Länsstyrelsen Västra Götaland

Omvärldsbevakning

Oktober 2021

LEKS
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Stora satsningar på energi och klimat i regeringens budget

Om en månad är nästa stora klimatmöte, COP26, och det kommer regelbundet utspel inför det, samtidigt som EU arbetar med implementeringen av ”Fit to 55”, för att vi ska nå målen till 2030. På hemmaplan har regeringen presenterat sin budgetproposition, som innehåller flera utvidgade och nya energi- och klimatsatsningar. Övriga partier har presenterat sina budgetmotioner, som också inkluderar stora satsningar på energi och klimat. Det blir en spännande riksdagsbehandling av budgeten under hösten! I nyhetsbrevet kan ni läsa mer om budgetproppens klimatsatsningar, men också hitta information om bland annat vägledningar, medel att söka, utbildningar och höstens webbinarier. 

 

Erik Särnholm, verksamhetsledare LEKS

Stora klimatsatsningar i budgetproppen

Regeringens förslag på statsbudget för 2022 innehåller många klimatsatsningar. Några av de viktigaste för det regionala energi- och klimatarbetet är:

  • Regional klimatomställning. Länsstyrelserna får 80 miljoner kr för att genomföra klimatpolitiska handlingsplanen, den nationella vindkraftsstrategin och elektrifieringsstrategin på regional och lokal nivå.
  • Effektivare tillståndsprövning och tillsynsvägledning för att underlätta investeringar som behövs för klimatomställningen. Förvaltningsanslagen till Naturvårdsverket, länsstyrelserna och Sveriges domstolar förstärks med totalt 28 miljoner kronor, varav fem miljoner kronor går till länsstyrelserna.
  • Klimatklivet föreslås tillföras ytterligare 800 miljoner kronor, till totalt 2 755 miljoner kronor och än mer 2022 och 2023. Tillsammans med en kraftig höjning av bemyndiganderamen ger det möjlighet för fler långsiktiga och omfattande lokala och regionala klimatinvesteringar.
  • Klimatpremierna som främjar marknadsintroduktion av elbussar samt lastbilar och arbetsmaskiner med låga utsläpp höjs kraftigt, till 1,4 miljarder kronor. En stor del är en tillfällig återställning av elbusspremien.
  • Industriklivet som ger stöd till att utveckla lösningar som minskar utsläppen inom industrin förstärks med 217 miljoner kronor till totalt 909 miljoner kronor.
  • Nytt driftstöd för avskiljning, infångning och lagring av biogen koldioxid (så kallad bio-CCS) som bidrar till negativa utsläpp får 400 miljoner kronor per år 2026-2040.
  • För att öka produktionen av biogas och stärka producenternas konkurrenskraft avsätts 500 miljoner kronor 2022 och 700 miljoner kronor 2023-2040.
  • Energisteget. För att öka energieffektiviseringen inom industrin vill regeringen satsa 100 miljoner kronor årligen mellan år 2022 och 2026 för ett investerings- och projekteringsstöd till industriföretag, det så kallade Energisteget.

Läs mer:

Budgetpropositionen för 2022

Nya och utökade satsningar på industrins gröna omställning

Effektivare tillståndsprocesser, klimatsatsningar och kompetenslyft ska bidra till grön återstart

Se respektive partis hemsida för att läsa deras budgetmotioner!

Vill du driva EU-projekt med fokus på företagens gröna och digitala omställning?

Hos Tillväxtverket finns en pågående utlysning för branschorganisationer, forskningsinstitut och andra organisationer som vill konkret stödja företagens gröna och/eller digitala omställning. Utlysningen är en del av EU:s pandemisatsning som ska bidra till en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar återhämtning av ekonomin under och efter den rådande pandemin. Till skillnad från tidigare utlysningar inom Regionalfonden har denna en bredare ansats inom grön och digital omställning.

Stärk grön och digital omställning under och efter pandemin

Tillskott av medel till Europeiska regionala utvecklingsfonden

En växelkursjustering innebär ett tillskott av medel till Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Man räknar med en tillförsel av cirka 700 miljoner kronor. Samtliga program, åtta regionala strukturfondsprogram och ett nationellt regionalfondsprogram, väntas utlysa medel löpande under hösten 2021. Företagsstödjande organisationer uppmanas att hålla koll på Tillväxtverkets hemsida.

Tillväxtverkets samtliga utlysningar

Fit to 55

I EU pågår ett intensivt arbete med att anpassa minst tio olika EU-direktiv och förordningar till målen om att nå växthusgasutsläppminskning på 55% till 2030 och klimatneutralitet 2050. Regeringen tar fram fakta-PM till riksdagen där det finns information om de olika förändringarna av direktiven/förordningarna och vad regeringen anser om förslagen. Nedan länkas till riksdagens dokumentarkiv där samtliga fakta-PM finns att söka.

Dokument & lagar - Riksdagen

Drivmedelskriterier för minskad klimatpåverkan

Utsläppen av växthusgaser från inrikestransporter ska minska med 70 procent till 2030 jämfört med 2010. Offentliga aktörer kan minska sin klimatpåverkan genom att, utöver effektivisering av transporterna, arbeta strategiskt med inköpen av fordon och i upphandlingar ställa krav på såväl fordon som drivmedel. Upphandlingsmyndighetens uppdaterade kriterier för drivmedel är ett stöd i detta arbete. 

Drivmedelskriterier för minskad klimatpåverkan

Nytt stöd för energieffektiviserings-åtgärder i flerbostadshus

Första oktober finns nytt stöd till energieffektiviseringsåtgärder i flerbostadshus. Mer information om stödet finns på Boverkets hemsida. Länsstyrelsen kommer att handlägga stödet.

Stöd till energieffektivisering i flerbostadshus

Klimatkrav för nybyggnad av hus

Inköpskategorin bygg, fastighet och mark stod för närmare 40 procent av klimatpåverkan till följd av offentliga inköp 2019. Upphandlingsmyndigheten har nu publicerat förslag på klimatkrav som kan användas i tidiga skeden av byggprocessen och vid upphandling av husbyggnadsentreprenader och projektering. Det har inte tidigare funnits allmänt tillämpbara krav som är så tydliga och skarpa.

Klimatkrav för nybyggnad av hus

Energikartläggningsstöd

Stöd till energikartläggning var ett av Energimyndighetens projekt inom det Nationella regionalfondsprogrammet 2015-2020. Syftet var att främja energieffektivisering i små och medelstora företag. Nästan 900 företag fick ett stöd som täckte 50 procent av en energikartläggning. När projektet nu avslutats kan man konstatera att stödet bidragit till energieffektivisering hos företagen, och att en energikartläggning är en viktig del i att komma igång med energiarbetet.

Energikartläggningsstödet har hjälpt företag att energieffektivisera

Webbutbildning för energismarta företag

Vill du lära dig mer om energiåtgärder som kan spara pengar, förbättra arbetsmiljön och minska ert företags klimatpåverkan? Då kan du gå en webbutbildning i energieffektivisering som Energimyndigheten tagit fram för olika branscher, i serien Energismarta företag.
Under våren lanserades de tre sista kurserna i serien, och nu finns utbildningar för nio olika områden: hotell, restauranger, teknikföretag, livsmedelsföretag, installatörer, fastigheter, trä- och möbelföretag, fordonsverkstäder och gjuterier.
Utbildningarna är kostnadsfria och finns på Energimyndighetens kunskapsportal.

Energimyndighetens kunskapsportal

Energibesparing i fastighetsbestånd – en guldgruva för kommuner

Skånska kommuner slösar 420 miljoner kronor om året på onödiga energikostnader i sina fastigheter. Om pengarna i stället lades på energibesparing skulle det finnas över sju miljarder kronor till renovering. Det menar Hanna Savola, tillväxtstrateg på Länsstyrelsen Skåne, och tipsar om storskaliga energibesparingsprojekt och standardiserade upphandlingar som nyckeln till framgång.

Energibesparing i fastighetsbestånd

Energimyndigheten publicerar tre guider för kommunalt klimatarbete

Energimyndigheten har samlat erfarenheter från projekt inom lokal och regional kapacitetsutveckling som pågick 2018–2020 i tre guider. Guiderna vänder sig bland annat till tjänstepersoner inom energi- och klimat på lokal och regional nivå och handlar om upphandling, hållbara pendlings- och tjänsteresor samt fysisk planering. De tre guiderna finns nu på Energimyndighetens webb:

Hur du gör upphandling till ett verktyg i er energi- och klimatomställning

Hur du ställer om era pendlings- och tjänsteresor

Hur du använder fysisk planering som verktyg i omställningsarbetet

I slutet av hösten kommer guiderna kompletteras med inspelade webbföredrag som kan användas vid seminarier och utbildningsdagar.
För frågor, hör av er till olov.aslund@energimyndigheten.se 

Riksrevisionen granskar regeringens insatser inom den regionala utvecklingspolitiken

Riksdagen har ambitiösa mål för den regionala utvecklingspolitiken. Ansvaret för genomförandet är dock splittrat på ett stort antal aktörer på olika nivåer och områden inom den statliga förvaltningen. Riksrevisionen startar nu en studie om statens insatser inom den regionala utvecklingspolitiken. Studien ska vara klar till 2022.

Mer om Riksrevisionens granskning

Nya rapporter att läsa

IVL har på uppdrag av Tillväxtverket utvärderat arbetet med regionala handlingsplaner, vars syfte var att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet. Utvärderingsrapporten lyfter fram flera intressanta delar vad gäller regioners önskemål och behov av stöd och insatser inom miljö - och klimatområdet. Om du är intresserad av rapporten, kontakta Caroline Dahlbom på Tillväxtverket.

 

I slutet av augusti publicerade Europeiska miljöbyrån rapporten Improving the climate impact of raw material sourcing. Pressmeddelandet och rapporten finns att läsa på engelska på Europeiska miljöbyråns webbsida. 

NEWS: Better raw material sourcing can significantly reduce greenhouse gas emissions

11

okt

Våtmarkers betydelse för klimatet

Ingår i seminarieserie om våtmarker.
Kl. 10-11.30, digital sändning. Läs mer: Naturvårdsverket

15

okt

Byggforum 2021

Med fokus på ett starkare hållbarhets- och miljötänk i byggsektorn.
Kl. 8.30-15.00, Stockholm eller online.
Info och anmälan: Upphandlingsmyndigheten

22

okt

Klimatkonferensen 2021

I år med temat mat och klimat
Kl. 9-12, digital konferens. Info och anmälan: Länsstyrelsen i Jönköpings län

8

nov

Upphandling för hållbar samhällsbyggnad

Webbinarium om hur upphandling i offentliga byggprojekt kan skapa en hållbar samhällsbyggnad med hänsyn till människa, samhälle och klimat.
Kl. 15-16.30, online. Info och anmälan: Upphandlingsmyndigheten 

30 nov
-
1 dec

Building Sustainability 2021

Konferens under två dagar om hållbar samhällsbyggnad
Kl. 9-17, Stockholm och online.
Info och anmälan: Upphandlingsmyndigheten 

3

dec

Klimatforum 2021

Klimatforum - steget före
Kl. 9-15, digital konferens. Info och anmälan: Klimatforum

10

dec

Planeringsverktyg för transporteffektiva samhällen/städer

Webbinarieserie: Forskarnytt för transporteffektiva kommuner
Kl. 10-11.30. Info och anmälan: Energimyndigheten

Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning, LEKS

Länsstyrelsernas uppdrag är att regionalt leda omställningen till ett energi- och klimatsmart samhälle. LEKS är en nationell samordningsorganisation för att stödja länsstyrelserna i det arbetet.
 
Webbplats: https://www.leks.se 

Så hanterar vi dina personuppgifter.