulära ekonomin ur ett regionalt perspektiv

Tips från andra myndigheter

Kika gärna på Hållbar Stad som drivs av Rådet för hållbara städer, ett forum bestående av tolv statliga myndigheter samt SKR och Länsstyrelsen. Rådet har i uppgift att stötta kommunerna i arbetet med mål 11 i Agenda 2030 som behandlar långsiktigt hållbar stads- och samhällsutveckling.

Håll koll på Naturvårdsverkets kalendarium om kommande evenemang, seminarier och konferenser som Naturvårdsverket arrangerar.

Boverket tipsar om att prenumerera på Boverkets nyhetsbrev

Webbinarier från Naturvårdsverket

Naturvårdsverket sände den 13 januari ett webbinarium om den senaste utsläppsstatistiken och EU:s skärpta klimatmål till 2030. Inspelningen finns tillgänglig på Youtube och är en timme lång. Naturvårdsverket går igenom utsläppsstatistiken för Sverige 2021 inom olika sektorer samt de olika delarna i EU:s klimatmål till 2030, dåde en beskrivning av hur målen är uppbyggda och vad målen innebär för Sverige: Webbinarium om EU:s skärpta klimatmål och Sveriges klimatutsläpp 2021

I början av februari informerade Naturvårdsverket om hur våtmarksarbetet gick 2022. Man berättade även om arbetet med återvätning av våtmarker: 
Så gick våtmarksarbetet 2022

Finansiering för utvecklingsprojekt för näringslivets gröna omställning

Nu finns det möjlighet att söka stöd för utvecklingsprojekt från Regionalfondsprogrammen i hela Sverige. Inom grön omställning är inriktningen cirkulär ekonomi, förnybar energi, energieffektivisering, smarta energisystem, -nät, och -lagring, samt klimatanpassning. Exakt vad som är möjlighet att söka finansiering för i olika platser i Sverige hittar du på Tillväxtverkets hemsida och de aktuella utlysningarna.

Nytt för i år är ett gemensamt informationstillfälle den 10 februari för aktörer som är intresserade av att söka finansiering inom cirkulär ekonomi.
Välkommen att anmäla dig!

Ny rapport från Tillväxtverket

EU:s taxonomi om hållbara investeringar syftar till att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar genom ett gemensamt klassificeringssystem. Taxonomin är en del av EU:s gröna giv som ska säkerställa en rättvis övergång till ett hållbart samhälle och ekonomi. I dagsläget omfattas endast finansmarknadens aktörer och stora bolag av kravet att rapportera hur stor del av deras verksamhet som omfattas av taxonomin. På uppdrag av Tillväxtverket har Ramboll gjort en studie om hur små och medelstora företag, på grund av sina affärsmässiga relationer, kan komma att påverkas av taxonomin samt hur offentliga aktörer kan vara ett stöd i omställningen.

EU-taxonomin om hållbara investeringar - hur påverkas små och medelstora företag?

29

mars

Klimatpolitiska rådets rapport 2023

Klimatpolitiska rådet kommer att överlämna sin årliga rapport till regeringen den 29 mars. Rapporten innehåller rådets bedömning av regeringens samlade politik med avseende på klimatmålen samt rekommendationer. Innehållet presenteras vid ett fysiskt och webbsänt seminarium där bland andra klimat- och miljö­minister Romina Pourmokhtari och rådets ledamöter medverkar.

Mer information inom kort på Klimatpolitiska rådets webbsida

Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning, LEKS

Länsstyrelsernas uppdrag är att regionalt leda omställningen till ett energi- och klimatsmart samhälle. LEKS är en nationell samordningsorganisation för att stödja länsstyrelserna i det arbetet.
 
Webbplats: https://www.leks.se 

Så hanterar vi dina personuppgifter.