Länsstyrelsen Västra Götaland

Förebygga och bekämpa
mäns våld mot kvinnor

Nyhetsbrev mars 2024

Förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Nyhetsbrev från uppdraget Mäns våld mot kvinnor

Här kommer årets första nyhetsbrev från oss som arbetar i uppdraget Mäns våld mot kvinnor på Länsstyrelsen Västra Götaland. Med nyhetsbrevet vänder vi oss till dig som arbetar med eller har intresse av frågor som rör området Mäns våld mot kvinnor. Här hittar du information om till exempel forskningsrapporter, omvärldsbevakning och kommande konferenser. Sprid gärna nyhetsbrevet vidare!

 

Denna gång innehåller nyhetsbrevet:

  • Regionala nyheter
  • Material och metodstöd
  • Rapporter 
  • Nya lagar och nya uppdrag till myndigheter
  • Kalenderhändelser och utbildningar

Mer information om Länsstyrelsens arbete med frågorna och kontaktuppgifter till oss som arbetar i uppdraget hittar du här.

Regionala nyheter

Länsstyrelsen Västra Götaland

Regionala resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtryck

Sedan oktober 2023 finns det fyra regionala, kommun- och myndighetsgemensamma resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtryck i Västra Götaland. I Göteborg finns dessutom Resursteam heder med lokala team i stadens fyra stadsområden. Samtliga kommuner i länet har nu tillgång till delregionalt professionellt stöd i frågor rörande hedersrelaterat våld och förtryck. Vill du veta vilket resurscentrum din kommun har avtal med? Här hittar du information om, och kontaktuppgifter till länets resurscentra mot heder: 

Resurscentra mot heder Västra Götaland

 

Redovisning av uppdraget mäns våld mot kvinnor 2023

Den 27 februari lämnade Länsstyrelsen in redovisningen av det förordningsstyrda regeringsuppdraget mäns våld mot kvinnor för verksamhetsår 2023. Mottagare av redovisningen är Jämställdhetsmyndigheten med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet. Redovisningen innehåller bland annat en kortfattad beskrivning av Länsstyrelsens arbete, liksom en samlad bedömning och analys av utvecklingen i länet. Vill du läsa mer?

Redovisning av arbetet mot mäns våld mot kvinnor 2023

 

Välj att sluta - Beställ material för spridning

Välj att sluta är en nationell telefonlinje som riktar sig till personer som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relationer. Telefonlinjen vänder sig till alla, oavsett kön och sexuell läggning, och oavsett var i landet man bor. Välj att sluta riktar sig främst till personer över 18 år, men även yngre är välkomna att ringa. 

Du som är yrkesverksam och arbetar med personer som behöver stöd för att förändra sitt våldsamma beteende kan också ringa telefonlinjen för rådgivning. På webbsidan kan du ladda ner material för användning i din verksamhet. Materialet är kostnadsfritt. Du kan också höra av dig till anders.o.sandberg@lansstyrelsen.se och göra din beställning av tryckt material. Vi har gott om visitkort på svenska och engelska för spridning.

Yrkesverksam - VAS (valjattsluta.se)

 

Hjälp till att sprida basutbildningar om våld

I årets statistik från Webbkurs om våld kan vi se en minskning av antalet deltagare från Västra Götaland. Bidra gärna till att sprida webbkurserna och hjälp till att öka baskunskaperna om våld i länet. 

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer (webbkursomvald.se)

Om hedersrelaterat våld och förtryck (webbkursheder.se)

Basprogram om våld mot barn och unga – Barnafrid

 

MATERIAL OCH METODSTÖD

Hand som stoppar fallande dominobrickor.

 

Ny webbkurs: Att förebygga våld - en grundkurs

Jämställdhetsmyndigheten lanserade i december en webbkurs som riktar sig till alla som vill skapa förutsättningar för ett långsiktigt, systematiskt och kunskapsbaserat våldsförebyggande arbete, oavsett sin roll i en organisation. Den som arbetar på operativ nivå får hjälp att förstå sin roll i helheten, medan den som arbetar på strategisk nivå med ansvar och mandat att initiera arbetet och tillsätta resurser får kunskap och hjälp med att planera och sätta mål. Det krävs inga förkunskaper.

Innehållet i kursen bygger på handboken Inget att vänta på. Det tar 1-2 timmar att genomföra kursen och den är kostnadsfri och öppen för alla. Det enda som behövs är att skapa ett personligt användarkonto.

Till kursen: Att förebygga våld - en grundkurs - Jämställdhetsmyndigheten | Utbildningsplattform (jamstalldhetsmyndigheten.se)

Metodstöd för samtal till yrkesverksamma som möter personer utsatta för sexuell exploatering och köpare av sexuella tjänster

I februari 2023 lanserades ett metodstöd för arbetet mot prostitution och människohandel på Länsstyrelsen Västra Götalands och Länsstyrelsen Hallands webbsidor. Stödet riktas framför allt till kommunernas socialtjänst och andra verksamheter som möter målgrupperna. Metodstödet är framtaget i samverkan mellan Länsstyrelsen Västra Götaland och Göteborgs stad. Medverkande verksamheter är Mikamottagningen och Kast-verksamheten samt regionkoordinatorerna i region väst.

Länk till metodstödet: Kompetensstöd i arbetet mot mäns våld mot kvinnor | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)

Metodstödet har nu kompletterats med ett stödmaterial som ger mer konkret vägledning och stöd i samtalet med framför allt vuxna personer utsatta för sexuell exploatering och annat sexuellt våld samt köpare av sexuella tjänster och personer med tvångsmässigt sexuellt beteende.

Ta del av samtalsstöden här:

Samtalsstöd för målgruppen utsatta för sexuell exploatering

Samtalsstöd för målgrupperna köpare av sexuella tjänster och personer med tvångsmässigt sexuellt beteende

Här kan du även ta del av en manual vid misstanke om människohandel: Manual vid misstanke om människohandel | NSPM (jamstalldhetsmyndigheten.se)

Nytt stöd- och kommunikationsmaterial om våld som arbetsgivarfråga

Två händer som vilar på ett bord under ett samtal.

 

Jämställdhetsmyndigheten har inom ramen för sitt uppdrag att höja kunskapen om hur våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck påverkar arbetslivet tagit fram material att ta del av och sprida. Dels en annonskampanj och dels stödmaterial för arbetsgivare.

Annonskampanjen

Annonserna innehåller en QR-kod som går till Jämställdhetsmyndighetens kampanjsajt med tre ingångar riktad till den som ska klicka sig vidare;

  • Stöd till dig som arbetsgivare.Har finns samlad information om hur du kan inkludera våld i nära relationer i din organisations arbetsmiljöarbete, samt vägledning för hur du som chef kan ge stöd till dina medarbetare.
  • Webbkurs: agera som chef eller kollega. Kompetensutveckla dig och din arbetsplats i hur ni kan förebygga och upptäcka våld i nära relationer! Kursen sätter fokus på hur våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck påverkar arbetsförmåga och relationer på arbetsplatsen.
  • Behöver du tips? Vill du som chef komma i gång med att inkludera våld i nära relationer i din organisations arbetsmiljöarbete, men behöver tips på hur? Då finns våra utredare tillhands.

Spridning av stödmaterial

Ett efterfrågat material som tagits fram inom uppdraget är informationsfoldern ”Arbetsplatsens betydelse vid förekomst av våld i nära relation”. Foldern har arbetats fram i samarbete med Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Hur går vi vidare, nu när vi utbildat alla chefer? En självklar fråga som cheferna som gått webbkursen ställer sig. Men då uppstår frågan HUR. Som ett stöd i HUR:et finns materialet Gör det pratbart, en vägledning som stöd för hur en arbetsgivare kan inkludera våld i nära relationer i det systematiska arbetsmiljöarbetet och bidra till att våld i nära relationer blir pratbart på arbetsplatsen.

Allt material finns samlat på Jämställdhetsmyndighetens webbplats: Arbetsplatsen spelar roll

Nedan finns länkar till kampanjmaterial att ladda hem.

arbetsplatsperspektivet-halvsida.pdf

arbetsplatsperspektivet-helsida.pdf

Ny stödlinje för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck öppnar till sommaren

Till första juni i år öppnar en ny stödtelefon för dem som är utsatta eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck och deras närstående. Stödtelefonen kommer att drivas av Nationellt centrum för kvinnofrid, på uppdrag av NCH - Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck och inom ramen för ett pilotprojekt. Stödlinjen ska erbjuda råd och vägledning på generell nivå och vara öppen för alla oavsett kön och ålder.

Ny stödlinje för utsatta öppnar till sommaren - Hedersförtryck (hedersfortryck.se)

Nyheter för tand-, hälso- och sjukvårdspersonal

Ny webbaserad basutbildning om våld

År 2018 beslutade Regionfullmäktige att all tand- hälso- och sjukvårdspersonal i Västra Götaland ska gå en basutbildning om våld i nära relationer. Fram till nu har Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) hållit dessa utbildningar i fysisk och livesänd form. Efter önskemål om en webbaserad version av kursen lanserades i början av 2024: Våld i nära relationer – basutbildning.

Utöver basutbildningen finns även utbildningar om att fråga medarbetare om våld samt om hedersrelaterat våld och förtryck. Kurserna för tand-, hälso- och sjukvårdspersonal finns i Västra Götalandsregionens lärportal.

Läs mer: Utbildning - Valdinararelationer.se

Nytt material för att fråga om våld inom VGR

Vid årsskiftet lanserade VKV en ny handbok: ”Att fråga vuxna patienter om våld i nära relationer – En handbok för tand-, hälso- och sjukvård i metoden Frågor om våld (FOV) och i att ställa frågor på indikation”. Den nya handboken är en utveckling ”Handbok om våld” som kom ut 2019.

Även material för att fråga barn om våld har uppdaterats. Som ett stöd för att samtala med barn har VKV i samverkan med verksamheter inom VGR tagit fram en bildbok; ”Frågor om våld – FOV Barn”.

Läs mer: Material - Valdinararelationer.se

Ny lärarhandledning för värdegrundsarbete i årskurs F-3

Bygga broar är en modell för att stärka barnets rättigheter, främja integration och förebygga hedersrelaterad problematik genom processinriktad värdegrundsdialog. Nu finns även ett lektionsmaterial som lärare kan använda fritt för att arbeta systematiskt med värdegrundsarbete med elever i årkurs F-3. 

Ta del av materialet och läs mer om Bygga Broar här: 

Lärarhandledning Värdegrundsarbete med stöd av Bygga Broar | Bygga Broar

Ta del av Socialstyrelsens presentation av skade- och dödsfallsutredning i efterhand

Socialstyrelsen genomför löpande så kallade skade-och dödsfallsutredningar. Vartannat år sammanfattas utredningarna i en rapport. Den 16 februari presenterade Socialstyrelsens utredare skade- och dödsfallsutredningarnas slutsatser och resultat som visar på brister i samhällets skyddsnät. Ta del av resultaten och presentationen här:

Socialstyrelsens skade- och dödsfallsutredningar - Socialstyrelsen

RAPPORTER OCH UTREDNINGAR

Utredningen Exitprogram för personer som är utsatta för prostitution har överlämnats till regeringen

Utredningen föreslår bland annat individuellt utformade program med tvärprofessionell samordning och en person som följer med genom hela processen. Den föreslår även åtgärder för att erbjuda specialiserad lågtröskelverksamhet för utsatta, lättillgänglig information och kontaktvägar till hjälp, stöd och skydd.

Den pekar även på att myndigheter måste samverka och ha rutiner för att ställa frågor för att utsatta ska kunna upptäckas. Utredningen innehåller ett lagförslag om ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för att man ska kunna genomföra ett exitprogram.

Ta del av betänkandet här: Ut ur utsatthet - Regeringen.se

 

Utredningen Skydd, stöd och vård för personer som har utsatts för övergrepp vid produktion eller distribution av pornografi har överlämnats till regeringen

En särskild utredare har haft i uppdrag att kartlägga kunskapsläget om våld och andra övergrepp mot vuxna och exploatering av barn vid produktion och distribution av pornografi samt föreslå hur tillgången till skydd, stöd och vård för vuxna och barn kan förbättras.

Betänkandet lyfter bland annat att det handlar om en bred grupp av barn och vuxna med mycket skiftande erfarenheter och behov som är utsatta. Det är dessutom en grupp som inte lätt avgränsas från andra våldsutsatta grupper eftersom våld i dessa sammanhang har en stark koppling till andra former av mäns våld mot kvinnor, våld mot barn och våld i nära relationer, i synnerhet olika typer av sexuellt våld och sexuell exploatering. 

Utredningens förslag handlar i första hand om utsattas tillgång till skydd, stöd och vård samt att brott ska beivras, men betänkandet lyfter också vikten av förebyggande arbete, för att sexuellt utnyttjande i pornografiska syften ska upphöra.

Ta del av betänkandet här: Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften - Regeringen.se

 

Utredning lämnar förslag på effektivare kontaktförbudslagstiftning

Den 12 februari överlämnades utredningen till regeringen och föreslår bland annat att det ska vara möjligt att i större utsträckning än i dag utfärda kontaktförbud och att kontaktförbud ska kunna omfatta större geografiska områden. lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2025. Till pressmeddelandet

 

En bild på försättsbladet till rapporten med en ung tjej och titeln "Det får inte existera" Om unga HBTQ-personers utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck samt omvändelseförsök.

 

Ny rapport om hbtq-personers utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck

Nyligen publicerade MUCF en rapport om hbtq-personers utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck och omvändelseförsök.

Läs rapporten här:

"Det får inte existera" | MUCF

Ny rapport om våld i ungas relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

En bild på försättsbladet till rapporten, med en illustration av två personer som tittar på varsin mobiltelefon.

 

I januari publicerades en rapport som tagit fram i samarbete mellan Jämställdhetsmyndigheten och Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Rapporten bygger på fördjupade analyser av svaren på frågorna om våld i egna parrelationer och hedersrelaterat förtryck i undersökningen Våld mot barn 2022.

Syftet är att beskriva i vilken utsträckning ungdomar upplevt våld i parrelation, i vilken utsträckning ungdomar lever med oskuldsnormer och begränsningar i val av framtida partner samt hur det skiljer sig utifrån kön. Ett annat syfte är att beskriva viktiga riskfaktorer och hur våld och förtryck påverkar hälsa och skolprestation.

Rapporten innehåller två delar där del ett handlar om våld i ungas parrelationer och del två om ungdomar som lever i en hederskontext.

Ta del av rapporten här: Våld i ungas nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck | Jämställdhetsmyndigheten (jamstalldhetsmyndigheten.se)

GREVIO besökte sverige

Mellan den 12 - 16 februari besökte Europarådets expertgrupp GREVIO Sverige för att följa upp Sveriges tillämpning av Istanbulkonventionen. I den muntliga återkopplingen kritiserade expertgruppen Sverige bland annat för att det inte finns tillgång till psykologstöd och traumabehandling för personer som utsatts för våldtäkt och sexuellt våld i hela landet. Mer om granskningen hittar du här.

 

 

NYA LAGAR OCH NYA UPPDRAG TILL MYNDIGHETER

Riksdagen antog propositionen Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende

Den 22 februari antog riksdagen regeringens proposition. Lagändringen innebär att skyddat boende blir en boendeinsats enligt socialtjänstlagen och att medföljande barn ska bedömas individuellt och få ett eget beslut om insatsen. Lagändringen innebär även att skyddat boende blir tillståndspliktigt. Lagändringarna träder i kraft 1 april 2024. Till pressmeddelandet.

IVO informerar om tillståndsplikten för skyddat boende

Med anledning av lagändringarna ger IVO information om tillståndsplikt för skyddat boende och IVO:s tillståndsprövning. Informationen ges på webben och genom digitala träffar.

Läs mer här: Tillstånd för skyddat boende | IVO.se

 

KALENDER OCH UTBILDNINGAR

14

mars

Kl. 09:00 - 16:00

ÄGER RUM SNART

Digital konferens: Våldsutsatta barn - morgondagens våldsutsatta eller våldsutövare?

Folkhälsoråden i Fyrbodal, Polismyndigheten och Brottsofferjouren Fyrbodal anordnar en digital samverkanskonferens. Syftet med konferensen är att kunskapshöja och öka samarbetet över verksamhetsgränser. Deltagandet är kostnadsfritt.

Anmälan är nu stängd

Vart: Digitalt (länken skickas ut några dagar före konferensen)

Inbjudan och program

21

mars

Kl. 08:45 - 16:00

ÄGER RUM SNART

Lanseringskonferens för strategin Jämställt Västra Götaland 2024-2027

Snart börjar arbetet med den länsövergripande strategin för jämställdhet: Jämställt Västra Götaland 2024–2027. Den 21 mars bjuder Länsstyrelsen Västra Götaland in länets aktörer för en gemensam uppstart.

Konferensen invigs av landshövding Sten Tolgfors. Under dagen kommer deltagare att få ta del av inspirerande och kunskapshöjande föredrag inom jämställdhet och civil beredskap, ekonomisk jämställdhet, utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden och att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. 

Plats: Radisson Blu, Södra Hamngatan 59 Göteborg

Målgrupp: Politiker, chefer och strateger i offentlig verksamhet samt aktiva inom civilsamhället

Konferensen är fullbokad med du kan skriva upp dig på en reservlista. 

Anmälan till reservlistan mailas till magdalena.zeijlon@lansstyrelsen.se eller andrea.buske@lansstyrelsen.se 

Mer information om konferensen

Från och med fredag den 8 mars kommer strategin att finnas tillgänglig på länsstyrelsens webbsida. Officiell lansering sker den 21 mars. Då kommer även en kortversion av strategin att finnas tillgänglig. 

11 

april

Kl. 08:30 - 16:00 

Konferens om dödligt våld i nära relationer - Vad kan hälso- och sjukvården göra för att förebygga?

Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

Under dagen får du ta del av regionala forskningsresultat från VKV:s forskargrupp om dödligt våld i nära relationer samt nya resultat från Socialstyrelsens utredningar av vissa skador och dödsfall. Samverkanspartners från hälso- och sjukvård, polis och socialtjänst är inbjuda för att diskutera hur dödligt våld i nära relationer kan förebyggas. Sista anmälningsdag: 27 mars. 

Dödligt våld i nära relationer - information och anmälan

Om Länsstyrelsen uppdrag inom området Mäns våld mot kvinnor

Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länen. Vår roll är att stödja och skapa förutsättningar för att varje län ska uppnå intentionerna i den nationella strategin. Besök vår webbplats för mer information.

Bli prenumerant på nyhetsbrevet

Har du fått nyhetsbrevet skickat till dig av en kollega?
Klicka här för att skapa din egen prenumeration av nyhetsbrevet.

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick