Länsstyrelsen Västra Götaland

Förebygga och bekämpa
mäns våld mot kvinnor

Nyhetsbrev maj 2023

Förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Nyhetsbrev från uppdraget Mäns våld mot kvinnor

Här kommer årets andra nyhetsbrev från oss som arbetar i uppdraget Mäns våld mot kvinnor på Länsstyrelsen Västra Götaland. Med nyhetsbrevet vänder vi oss till dig som arbetar med eller har intresse av frågor som rör området Mäns våld mot kvinnor. Här hittar du information om till exempel forskningsrapporter, omvärldsbevakning och kommande konferenser. Sprid gärna nyhetsbrevet vidare!

 

Denna gång innehåller nyhetsbrevet:

  • Material och metodstöd
  • Rapporter 
  • Nya lagar och nya uppdrag till myndigheter
  • Kalenderhändelser och utbildningar

Mer information om Länsstyrelsens arbete med frågorna och kontaktuppgifter till oss som arbetar i uppdraget hittar du här.

Höj uppmärksamheten inför sommarlovet!

För barn och unga som lever med risk att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck kan skolloven innebära en period då risken att bli utsatt ökar. Inför sommaren samverkar därför Regionalt Stödcentrum heder Göteborgsregionen, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer och Länsstyrelsen Västra Götaland för att höja uppmärksamheten hos medarbetare på barn som kan vara i riskzonen.

Mer information

Redovisning av Länsstyrelsen Västra Götalands verksamhetsår 2022

Länsstyrelsen Västra Götaland har tagit fram en verksamhetsredovisning över myndighetens arbete med uppdraget att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Verksamhetsredovisningen avser det arbete som genomförts under 2022, enskilt och i samverkan med andra aktörer. Den innehåller även en redogörelse för arbetets resultat och effekter.

Mer information

Nytt statsbidrag till kvinnor och flickors organisering i utsatta områden

Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag att fördela ett nytt statsbidrag som ska bidra till kvinnors och flickors organisering i socioekonomiskt utsatta områden. Bidraget kan sökas av ideella organisationer som i huvudsak drivs av kvinnor och flickor och är verksamma i socialt utsatta områden. Utlysningen öppnade 25 april och stänger kl. 14.00 den 31 maj 2023. Mer information

Utlysning av statsbidrag till förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

Nu finns det möjlighet att söka verksamhetsbidrag från Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF). Statsbidraget kan sökas av kommuner och regioner, och ska användas för förebyggande utvecklingsarbeten inom föräldraskapsstöd som genomförs i kommuner och regioner för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Utlysningen öppnar 1 juni 2023 och stänger den 30 juni kl.12.00. Mer information

MATERIAL OCH METODSTÖD

Två nya informationsfilmer om arbete med den som utövar våld mot närstående

Länsstyrelserna har tagit fram två nya informationsfilmer om arbete med den som utövar våld mot närstående. Filmerna riktar sig framförallt till socialtjänsten men kan användas i flera andra sammanhang. Den ena filmen har fokus på förändringen i Socialtjänstlagen (SoL 2001:453) där socialnämndens ansvar för målgruppen våldsutövare förtydligas samt den sekretessbrytande bestämmelse (OSL 2009:400) som infördes 1 augusti 2021. Den andra filmen har fokus på kunskap och forskning och konkret arbete.

I materialet som bifogas till denna nyhet finns också annan relevant information som tagits fram för att stödja ett utvecklat arbete med målgruppen våldsutövare.

Mer information

Ny film från Bojen

Organisationen Bojen har tillsammans med Rädda Barnen, Kvinnohuset Kassandra, Kvinnojouren Piilopirtti och Frideborg tagit fram en film som lyfter barnets rätt till inflytande i processer om vårdnad och umgänge i de fall där en förälder har utövat våld. Mer information

Gruppspåret i Barnafrids basprogram om våld mot barn och unga har uppdaterats

Nu har Barnafrid uppdaterat gruppspåret i basprogram om våld mot barn och unga. Innehållet har uppdaterats med nya diskussionsfrågor och övningar. Mer information

Uppdatering av NCK:s webbstöd för kommuner

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) har nu uppdaterat sitt webbstöd för kommuner med en undersida som vänder sig till chefer. På undersidan finns information om det arbetsgivaransvar chefen har för medarbetare som är utsatta för våld. Mer information

RAPPORTER 

Nationell kartläggning – Våld mot barn 2022

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har tagit fram en nationell kartläggning om våld mot barn. Syftet har varit att följa upp tidigare kartläggningar av våld mot barn avseende förekomst, attityder till så kallat uppfostringsvåld och riskfaktorer för våld. Resultaten från kartläggningen visar att Sverige har en lång väg kvar för att våld mot barn ska upphöra.

Andelen barn som utsatts för någon form av våld av en vuxen under uppväxten är oförändrad sedan den senaste undersökningen. Dock har det skett förändringar när det gäller enskilda former av våld. Försummelse, psykiskt våld av en förälder samt sexuella övergrepp begångna av okända vuxna och av jämnåriga har ökat. Mer information

När ett barn varit utsatt för våld

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har genomfört en intervjustudie med föräldrar till barn som varit utsatta för våld. Syftet har varit att undersöka erfarenheter av stöd till våldsutsatta barn och deras familjer utifrån ett föräldraperspektiv. Resultatet visar på en ojämlik tillgång till stöd för våldsutsatta barn. Många gånger är tillgången till stöd beroende av förälderns insats. Samtidigt uppger flera av de intervjuade föräldrarna att de saknar kunskap om var de kan söka stöd för sitt barn. Mer information

Föräldraskap, våld och stöd

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har genomfört en enkätundersökning om föräldraskap, våld och stöd riktad till ett nationellt slumpmässigt urval av föräldrar i Sverige. Resultaten visar att föräldrars positiva attityder till fysiska bestraffningar av barn har minskat avsevärt över tid. Endast en förälder uppgav att det var okej att slå ett barn och två personer rapporterade att det var okej att hota att slå ett barn. Däremot uppgav nästan var fjärde förälder att de utsatt barnet för någon form av våld inklusive försummelse det senaste året. Psykiskt våld och emotionell försummelse var de vanligaste formerna av våld. Mer information

Få våldsutsatta ungdomar väljer att berätta för vårdpersonal

En ny avhandling från Linnéuniversitet visar att våldsutsatta ungdomar skattar sin hälsa sämre än övriga och få väljer att berätta för hälso- och sjukvårdspersonal om sin våldsutsatthet. De flesta ungdomarna har också en okunskap om vad som räknas som våld. Avhandlingen visar även på vikten av hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande vid frågor om våldsutsatthet. Om det finns en känsla hos ungdomen av att den som frågar kan döma dem om de berättar, då kan de välja att avstå från att berätta. Mer information

Ellenrapporten - Tjejer utsatta för prostitution och annan sexuell exploatering. Om ungas erfarenheter, stöd och psykologisk behandling

Ellencentret drivs av Stiftelsen 1000 möjligheter och stöttar och erbjuder psykologisk behandling för unga mellan 15 och 25 år som är utsatta för prostitution och andra former av sexuell exploatering. I en nyligen publicerad rapport presenterar Ellencentret arbetssätt och resultat från sin verksamhet. Rapporten innehåller även åtgärdsförslag om vad som kan och behöver göras för Ellencentrets målgrupp. Mer information

Vem ska tro på mig? En granskning av sexuella övergrepp på de statliga ungdomshemmen

Barnrättsbyrån och World Childhood Foundations har tagit fram en rapport om sexuella övergrepp mot barn placerade på de statliga ungdomshemmen som drivs av Statens Institutionsstyrelser (SiS). I rapporten undersöks och analyseras förekomsten av sexuella övergrepp mot tvångsplacerade unga vid de särskilda ungdomshemmen. Det huvudsakliga innehållet bygger på en studie av allmänna handlingar inhämtade från Statens institutionsstyrelser (SiS) och Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Där ingår också ett fåtal kvalitativa intervjuer med ungdomar/unga vuxna med erfarenhet av utsatthet för sexuella kränkningar och våld samt dokumentation från SiS personalansvarsnämnd och domar från tings- och hovrätt. Resultatet visar bland annat att den absoluta majoriteten av de som beskrivs som förövare i de inrapporterade händelserna är personal vid ungdomshemmen. Detta är fallet i 193 av de 209 dokumenterade uppgifterna. Mer information

Jag tittade bara, jag gjorde inget elakt - en rapport om barns utsatthet på exposekonton

Ecpact har tagit fram en rapport om barns utsatthet på exposekonton. Exposekonton är konton eller forumtrådar på nätet som används för att sprida sexuellt kränkande bilder och övergreppsmaterial på framför allt flickor. I många fall är den som bilderna har skickats till jämnårig, ofta en partner eller en flirt. Dessa personer har sedan lagt upp de intima bilderna på exposekonton. Samtidigt har plattformarna funktioner som aktivt lockar in barnen på exposekonton. Därtill agerar plattformarna även långsamt med att ta bort övergreppsmaterial och konton som bryter mot lagen och skadar enskilda barn. Ecpact kan konstatera att denna typ av uthängning riskerar att leda till verbala och fysiska trakasserier, utfrysning, utpressning, hot och våldtäkter. Vilket i sin tur får mycket allvarliga konsekvenser för barns mående. Mer information

Att leva med skyddade personuppgifter – behovet av samhällets långsiktiga stöd

Jämställdhetsmyndigheten har publicerat en ny rapport om våldsutsatta med skyddade personuppgifter. Rapporten visar på ett stort behov av sammanhållet och långsiktigt stöd för våldsutsatta som lever med skyddade personuppgifter. Även om många myndigheter har rutiner och riktlinjer för hanteringen av skyddade personuppgifter visar rapporten att dessa behöver tillämpas i större utsträckning. Mer information

Ny statistik över konstaterade fall av dödligt våld 2022

Brottsförebyggande rådet (Brå) har publicerat ny statistik över konstaterade fall av dödligt våld under 2022. Myndigheten har även tagit fram separat statistik för dödligt våld i parrelation. Mer information

Nationella trygghetsundersökningen – uppföljningsintervjuer 2022

Brottsförebyggande rådet (Brå) har tagit fram en kortanalys baserat på ett urval av resultatet från den uppföljningsintervjuerna till Nationella Trygghetsundersökningen (NTU) 2022.

I kortanalysen presenteras resultat över olika omständigheter kring brottshändelser som personer mellan 16–24 år uppgett att de utsattes för under år 2021. Resultatet visar bland annat den brottsutsattas relation till gärningspersonen skiljer sig åt mellan kvinnor och män. När det utsatta var en man var gärningspersonen oftast helt okänd, oavsett om brottstypen var misshandel, hot eller personrån. När den utsatta var en kvinna varierar relationen till gärningspersonen efter brottstyp. Det var till exempel vanligast att gärningspersonen var en partner eller före detta partner när kvinnor utsattes för misshandel, och en vän eller bekant vid sexualbrott. Mer information

Utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling - en uppföljning av lagens tillämpning

Brottsförebyggande rådet (Brå) har tagit fram en rapport som följer upp hur rättsväsendet tillämpar förbudet mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. Rapporten visar att sexköpsbrott mot barn ofta handlar om allvarliga sexuella utnyttjanden, där barnets gränser förskjuts genom en gradvis manipulering och normalisering. Samtidigt är det ett brott som sällan kommer till rättsväsendets kännedom. Brå menar att det krävs att polisen arbetar mer uppsökande för att upptäcka och förebygga den här typen av brott. Mer information

Köp av sexuella tjänster - en uppföljning av lagens tillämpning

Brottsförebyggande rådet (Brå) har tagit fram en rapport som redogör för hur rättsväsendet tillämpar förbudet av köp av sexuella tjänster. Brå konstaterar i rapporten att sexköpsbrottslighet förekommer i stor omfattning och på flertalet olika arenor, samtidigt som arbetet mot sexköpsbrott varierar över landet. Mer information

Årsrapport från Regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel, region Väst

Regionkoordinatorerna mot prostitution och människohandel i region Väst (Västra Götaland och Hallands län) har tagit fram en årsrapport för 2022. I denna framkommer bland annat flertalet indikatorer på att personer med exploateringssyfte sökt upp individer från Ukraina vid exempelvis Migrationsverkets ankomsthallar och boenden, samt att det finns en fortsatt efterfrågan på kunskapshöjande insatser om prostitution och människohandel. 

Mer information

Hur konstrueras kvalitet i socialtjänstens arbete med skyddat boende?

Nyligen publicerade Veronica Ekström och Johan Hvenmark vid Marie Cederschiölds Högskola en artikel som undersöker hur lokala politiker och chefer inom socialtjänsten konstruerar kvalitet i socialtjänstens arbete med skyddat boende och i skyddade boenden. Mer information

NYA LAGAR OCH NYA UPPDRAG TILL MYNDIGHETER

Kommunalt ansvar för det brottsförebyggande arbetet

Den nya lagen om kommunalt ansvar för det brottsförebyggande arbetet träder i kraft den 1 juli 2023. Enligt lagen ska kommunerna bland annat ta fram en lägesbild över brottsligheten och utifrån denna ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan. Mer information

Arbetet med det nya åtgärdsprogrammet mot mäns våld mot kvinnor har påbörjats

Tidigare i våras påbörjade regeringen arbetet med att ta fram ett nytt åtgärdsprogram för att motverka och bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Som en del i arbetet har regeringen bland annat genomfört rundabordssamtal med representanter från civilsamhället.

Mer information

Delbetänkande från utredningen om tandvård för våldsutsatta

Tidigare i våras lämnade utredningen om stärkt stöd till tandvård för våldsutsatta och ökad kontroll över tandvårdssektorn sitt delbetänkande till regeringen. Utredningen föreslår bland annat att tandvård för skador som uppstår efter våld i nära relationer inte ska kosta mer än ett vanligt tandläkarbesök. 

Mer information

Socialstyrelsen ska stödja en jämlik och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård för personer som har utsatts för sexuellt våld

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra insatser för att stödja en jämlik- och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård för personer som utsatts för sexuellt våld. Socialstyrelsen ska, inom ramen för uppdraget, bland annat göra en fördjupad kartläggning och analys av hälso- och sjukvården för sexuella övergrepp och sexuellt våld samt föreslå insatser för att utveckla vården. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast 15 december 2024.

Mer information

Extra stöd till lokala kvinno- och tjejjourerna

Regeringen ökar stödet till lokala kvinno- och tjejjourer med 50 miljoner kronor under 2023. Det ökade stödet syftar till att stötta de som har utsatts eller riskerar att utsättas för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Socialstyrelsen har fått uppdraget att fördela medlen till lokala ideella kvinno- och tjejjourer.

Mer information

Tilläggsdirektiv till utredningen om Förbättrade möjligheter att utbyta information med brottsbekämpande myndigheter.

Den 29 april 2023 beslutades att tillsätta en utredning om förbättrade möjligheter att utbyta information med brottsbekämpande myndigheter. Regeringen har nu beslutat om ett tilläggsdirektiv som bland annat innebär att utredningen även ska ta ställning till hur det ska inrättas en huvudregel i sekretesslagstiftningen som innebär att myndigheter och andra aktörer som omfattas av uppdraget ska kunna utbyta information med brottsbekämpande myndigheter när det behövs för att förebygga och bekämpa brott. 

Mer information

Tilläggsdirektiv till utredningen Ökat skydd för kvinnor utsatta för våld i nära relationer

 

Sedan juli 2022 pågår en utredning med uppdraget att säkerställa att kontaktförbudslagstiftningen i så hög grad som möjligt förebygger och ger skydd till de främst kvinnor och barn som är utsatta för våld och andra kränkningar i nära relationer. Regeringen har nu beslutat om ett tilläggsdirektiv till utredningen. Tillägget innebär bland annat att utredningen även ska lämna förslag som innebär att det geografiska området för kontaktförbud, vid en särskilt allvarlig hotbild, utökas kraftigt och i vissa fall kunna omfatta en hel kommun. Uppdraget ska redovisas till regeringen den 7 februari 2024. 

Mer information

Tilläggsdirektiv till utredningen om Skydd, stöd och vård för personer som har utsatts för övergrepp vid produktion eller distribution av pornografi

Den 30 juni 2022 beslutades att tillsätta en utredning om skydd, stöd och vård för personer som har utsatts för övergrepp vid produktion eller distribution av pornografi.

Nu förlängs uppdraget med två månader och ska istället redovisas till regeringen den 29 november 2023.

Mer information

KALENDER OCH UTBILDNINGAR

Nationell konferens om våld i ungas relationer

Tidigare i år anordnades en nationell, digital, konferens med fokus på killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer. Under dagen hölls flera föreläsningar om forskning på området och lokala exempel på arbete mot våld i ungas relationer presenterades. Nu går det att ta del av inspelningarna från de olika föreläsningarna i efterhand. Mer information 

23

maj

kl.09:00-15:15

Digital konferens: Att leva med skyddade personuppgifter - behovet av samhällets långsiktiga stöd

Jämställdhetsmyndigheten anordnar en konferens om våldsutsatta personer som lever med skyddade personuppgifter. Mer information

juni

kl.12:00-12:45

Lunchseminarium: Skapa en god arbetsmiljö för HBTQ-personer

Under West Pride ger Länsstyrelsen en digital föreläsning om HBTQ-personers arbetsmiljö. Två forskare inom området presenterar evidensbaserade råd och tips tillsammans med erfarenheter och exempel på hur en inkluderande arbetsplats kan skapas. Ingen föranmälan krävs. Mer information

15

juni

kl.13:00-15:30 

Webbsändning: utrikes födda kvinnors etablering i arbetslivet

Under webbsändningen presenteras och diskuteras nya satsningar och förslag för att främja utrikes födda kvinnors arbetsmarknadsetablering och ekonomisk jämställdhet. Målgrupp: politiker, chefer och tjänstepersoner som arbetar med integration, jämställdhet, mänskliga rättigheter och/eller social hållbarhet. Mer information

29-30

augusti

SAVE THE DATE

Kvinnofridskonferens 2023

Den nationella kvinnofridskonferensen arrangeras den 29-30 augusti i Stockholm. Temat för konferensen är Arbete mot våld - kunskap, erfarenheter och metoder. Konferensen riktar sig till yrkesverksamma som arbetar med området våldsutsatta vuxna, unga och barn samt våldsutövare. En väntelista för att få plats till konferensen har öppnat som det går att anmäla sig till. Mer information 

12-13

okt 

kl.09:00-15:00

Utbildning i PATRIARK – V2

Länsstyrelsen Västra Götaland anordnar en tvådagsutbildning i bedömningsmetoden PATRIARK – V2. Nu finns det möjlighet att lämna en intresseanmälan för deltagande.


Målgrupp: behandlare/handläggare/ socialsekreterare inom socialtjänsten i Västra Götalands län, vilka i sin profession kan möta personer där det finns en känd eller misstänkt historia av hedersrelaterat våld och förtryck. Utbildningen vänder sig sekundärt till personer som arbetar i kvinnojour, tjejjour eller mansjour i Västra Götalands län. Mer information

Bli prenumerant på nyhetsbrevet

Har du fått nyhetsbrevet skickat till dig av en kollega?
Klicka här för att skapa din egen prenumeration av nyhetsbrevet.

Om Länsstyrelsen uppdrag inom området Mäns våld mot kvinnor

Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länen. Vår roll är att stödja och skapa förutsättningar för att varje län ska uppnå intentionerna i den nationella strategin. Besök vår webbplats för mer information.

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick