Länsstyrelsen Västra Götaland

Förebygga och bekämpa
mäns våld mot kvinnor

Nyhetsbrev maj 2022

Förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Nyhetsbrev från uppdraget Mäns våld mot kvinnor

Här kommer årets andra nyhetsbrev från oss som arbetar i uppdraget Mäns våld mot kvinnor på Länsstyrelsen Västra Götaland. Med nyhetsbrevet vänder vi oss till dig som arbetar med eller har intresse av frågor som rör området Mäns våld mot kvinnor. Här hittar du information om till exempel forskningsrapporter, omvärldsbevakning och kommande konferenser. Sprid gärna nyhetsbrevet vidare!

 

Denna gång innehåller nyhetsbrevet:

  • Rapporter och material
  • Nya uppdrag till myndigheter
  • Kalenderhändelser och utbildningar

Mer information om Länsstyrelsens arbete med frågorna och kontaktuppgifter till oss som arbetar i uppdraget hittar du här.

Höj uppmärksamheten inför sommarlovet!

För barn och unga som lever med risk att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck kan skolloven innebära en period då risken att bli utsatt ökar. Inför sommaren samverkar därför Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland för att höja uppmärksamheten hos medarbetare på barn som kan vara i riskzonen. 

Mer information

Nu är det dags att börja planera inför En vecka fri från våld 2022!

En vecka fri från våld är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka i slutet av november. Veckan är ett initiativ från organisationerna Unizon och MÄN som stöds av SKR, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna.

2022 infaller veckan under vecka 47 (21 november-25 november). Fredag 25 november arrangeras en nationell hybridkonferens. Boka in dagen i din kalender redan nu - mer information kommer!

Under dagarna arrangeras även många lokala, regionala och nationella aktiviteter för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor med särskilt fokus på det breda och tidiga förebyggande arbetet. Vill din verksamhet, organisation eller kommun arrangera aktiviteter under veckan? Länsstyrelsen Västra Götaland tar gärna del av er planering och sprider information om aktiviteterna. Vill ni arrangera en aktivitet fredag 25 november? Fundera gärna på om ni kan integrera den nationella hybridkonferensen i ert lokala program. 

Kontakta lina.dimming@lansstyrelsen.se för mer information. 

Information på ukrainska - översatt material

Nu finns verktyget Infogeneration översatt till ukrainska inom områdena våld i nära relation, föräldraskap, prostitution och människohandel.

Mer information om infogeneratorn

På Jämställdhetsmyndighetens webbplats finns information till dig som möter personer på flykt från Ukraina. Mer information

NCK har nyligen översatt informationskort om kvinnofridslinjen till ukrainska. Mer information om informationskort på ukrainska

Delar av webbplatsen informationsverige.se kommer att översättas till ukrainska och informationen kommer att anpassas utifrån det behov som följer av mottagandet av personer som beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt EU:s massflyktsdirektiv. Mer information

Ökad utsatthet för ukrainska kvinnor på flykt

Den nationella samordningen mot prostitution och människohandel (NSPM) vid Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram en lägesanalys med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Analysen visar att kvinnor som flytt kriget utnyttjas i prostitution i Sverige. Mer information

RAPPORTER OCH MATERIAL

Brister i rutiner röjer uppgifter om gömda kvinnor

I en nyligen publicerad rapport från Jämställdhetsmyndigheten framkommer att våldsutsatta personer som lever med skyddade personuppgifter inte får ett tillräckligt bra stöd och skydd från myndigheter. Brister i rutiner gör dessutom att personuppgifter röjs. Mer information

Information om arbete med personer som utövar våld i nära relationer

Länsstyrelserna och Socialstyrelsen har fått ett gemensamt uppdrag (A2021/01538) att ge stöd och vägledning i arbetet med våldsutövare inom socialtjänsten. Bakgrunden är den ändring i socialtjänstlagen som innebär att socialnämnden från och med 1 augusti 2021 ska verka för att den som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende.

Inom ramen för länsstyrelsernas och Socialstyrelsens uppdrag kommer stödjande och vägledande material att tas fram löpande för att delas efterhand det finns tillgängligt. Till nyhetsbrevet bifogas Vägledande material våldsutövare

Mer information

Snacka om brott - poddavsnitt om våld i ungas parrelationer

Snacka om brott är en podd från Brottsförebyggande rådet (Brå). Nu finns ett avsnitt av podden som handlar om våld i ungas parrelationer. Mer information 

Arbetet mot sexköpsbrott behöver förbättras

Brottsförebyggande rådet (Brå) har i två nya rapporter följt upp förbudet mot köp av sexuell tjänst av vuxna i prostitution samt arbetet mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. Brå konstaterar bland annat att det krävs att polis och socialtjänst arbetar uppsökande för att identifiera utnyttjade barn och få gärningsmän dömda. Mer information

Arbete mot våldsutsatthet under Covid-19

Nyligen slutredovisade Jämställdhetsmyndigheten uppdraget att fortsätta utveckla och sprida arbetssätt till kommuner under covid-19-pandemin. Resultatet har sammanställts i en rapport som finns tillgänglig via myndighetens webbplats. Slutsatserna från uppdraget visar på stora skillnader mellan kommuner vad gäller arbetssätt mot våldsutsatthet. Samtidigt som det finns ett behov av fortsatt utveckling av arbetssätt för att nå grupper i särskild utsatthet. Mer information

Material om våld i nära relationer och våld mot djur

Socialtjänsten möter ibland människor som inte räcker till för sina djur eller som stannar kvar i en våldsam relation för djurens skull. Länsstyrelserna har tagit fram ett informationsmaterial som kan skrivas ut och användas som ett stöd för att veta vad du kan göra för djur som far illa.

  Informationsmaterial: Se djuren - våld och misskötsel pdf.pdf

Informationsmaterial: Se människorna som far illa

Bris årsrapport 2021: Våld - en del av barns vardag

I årets rapport belyser Bris särskilt barns utsatthet för våld och de samhällsbrister som behöver åtgärdas för att skydda barn från olika former av våld. Mer information

Nu finns mer information om omhändertaganden av barn enligt LVU på Socialstyrelsens webbplats  

Informationen innehåller texter för vårdnadshavare och svar på vanliga frågor på sex olika språk. Mer information

NYA UPPDRAG TILL MYNDIGHETER

Ytterligare medel för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Socialstyrelsen får i uppdrag av regeringen att fördela ytterligare 60 miljoner kronor för att stärka kommunernas förutsättningar att bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive våld i nära relationer. Ungefär hälften av dessa riktas särskilt till kommunernas arbete med skyddat boende och rättigheter för våldsutsatta barn. Mer information

MUCF ska sprida kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck

Regeringen har gett Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i uppdrag att under 2022 sprida information om ett kunskapsunderlag med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck som myndigheten hade i uppdrag att ta fram under 2021. Kunskapsunderlaget riktar sig framför allt till fritidsledare och andra som arbetar med ungas fritid.

Mer information

Barns skydd mot sexuella kränkningar ska utredas

Regeringen har gett en särskild utredare uppdraget att se över det straffrättsliga skyddet mot sexuella kränkningar av barn. Utredaren ska även ta ställning till om det ska införas en straffskärpningsgrund för brott med hatbrottsmotiv mot kvinnor. Utredaren ska därtill även ta ställning till om det straffrättsliga skyddet för äldre och andra särskilt utsatta behöver förstärkas.

Mer information

Jämställdhetsmyndigheten ska höja kunskapen om våld som arbetsgivarfråga

Jämställdhetsmyndigheten får i uppdrag att höja kunskapen om vilka konsekvenser våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck kan få i arbetslivet. Mer information

Arbetet mot sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel förstärks

Regeringen förstärker arbetet genom att ge Jämställdhetsmyndigheten extra medel under 2022. Ett ökat behov av samordning och ökade insatser inom arbetet mot prostitution och människohandel samt sexuell exploatering av barn har identifierats med anledning av Rysslands invasion av Ukraina och den flyktingsituation det medfört.

Mer information

Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att bestämmelserna om våldtäkt och andra sexuella övergrepp och motsvarande brott mot barn ska utvidgas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

Mer information

Skolverket öppnar kontor på tio orter

Under 2022, 2023 och 2024 etablerar Skolverket kontor på tio orter i landet för att regelbundet ha dialog med alla skolhuvudmän. Etableringen av regionala kontor är en del i arbetet för att skolan ska bli mer likvärdig. Under 2024 öppnas ett kontor i Göteborg. Mer information

KALENDER OCH UTBILDNINGAR

Det nya hedersbrottet - föreläsning med riksåklagare Petra Lundh

Den 1 juni 2022 förväntas en ny lag om ett särskilt hedersbrott träda i kraft. Nu finns en inspelad föreläsning med den särskilda utredaren Petra Lundh på Barnafrids webbplats. Föreläsningen handlar om utredningsarbetet och vad det nya brottet kan komma att innebära. Mer information

20

maj

kl.08:15-09:00

Lansering av ny webbutbildning från MUCF

MUCF arrangerar ett digitalt lanseringstillfälle för myndighetens nya webbutbildning som har fokus på samtal med unga om hedersrelaterat våld och förtryck, med perspektiv på hbtq, intellektuell funktionsnedsättning samt utsatthet för rasism. Mer information

23

maj

kl.10:00-11:30

Webbinarium om arbete med personer som utövar våld i nära relationer

Socialstyrelsen och Länsstyrelserna arrangerar ett webbinarium med fokus på socialtjänstens utökade ansvar för personer som utövar våld. Mer information

1

juni

kl.09:00-12:10

Webbinarium: Demokrati och jämlika val

Länsstyrelsen arrangerar ett webbinarium med fokus på jämlika val och demokratiskt utanförskap. Målgrupp är förtroendevalda, tjänstepersoner och personer verksamma i civilsamhället som arbetar med frågor kopplade till demokrati och jämlikhet. Mer information

1

juni

kl.13:00-15:00

Webbinarium: Investera i barns hälsa och utveckling

Länsstyrelsen Örebro bjuder in till ett webbinarium om föräldraskapsstöd som verktyg i det förebyggande arbetet mot kriminalitet, missbruk, våld, psykisk ohälsa och utanförskap. Mer information

2

juni

kl.09:00-11:30

Digital spridningskonferens: Ny myndighetsgemensam vägledning 

Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck arrangerar en digital spridningskonferens om en ny myndighetsgemensam vägledning som ska bidra till att förhindra att barn och unga förs utomlands för att utsättas för barnäktenskap eller könsstympning. Mer information

3

juni

kl.09:00-15:10

Digital konferens: Skyddade personuppgifter - oskyddade personer

Jämställdhetsmyndigheten arrangerar en digital konferens för att öka kunskapen om livssituationen för våldsutsatta kvinnor och barn som lever med skyddade personuppgifter. Mer information

13

juni

kl.13:00-15:30

Grundutbildning i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

En utbildning som ger kunskap om FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och hur den kan omsättas i din verksamhet. Mer information

17

juni

kl.12:30-15:45

Digital konferens: Social hållbarhet - från perspektivträngsel till perspektivgemenskap

Länsstyrelsen arrangerar en eftermiddag med fokus på arbete med horisontella perspektiv. Flera kommuner från länet deltar och berättar om hur de med olika arbetssätt skapat bättre förutsättningar för tvärsektoriellt arbete. Mer information

8

sept

kl.08:30-12:00

Digital konferens: Funktionshindersperspektivet - ett verktyg för god folkhälsa

Länsstyrelsen arrangerar en konferens med fokus på hur funktionshindersperspektivet kan stärkas inom det kommunala och regionala folkhälsoarbetet. Mer information

14

sept

kl.09:00-15:30

Uppföljning och fördjupningsdag: Sex mot ersättning - att upptäcka, förstå och bemöta

Länsstyrelsen arrangerar i samverkan med Göteborgs Stads Mikamottagning och KAST verksamhet, länets regionkoordinatorer och Polisens människohandelsgrupp en uppföljande och fördjupande dag efter den utbildningsdag som hölls den 2 mars 2022. Syftet är att fördjupa kunskapen och ge ett metodnära stöd i arbetet med de olika målgrupperna. 

Mer information

1

feb

2023

SAVE THE DATE

Hybridkonferens: Hur kan vi förebygga våld i ungas relationer?

Länsstyrelserna driver tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten, Polismyndigheten och Stiftelsen 1000 möjligheter den årligen återkommande kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt. Kampanjen uppmärksammar killars våld mot tjejer och våld i ungas nära parrelationer. Inför 2023 års kampanj satsar vi extra på att nå fler yrkesverksamma som möter unga. Vi bjuder nu in till en konferens på detta tema – boka gärna in dagen i din kalender redan nu! 

Mer information

Följ oss på Facebook Jämställt Västra Götaland

Här samlar vi tips på vad som händer i länet inom jämställdhetsområdet. Det kan vara forskningsrapporter, omvärldsbevakning, konferenser mm. Besök vår Facebook-sida för mer information.

Om Länsstyrelsen uppdrag inom området Mäns våld mot kvinnor

Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länen. Vår roll är att stödja och skapa förutsättningar för att varje län ska uppnå intentionerna i den nationella strategin. Besök vår webbplats för mer information.

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick